INTRODUKTION

Wolters Kluwer (“vi” eller “oss”) vill här informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna information om personuppgiftshantering och cookies förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, använder och lämnar ut.

Personuppgifter avser all information som rör en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, baserat på den informationen. Detta kan innefatta information som namn, kontaktuppgifter, (online-) identifieringsdata, online-identifierare eller andra egenskaper som är specifika för den personen.

Denna information om personuppgiftshantering och cookies gäller när du besöker våra webbplatser, lösningar och andra tjänster, inklusive evenemang, som hänvisar till eller visar en länk till denna information (“Tjänster”). Denna information om personuppgiftshantering och cookies kan komma att kompletteras eller ersättas med ytterligare information eller villkor.

 • DET HÄR ÄR VI

  Wolters Kluwer är en global organisation som består av många företag runtom i världen. Alla personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in av Wolter Kluwer via våra företags webbplatser kontrolleras av Wolters Kluwer N.V., Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nederländerna och/eller ett av dess filialer eller dotterbolag. Våra företagswebbsidor innehåller information om olika filialer eller dotterbolag till Wolter Kluwer N.V., beroende på vilka webbsidor du besöker. Om sidor innehåller funktioner som är specifika för en viss filial eller ett dotterbolag till Wolters Kluwer, såsom kontaktformulär, kommunikationsfunktioner och chattrutor, hanteras de enbart av den filialen eller dotterbolaget till Wolters Kluwer. Allmänna funktioner på webbsidorna, till exempel webbplatsanalyser, används av både filialen eller dotterbolaget till Wolters Kluwer och Wolters Kluwer NV och all eventuell relaterad behandling av personuppgifter sker baserat på ett upplägg som införts av Wolters Kluwer och dess relevanta filialer och dotterbolag. Enligt detta upplägg kommer Wolters Kluwer NV alltid att vara tillgängligt för de registrerade, och vi hanterar eventuella problem eller frågor och/eller tillåter dem att utöva sina rättigheter enligt deras lokala tillämpliga dataskyddslagar vad gäller deras personuppgifter.

  Vi är fast beslutna att skydda våra kunders, användares, anställdas och andra intressenters personuppgifter, samtidigt som vi hjälper våra kunder, anställda, investerare och samhället att skapa en bättre inverkan och fatta rätt beslut.

  Om du vill kontakta oss i frågor om din personuppgifter hänvisar vi dig till avsnittet ”SÅ HÄR KAN DU KONTAKTA OSS” nedan.

 • VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

  Vilka typer av personuppgifter vi samlar in beror på din relation till oss och de tjänster vi levererar till dig. För detta ändamål kan vi samla in följande personliga information om dig:

  • Namn och kontaktuppgifter, såsom för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer,
  • Arbetsrelaterad information, t.ex. jobbtitel och annan information om anställning eller utbildning,
  • Kontoinformation, såsom lösenord och annan säkerhetsinformation för autentisering och åtkomst,
  • Ekonomisk information, t.ex. bankkonto, kredit- och betalkortsnummer för betalningshantering,
  • Användningsinformation, såsom beteendeinformation om hur du surfar inom våra tjänster och vilka delar av våra tjänster du använder mest och information om de varor och/eller tjänster du vill beställa, önskelista, preferenser, intressen osv., samt annan information som delas av dig via våra webbplatser, appar, webbutiker och andra produkter,
  • Dator-, enhets- och anslutningsinformation, såsom IP-adress, webbläsartyp, version och plats.

  Om du är under 13 år vill vi att du inte använder eller skaffar åtkomst till våra Tjänster. Wolters Kluwer samlar inte medvetet in eller hanterar personuppgifter (enligt definitionen i USAs lag för online sekretesskydd för barn) gällande personer under 13 år. Om Wolters Kluwer får veta att personuppgifter gällande personer under 13 år har samlats in på eller genom våra Tjänster, vidtar vi lämpliga åtgärder för att radera denna information.

