Door de toegang tot en het gebruik van deze site en alle webpagina's die zich binnen www.wolterskluwer.com bevinden (gezamenlijk de “Site”), accepteert u de volgende voorwaarden (“Voorwaarden”), zonder beperking of kwalificatie.

Eigendom en links van derden

Tenzij anders vermeld, is alle inhoud die op deze Site wordt aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de tekst en afbeeldingen die hierin zijn opgenomen en de indeling ervaneigendom van of in licentie bij Wolters Kluwer N.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Wolters Kluwer” of “ons”). De informatie op deze Site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en creëert geen zakelijke of professionele dienstverleningsrelatie tussen u en Wolters Kluwer. U mag de Site of de inhoud van deze Site niet kopiëren, reproduceren, publiceren, distribueren, wijzigen of er afgeleide werken van maken, verkopen of op enigerlei wijze exploiteren. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

Koppelingen op deze Site kunnen leiden naar diensten of sites die niet door Wolters Kluwer worden geëxploiteerd. Met betrekking tot dergelijke andere diensten of sites wordt geen oordeel of garantie gegeven en Wolters Kluwer neemt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke andere sites of services. Een link naar een andere site of dienst is geen goedkeuring van die site of dienst. Elk gebruik dat u maakt van de informatie die op deze Site wordt verstrekt, of van een site of dienst die door deze Site wordt gelinkt, is op eigen risico.

Feedback en inzendingen

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders wordt vermeld, wordt alle informatie die u via deze Site indient, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. U verklaart dat u het wettelijke recht heeft om dergelijke informatie te verstrekken en gaat ermee akkoord dat u geen informatie verstrekt, tenzij u daartoe wettelijk gerechtigd bent.

U draagt hierbij aan Wolters Kluwer een wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar, sublicentieerbaar recht, titel en belang over om gebruik te maken van en op te nemen in de Site (of voor enig ander gebruik) van enige suggestie, verbeteringsverzoek, aanbeveling, correctie of andere door u verstrekte feedback met betrekking tot de Site. Wij zijn niet verplicht om u te crediteren voor dergelijke feedback of om dergelijke feedback in vertrouwen te houden.

Ideeën die aan Wolters Kluwer bekend worden gemaakt buiten een reeds bestaande en gedocumenteerde vertrouwelijke zakelijke relatie zijn niet vertrouwelijk en Wolters Kluwer mag daarom soortgelijke ideeën ontwikkelen, gebruiken en vrijelijk bekendmaken of publiceren zonder u te compenseren of toe te schrijven. Door via deze Site een idee of andere gedetailleerde indiening bij Wolters Kluwer in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Disclaimer

Deze Site en de inhoud daarvan worden “in de huidige staat” aangeboden en Wolters Kluwer geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot deze Site of enige site of dienst die via deze Site toegankelijk is. Wolters Kluwer wijst uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal Wolters Kluwer of haar respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers of externe dienstverleners aansprakelijk zijn jegens enige partij voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, voorbeeldige, gevolgschade of andere schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of gegevens), ongeacht de vorm van de actie en ongeacht of dit contractueel, uit onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins is, voortvloeiend uit of in verband met deze Site, enige inhoud op of toegankelijk via deze Site of enige service die is gekoppeld aan, of een kopie, weergave of gebruik van deze Site. De beperkingen hierin zullen van toepassing zijn, zelfs als een remedie niet voldoet aan het essentiële doel ervan. Deze bepaling is niet bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten die wij onder het toepasselijke recht niet mogen uitsluiten.

Rechtskeuze en jurisdictie

U gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden en alle juridische stappen of procedures met betrekking tot deze Site worden beheerst door de wetten van de staat New York zonder uitvoering te geven aan enige wet of wettelijke bepaling die de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied zou vereisen of toestaan. Indien u probeert een rechtszaak tegen Wolters Kluwer aan te spannen, erkent u uitdrukkelijk dat Wolters Kluwer vrij is in de keuze van de jurisdictie van onze voorkeur met betrekking tot de plaats waar een dergelijke rechtszaak tegen ons kan worden gevoerd. Aangezien u hebt ingestemd met het gebruik van deze Site om de wetten van de staat New York te kiezen voor het voeren van een dergelijke procedure, zullen wij er waarschijnlijk voor kiezen om een dergelijke actie te verdedigen voor de rechtbanken in New York, New York en kunnen wij deze beslissing geheel naar eigen goeddunken nemen, zonder rekening te houden met waar ter wereld u zich bevindt, of van waar ter wereld u deze Site hebt bezocht.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van het rechtsgebied van waaruit u deze Site bezoekt en u gaat ermee akkoord dat u de informatie op deze Site niet zult openen of gebruiken in strijd met deze wetten.

Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is in enig rechtsgebied, dan (i) zal het in dat rechtsgebied opnieuw worden geconstrueerd tot het maximale effect dat wettelijk is toegestaan om de bedoeling ervan zo goed mogelijk uit te voeren, en de rest van deze Voorwaarden zal volledig van kracht blijven, en (ii) in elk ander rechtsgebied zullen al deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en van kracht zijn.

Wijziging van de site en de voorwaarden

Wij kunnen, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid, elk aspect van de Site wijzigen, opschorten of stopzetten, tijdelijk of permanent, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen deze voorwaarden ook wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Door deze Site te blijven gebruiken nadat er wijzigingen in deze Voorwaarden zijn aangebracht, accepteert u de wijzigingen die in deze Voorwaarden zijn aangebracht.

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2020