INLEIDING

Wolters Kluwer ('we', 'wij' of 'ons') wil u graag op de hoogte brengen van de manieren waarop we uw persoonsgegevens verwerken. In dit Privacy- & cookiebeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken. 

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die betrekking heeft op een persoon die direct of indirect op basis van deze informatie kan worden geïdentificeerd. Ze bestaat mogelijk uit informatie zoals de naam, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online aanduidingen of andere specifieke kenmerken van deze persoon.

Dit Privacy- & cookiebeleid is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze websites, oplossingen en andere diensten, waaronder evenementen, die verwijzen of een link weergeven naar dit beleid ('services'). Dit Privacy- & cookiebeleid kan worden aangevuld door bijkomende privacyverklaringen of voorwaarden die we aan u bezorgen.

 • WIE ZIJN WE?

  Wolters Kluwer is een internationale organisatie die uit vele bedrijven over de hele wereld bestaat. Alle persoonlijke informatie die aan Wolters Kluwer wordt bezorgd of die door Wolters Kluwer wordt verzameld, wordt beheerd door Wolters Kluwer nv, postbus 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nederland of door een van zijn aangesloten bedrijven of dochterondernemingen.

  We spannen ons in om de persoonsgegevens van onze klanten, medewerkers en andere belanghebbenden te beschermen, terwijl we onze klanten, medewerkers, investeerders en de samenleving helpen een grotere impact te hebben en de juiste beslissingen te nemen.

  Indien u vragen over uw persoonsgegevens hebt en contact met ons wil opnemen, raadpleegt u hieronder het deel ‘CONTACT'.

 • WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

  Welke persoonsgegevens we verzamelen, is afhankelijk van uw relatie met ons en van de services die wij aan u leveren. We kunnen, zonder exhaustief te willen zijn, de volgende persoonsgegevens over u verzamelen:

  • naam en contactgegevens zoals voor- en achternaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer;
  • Werkgerelateerde informatie, zoals functietitel en andere werkgelegenheids- of opleidingsinformatie
  • accountgegevens zoals wachtwoorden en andere veiligheidsgegevens voor authenticatie en toegang;
  • financiële informatie zoals bankrekening, nummers van creditcards en betaalkaarten voor de verwerking van betalingen;
  • Gebruiksinformatie, zoals gedragsinformatie over hoe u binnen onze Diensten navigeert en welke elementen van onze Diensten u het meest gebruikt en informatie over de goederen en/of diensten die u wenst te bestellen, verlanglijstje, voorkeuren, interesse, enz. Andere informatie die u deelt via onze websites, apps, webwinkels en andere producten.
  • informatie over uw computer, apparaat en verbinding zoals IP-adres, type browser, versie en locatie.

  Gelieve onze services niet te gebruiken of te raadplegen indien u jonger dan 13 jaar bent. Wolters Kluwer verzamelt of bewaart niet bewust de persoonsgegevens (zoals bepaald door de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act) van personen onder de 13 jaar. Indien Wolters Kluwer vaststelt dat er persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar op of door onze services zijn verzameld, zullen we de nodige stappen nemen om deze informatie te wissen.

 • HOE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

  Wij en onze externe dienstverleners kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verzamelen:

  • directe interacties zoals uw registratie bij onze services of een aankoop;
  • data van derden zoals informatie op websites van derden of andere informatie die u mogelijk openbaar hebt gemaakt, of informatie die door derden aan ons is bezorgd, inclusief maar niet beperkt tot overheidsinstanties en data resellers; en
  • geautomatiseerde trackingtechnologieën zoals informatie die automatisch wordt verzameld over uw interactie met onze services en websites door gebruik van verschillende technologieën zoals cookies, weblogs en webbakens, en internettags.
 • HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

  De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze informatie heeft bezorgd. Daarnaast worden ze uitsluitend voor statutaire of andere legitieme doeleinden gebruikt. Als u bijvoorbeeld het contactformulier op onze website invult, gebruiken we de door u bezorgde gegevens in de eerste plaats om een antwoord te geven op uw verzoek omtrent onze services. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om de kwaliteit van onze klantendienst te verbeteren.