 • SÅ HÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

  Vi och våra tredjepartsleverantörer kan komma att samla in personuppgifter från följande källor:

  • Direkta interaktioner, t.ex. när du registrerar dig för våra tjänster eller gör ett köp,
  • Data från tredje part, t.ex. information på tredje parts webbplatser eller annan information som du har gjort offentligt tillgänglig, eller information som tillhandahålls av tredje parts källor, inklusive men inte begränsat till statliga myndigheter och återförsäljare av data,
  • Automatisk spårningsteknik, såsom information som automatiskt samlas in om din interaktion med våra Tjänster och webbplatser med hjälp av olika tekniker såsom cookies, webbloggar, signaler och internettaggar.
 • SÅ HÄR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER
  De insamlade personuppgifterna används för de syften för vilka du har tillhandahållit dessa, och kan även komma att användas för lagstadgade eller andra legitima syften. Om du t.ex. använder vårt kontaktformulär för tjänster på vår webbplats kommer vi i första hand att använda den information du angav för att svara på din förfrågan om tjänsten. Vi kan även komma att använda den informationen för att förbättra kvaliteten på vår kundserviceprocess.

  Legal grund för personuppgiftsbehandlingen är en av grundprinciperna kopplad till behandlingen av dina personuppgifter - vi tillämpar följande legala grunder för behandling:

  • behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås,
  • behandling är nödvändig för våra legitima intressen - t.ex. för att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster,
  • behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi har, eller som på annat sätt är lagligt enligt gällande dataskyddslagar,

  vi har fått ditt samtycke.

  Beroende på hur du interagerar med oss och Tjänsten kan vi använda dina personuppgifter för följande syften:

  • Administrera vår relation med dig och vår verksamhet, såsom att tillhandahålla och hantera din tillgång till och användning av våra tjänster. Denna hantering är nödvändig för genomförandet av ett avtal.
  • Förbättra våra Tjänster och utveckla nya produkter, som att bjuda in dig att delta i undersökningar eller att anpassa din upplevelse med våra Tjänster. Denna hantering är nödvändig för våra legitima intressen.
  • Marknadsföring, som att förse dig med marknadsföring eller reklamkommunikation som vi tror att du kan vara intresserad av. Denna behandling sker om vi har fått ditt samtycke eller för våra legitima intressen.
  • Rekrytering, t.ex. för bedömning av sökande. Denna hantering är för att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal eller om vi har fått ditt samtycke.
  • Tillhandahålla onlinegrupper, som att göra chattrum, forum, anslagstavlor eller nyhetsgrupper tillgängliga för dig. Denna hantering är nödvändig för att fullfölja ett avtal eller för våra legitima intressen. Kom ihåg att all information som lämnas ut i dessa forum är offentlig. Vi påminner dig att vara försiktig när du lämnar ut personuppgifter i dessa forum, eftersom denna information görs tillgänglig för andra användare. Lämna inte ut information i dessa offentliga forum som kan betraktas som konfidentiell eller med ensamrätt eller som du inte vill ska vara offentligt tillgänglig eller som du är förbjuden att lämna ut.
  • Andra allmänna affärssupportsyften, inklusive men inte begränsat till upphandling, ekonomisk och skattemässig hantering, risk- och efterlevnadshantering samt extern rapportering. Denna hantering är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi har, eller som på annat sätt är laglig enligt gällande dataskyddslagar eller för våra legitima intressen.
 • DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

  För att kunna erbjuda dig bästa möjliga Tjänster och främja vår affärsverksamhet kan vi dela viss information internt eller med utvalda tredje parter. Det kan också finnas en viss lagstadgad eller legal skyldighet då vi anser att det krävs att vi lämnar ut din personliga information externt. Parter som vi kan komma att dela data med inkluderar:

  • andra filialer eller dotterbolag till Wolters Kluwer, t.ex. för att tillhandahålla stödjande teknik för att stödja de tjänster vi levererar,
  • våra tjänsteleverantörer, t.ex. för hantering eller värdtjänster och/eller stödjande teknik för de tjänster vi tillhandahåller,
  • våra affärspartners, om du har köpt eller uttryckt intresse för en produkt eller tjänst hos en sådan affärspartner, interagerat med denna eller på annat sätt godkänt delning av dina personuppgifter med en sådan affärspartner,
  • prenumerations-, ackrediterings- eller professionella organisationer, t.ex. för att tillhandahålla användningsinformation till organisationer som ger dig tillgång till våra tjänster och/eller dela spårning och inlösning av bonus för professionell ackreditering,
  • organisationer som är engagerade i affärsöverföringar, t.ex. till en köpare eller efterträdare i händelse av en försäljning eller någon annan företagsaffär som involverar en del eller hela vår verksamhet,
  • andra parter, t.ex. utifrån behov av externa revisioner, efterlevnad, riskhantering, företagsutveckling och/eller frågor som rör företagsstyrning, eller
  • statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter, enligt vad som krävs enligt tillämplig lag.

  När vi delar personuppgifter internt eller med tredje part i andra länder har vi lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, inklusive i tillämpliga fall EU-modellklausulerna. Om så krävs enligt tillämplig lag är tredje parter skyldiga att använda lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter, och de kan bara få tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra dessa specifika uppgifter.

   

 • HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Din personuppgifter kommer att hanteras i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter och under den tid som krävs för att uppnå de syften för vilka informationen samlas in, i enlighet med våra styrande dokument för datalagring och gällande dataskyddslagar. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att ta bort dessa från våra datorsystem och register, eller vidta åtgärder för att anonymisera uppgifterna så att du inte längre kan identifieras utifrån dessa.

 • SÅ HÄR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
  Vi har infört ett internt ramverk för styrande dokument och minimistandarder i alla våra företag för att skydda dina uppgifter. Dessutom begränsar vi våra medarbetares, affärspartners, tjänsteleverantörers och tredjepartsleverantörers tillgång till personuppgifter genom att endast ge tillgång till de uppgifter som behövs. Mer specifikt och i enlighet med gällande lagar vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (styrande dokument och processer, IT-säkerhet och annat) för att säkerställa konfidentialitet och skydd för integritet för dina personuppgifter och hur den hanteras.
 • VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

  Vi kommer att respektera dina rättigheter enligt gällande lagar. I den utsträckning som bestäms enligt dina lokala dataskyddslagar, inklusive europeiska dataskyddslagar, inkluderar dina rättigheter följande:

  • Rätt till åtkomst (”en översikt över dina personuppgifter”): rätten att få en översikt över dina personuppgifter som vi behandlar.
  • Rätt till rättelse (”korrigera dina personuppgifter”): om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att be oss korrigera eller komplettera dina personuppgifter.
  • Rätt till radering (”rätt att glömmas bort”): rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter i den utsträckning som detta tillåts enligt tillämpliga lagar. Under vissa omständigheter är det kanske inte möjligt för oss att acceptera din begäran; till exempel när behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet, eller om behandlingen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal. I vissa fall är dina personuppgifter nödvändig för att tillhandahålla Tjänsterna, och om du inte tillhandahåller sådan information till oss kan du bli utesluten från åtkomst till och användning av Tjänsterna eller vissa Tjänstefunktioner.
  • Rätt till dataportabilitet (”portabilitet av dina personuppgifter”): rätten att be oss att överföra dina personuppgifter direkt till dig. Detta gäller vissa personuppgifter om den hanteras automatiskt och med ditt samtycke eller baserat på ett avtal som du har med oss. På din begäran, och där det är tekniskt genomförbart, kommer vi att överföra dina personuppgifter till en annan part efter ditt eget val.
  • Rätt till begränsad hantering: rätten att begära att vi begränsar eller stoppar behandlingen av dina personuppgifter som vi har, under en viss tidsperiod eller på obestämd tid. Under vissa omständigheter är det kanske inte möjligt för oss att acceptera din begäran; till exempel när behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet, eller om vi på annat sätt kan påvisa övertygande legitima skäl.
  • Rätt till invändningar: rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Skälen till en invändning bör relatera till din speciella situation och vara relaterade till hantering baserad på villkoret om legitimt intresse. Vi kommer då inte längre att hantera dina personuppgifter, såvida vi inte på annat sätt kan påvisa övertygande skäl. Under vissa omständigheter har du den ovillkorliga rätten att komma med invändningar; t.ex. i samband med direktmarknadsföringsaktiviteter.
  • Återkallande av samtycke: rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter; t.ex. efter att du samtyckt till att vi håller dig informerad om våra tjänster, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

  För att utöva dina rättigheter och/eller för andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter hänvisar vi dig till avsnittet ”SÅ HÄR KAN DU KONTAKTA OSS” nedan.

  Om du upplever att vi inte svarar dig korrekt, eller du inte håller med om vår hantering av personuppgifter, kan du också lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten).

 • ANVÄNDNING AV COOKIES
  Vi använder cookies för att optimera våra webbplatser och analysera trafiken på webbplatsen. I vissa situationer, om vi har fått ditt informerade samtycke i förväg, kan vi använda cookies från tredje part, särskilt insticksprogram för sociala medier, för att du ska kunna dela idéer och information om oss direkt och för våra egna marknadsföringssyften.

  Cookies eller liknande tekniker (kallas gemensamt “Cookies”) är små textfiler eller pixlar som kan lagras på din dator eller mobila enhet. Cookies kan behövas för att underlätta surfning på webbplatsen och göra den mer användarvänlig. Tredjepartscookies kan samla in information för att analysera personligt surfbeteende.

  Vi kan använda cookies som tillhör en av de fyra kategorierna nedan. Vår cookiebanner på webbplatsen gör det lättare för dig att hantera dina preferenser för de icke-obligatoriska cookiekategorierna. Bannern ger också en översikt över alla cookies som används under kategorierna.

  • Nödvändiga cookies - dessa obligatoriska cookies behövs för att våra webbplatser ska fungera korrekt.
  • Funktionella cookies - dessa cookies lägger till ytterligare funktioner på våra webbplatser.
  • Prestandacookies - dessa cookies stödjer analytiska tjänster som hjälper oss att förbättra funktionaliteten och användarupplevelsen på vår webbplats.
  • Intressecookies - dessa cookies kan användas för att samla in insikter, för att ge ut personligt innehåll och reklam på våra egna och andra webbplatser.

  Ytterligare information om cookies finns här.

  Ändra dina preferenser för cookie-samtycke genom att klicka här..

 • LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

  Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser för Wolters Kluwer eller tredje part, och dessa kan ha sekretessmeddelanden som skiljer sig från våra egna. Vi ansvarar inte för insamling, hantering eller utlämning av personuppgifter som samlas in via andra webbplatser.

  Vi tar inte heller ansvar för information eller innehåll som finns på sådana webbplatser. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för att underlätta. Din användning och surfning på en sådan webbplats omfattas av webbplatsens egna policyer. Läs sekretessmeddelandena som publiceras på andra webbplatser som du kan få åtkomst till via vår webbplats.

  Wolters Kluwer kan komma att ge dig ytterligare eller annan information, i specifika fall, om hur dina personuppgifter samlas in och används för en specifik Tjänst.

 • YTTERLIGARE INFORMATION FÖR KALIFORNIENS INVÅNARE
  Förutom informationen tillhandahållen i denna information finns ytterligare information för Kaliforniens invånare här.
 • SÅ HÄR KAN DU KONTAKTA OSS

  Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss genom att använda formuläret”FÖRFRÅGAN OCH ANDRA ÖNSKEMÅL”. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda formuläret“FÖRFRÅGAN OCH ANDRA ÖNSKEMÅL".

  Om du upplever att vi inte svarar dig korrekt, eller du inte håller med om vår hantering av personuppgifter, kan du också lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten).

  Som svar på förfrågan kan vi, för det fall det behövs, be dig att verifiera din identitet och tillhandahålla information som hjälper oss att bättre förstå din förfrågan. Om vi inte tillmötesgår din förfrågan, vare sig helt eller delvis, kommer vi att förklara varför.

 • UPPDATERINGAR AV DENNA INFORMATION

  Från tid till annan kan vi komma att uppdatera denna information om personuppgiftshantering och cookies eller någon annan information kopplad till personuppgiftshantering. När vi gör ändringar i denna information om personuppgiftsbehandling och cookies lägger vi till ett nytt datum i denna sekretesspolicy. Denna version trädde i kraft den 1 juni 2020.

  Version 1,0

Back To Top