  Een van de belangrijkste principes wanneer we spreken over de verwerking van uw persoonlijke informatie, is de rechtmatigheid van de verwerking. Wij gebruiken de volgende rechtsgronden:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;
  • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
  • de verwerking is noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen of die op een andere manier wettelijk is overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming;
  • op basis van uw (geldige) toestemming.
  • Afhankelijk van uw interactie met ons en de services, kunnen we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • uitvoering van onze relatie met u en onze business zoals het geven en beheren van uw toegang tot en uw gebruik van onze services. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • verbetering van onze services zoals uitnodigingen aan u om deel te nemen aan onderzoeken of om uw ervaring met onze services te personaliseren. Deze verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen;
  • marketing zoals de registratie van uw opt-in om marketingcommunicatie, indien van toepassing, te ontvangen. Deze verwerking gebeurt met uw uitdrukkelijke akkoord of in het kader van onze gerechtvaardigde belangen;
  • aanwerving zoals de beoordeling van kandidaten voor een vacature. Deze verwerking is noodzakelijk om stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, of op basis van uw toestemming; en
  • Het aanbieden van online community's, zoals het beschikbaar stellen van chatrooms, forums, message boards of nieuwsgroepen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor onze legitieme belangen. Vergeet niet dat alle informatie die op deze forums wordt bekendgemaakt, openbaar is. We raden u aan om voorzichtig te zijn met het openbaar maken van persoonlijke informatie op deze forums, aangezien deze informatie beschikbaar wordt gesteld aan andere gebruikers. Maak in deze openbare forums geen informatie openbaar die als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk kan worden beschouwd of die u niet openbaar wenst te maken of die u niet openbaar mag maken.
  • andere doeleinden m.b.t. de algemene zakelijke ondersteuning inclusief maar niet beperkt tot procurement, financieel en fiscaal beheer, risico- en compliancebeheer en externe rapportering. Deze verwerking is noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen of die op een andere manier wettelijk is overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, of in het kader van onze gerechtvaardigde belangen.
 • HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Om u de best mogelijke services te bieden en ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten kunnen we bepaalde informatie binnen Wolters Kluwer of met bepaalde derde partijen delen. Er kan ook sprake zijn van een bepaalde statutaire of wettelijke verplichting die te goeder trouw van ons vereist dat we uw persoonsgegevens extern openbaar maken. Derden met wie we mogelijk gegevens delen zijn, zonder exhaustief te zijn:

  • andere aangesloten bedrijven of dochterondernemingen van Wolters Kluwer, bv. voor het leveren van ondersteunende technologie aan de services die we verlenen;
  • onze dienstverleners, bv. voor het beheer of hostingdiensten en/of ondersteunende technologie voor de services die we aanbieden;
  • onze zakenpartners, in de mate waarin u een product of dienst van een dergelijke zakenpartner hebt gekocht of uw interesse hierin hebt uitgedrukt, interactie met hen hebt of op een andere manier uw toestemming hebt gegeven voor het delen van uw persoonsgegevens met een dergelijke zakenpartner;inschrijvende, accrediterende of professionele organisaties, bv. voor het geven van gebruiksinformatie aan organisaties die u toegang bieden tot onze services en/of voor het delen van tracking en inwisselen van credits voor professionele accreditaties;organisaties in zakelijke overdrachten, bv. aan een aankoper of opvolger bij een verkoop of een andere zakelijke transactie waarbij onze onderneming, deels of volledig, betrokken is;
  • andere partijen, bv. indien dit vereist is voor externe audits, compliance, risicobeheer, bedrijfsontwikkeling en/of corporate governance; of
  • overheidsinstanties of toezichthouders zoals de toepasselijke wet- en regelgeving vereist.

  Telkens wanneer we persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, nemen we passende voorzorgsmaatregelen overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, waaronder (indien van toepassing) de Europese modelbepalingen.Derde partijen zijn onder de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht om geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen voor de bescherming van persoonsgegevens. Ze hebben alleen toegang tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken.

 • HOELANG HOUDEN WE UW PERSOONSGEGEVENS BIJ? 

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de mate dat dit noodzakelijk is voor het nakomen van onze verplichtingen, en voor de termijn die nodig is om de doeleinden te behalen waarvoor de informatie wordt verzameld, en dit overeenkomstig onze beleidsregels voor gegevensbewaring en de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Wanneer we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, zullen we alle redelijke stappen nemen om deze gegevens uit onze systemen en records te verwijderen of om ze anoniem te maken zodat u op basis van deze gegevens niet langer kan worden geïdentificeerd.

 • HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
  We hebben een intern kader van beleidsregels en minimumstandaards voor al onze ondernemingen opgesteld voor de bescherming van uw gegevens. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonsgegevens voor onze medewerkers, zakenpartners, dienstverleners en externe dienstverleners tot een ‘need-to-know’ basis. Meer specifiek en overeenkomstig de wetgeving, nemen we passende technische en organisatorische maatregelen (beleidsregels en procedures, IT-beveiliging en dergelijke) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens alsook de manier waarop deze worden verwerkt, te waarborgen.
 • UW RECHTEN

  We respecteren uw rechten onder de toepasselijke wetgeving. Voor zover toegestaan door uw lokale wetten inzake gegevensbescherming, waaronder de Europese gegevensbeschermingswetten, hebt u de volgende rechten:

  • recht op toegang (‘inzage in uw persoonsgegevens’): u hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens die wij verwerken.
  • recht op rechtzetting (‘verbetering van uw persoonsgegevens’): indien uw persoonsgegevens niet juist of niet volledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen om deze te corrigeren of te vervolledigen.
  • recht op verwijdering ('recht om te worden vergeten'): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In sommige gevallen zijn uw persoonlijke gegevens nodig om de Diensten te kunnen leveren en als u dergelijke informatie niet aan ons verstrekt, kan het zijn dat u de toegang tot en het gebruik van de Diensten of het gebruik van bepaalde functies van de Diensten wordt ontzegd.
  • recht op gegevensoverdracht (‘overdracht van uw persoonsgegevens’): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonsgegevens die wij automatisch, met uw akkoord of op basis van uw overeenkomst met ons verzamelen. Op uw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen we uw persoonsgegevens overdragen aan een andere door u gekozen partij.
  • recht op een beperkte verwerking: u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens – die we voor een bepaalde of onbepaalde termijn bewaren – te beperken of stoppen. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien we andere dwingende wettelijke gronden hiervoor kunnen aantonen.
  • recht op bezwaar: u hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De redenen voor het bezwaar moeten betrekking hebben op uw specifieke situatie en een verwerking voor rechtmatige belangen. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we andere dwingende redenen hiervoor kunnen aantonen. In bepaalde omstandigheden hebt u het onvoorwaardelijke recht op bezwaar, bv. in geval van direct-marketingactiviteiten.
  • recht op intrekking van toestemming: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk ogenblik in te trekken, bv. indien u ons de toestemming hebt gegeven om u van onze services op de hoogte te houden, hebt u op elk moment het recht om op deze beslissing terug te komen.

  Voor de uitoefening van uw rechten en/of voor eventuele andere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens raadpleegt u hieronder het deel ‘CONTACT'.

  Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

 • GEBRUIK VAN COOKIES

  We maken gebruik van cookies om onze websites te optimaliseren en websiteverkeer te analyseren. Mits uw uitdrukkelijke, voorafgaandelijke toestemming kunnen we bij gelegenheid cookies van derden gebruiken, vooral plug-ins voor sociale media, zodat u rechtstreeks ideeën en informatie met betrekking tot ons kunt delen voor eigen marketingdoeleinden.

  Cookies of gelijkaardige technieken (gezamenlijk 'cookies' genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels, die wij op uw computer of draagbare apparaat plaatsen. Cookies zijn mogelijk noodzakelijk om het browsen op een website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk surfgedrag te analyseren.

  Wij gebruiken cookies die tot de onderstaande vier categorieën behoren. Via de cookiebanner op onze website beheert u gemakkelijker uw voorkeuren van niet-verplichte cookiecategorieën. Deze banner geeft u ook een overzicht van alle cookies die binnen deze categorieën worden gebruikt.  

  • noodzakelijke Cookies - deze verplichte cookies zijn onmisbaar voor de goede werking van onze websites.
  • functionele cookies - deze cookies voegen bijkomende functionaliteit aan onze websites toe.
  • prestatiecookies - deze cookies ondersteunen onze analysediensten en helpen ons om de functionaliteit van onze websites alsook de gebruikerservaring te verbeteren.
  • interessecookies - deze cookies worden gebruikt om inzichten te verzamelen voor de weergave van gepersonaliseerde inhoud en advertenties op onze en andere websites.

  Meer informatie over Cookies vind u hier.

 • LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Onze websites kunnen links naar andere websites van Wolters Kluwer of derden bevatten, die mogelijk een andere privacyverklaring dan de onze hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, verwerking of openbaarmaking van persoonsgegevens die via andere websites worden verzameld.

  Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de informatie of inhoud van dergelijke websites. Links naar andere websites worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Uw gebruik en bezoek van deze websites is onderworpen aan de eigen beleidsregels van deze websites. Neem de privacyverklaringen door van andere websites die u via een link op onze website bezoekt.

  Wolters Kluwer kan u bijkomende of verschillende privacyverklaringen bezorgen over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens voor een specifieke service.

 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BEWONERS VAN CALIFORNIË
  Naast de informatie die in dit privacybeleid wordt verstrekt, is hier aanvullende informatie voor inwoners van Californië te vinden.
   
 • CONTACT

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, neemt u contact met ons op via het formulier 'VRAGEN EN ANDERE VERZOEKEN'.

  Indien u vindt dat we niet naar behoren antwoord geven op uw vraag of indien u niet akkoord gaat met onze maatregelen inzake gegevensprivacy, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

  Om uw verzoek te kunnen beantwoorden, vragen we, indien noodzakelijk, om uw identiteit te mogen controleren en om ons informatie te bezorgen waarmee we uw verzoek beter kunnen begrijpen. Indien we niet op uw verzoek, deels of volledig, kunnen ingaan, zullen we de reden hiervoor aan u uitleggen.

 • UPDATES VAN DIT BELEID

  We werken dit Privacy- & cookiebeleid of een andere specifieke privacyverklaring op regelmatige basis bij. Bij eventuele wijzigingen aan dit Privacy- & cookiebeleid voegen we een nieuwe datum aan deze Privacyverklaring toe. Deze versie is van kracht sinds maandag 1 juni 2020.

  Versie: 1,0