INTRODUKTION

Wolters Kluwer N.V. och dess olika filialer och dotterbolag (tillsammans "Wolters Kluwer", "vi", "oss" eller "vår") vill informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. I detta meddelande om sekretess och cookies förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, använder och lämnar ut. 

Personuppgifter avser alla data som rör en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, baserat på den informationen. Detta kan innefatta information som namn, kontaktuppgifter, (online) identifieringsdata, online-identifierare eller andra egenskaper som är specifika för den personen. 

Detta meddelande om sekretess och cookies gäller när du besöker våra webbplatser, lösningar och andra tjänster, inklusive evenemang och kommunikation via webbchatt, som hänvisar till eller visar en länk till detta meddelande (”tjänster”). Detta meddelande om sekretess och cookies kan kompletteras eller ersättas med ytterligare sekretesspolicyer eller villkor som tillhandahålls dig från tid till annan.

 • DET HÄR ÄR VI

  Wolters Kluwer är en global organisation som består av många företag runtom i världen. Våra företagswebbsidor innehåller information om vårt huvudkontor, Kluwer N.V., och olika filialer eller dotterbolag beroende på vilka webbsidor du besöker. Alla personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in av Wolters Kluwer via vårt företags webbsidor kontrolleras av Wolters Kluwer N.V., Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nederländerna, under vissa omständigheter tillsammans med ett av dess filialer eller dotterbolag. Till exempel kan data som hänför sig till användningen av en produktspecifik webbsida användas av både Wolters Kluwer N.V. och Wolters Kluwers filial eller dotterbolag som erbjuder den relevanta produkten. Den därmed förknippade behandlingen av personliga data sker på grundval av ett gemensamt kontrollarrangemang mellan Wolters Kluwer N.V. och dess relevanta filialer och dotterbolag. Enligt detta arrangemang kommer Wolters Kluwer N.V. alltid att vara tillgängligt för de registrerade, och vi hanterar eventuella problem eller frågor och/eller tillåter dem att utöva sina rättigheter enligt deras lokalt gällande dataskyddslagar för deras personuppgifter. Vissa produktspecifika webbsidor kan innehålla kommunikationsfunktioner som är specifika för Wolters Kluwers filial eller dotterbolag som står bakom produkten som är kopplad till den webbsidan, såsom kontaktformulär och chattboxar. Den ansvarige för personliga data som samlas in genom sådana kommunikationsfunktioner är den part som identifieras där.

  • Vi är fast beslutna att skydda våra kunders, användares, anställdas och andra intressenters personuppgifter, samtidigt som vi hjälper våra kunder, anställda, investerare och samhället att skapa en djupare påverkan och fatta rätt beslut. 
  • Om du vill kontakta oss i frågor om dina personuppgifter hänvisar vi dig till avsnittett ”SÅ HÄR KAN DU KONTAKTA OSS” nedan.

 • VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

  Vilka typer av personuppgifter vi samlar in beror på din relation till oss och de tjänster vi levererar till dig. För detta ändamål kan vi samla in följande personliga information om dig:

  • Namn och kontaktuppgifter, såsom för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer,
  • Arbetsrelaterad information, t.ex. jobbtitel och annan information om anställning eller utbildning,
  • Användningsinformation, såsom beteendeinformation om hur du navigerar bland våra tjänster och vilka delar av våra tjänster du använder mest samt information om de varor och/eller tjänster du vill beställa, önskelista, preferenser, intresse etc. Annan information som du delar via våra webbplatser, appar, webbshoppar och andra produkter.
  • Ekonomisk information, t.ex. bankkonto, kredit- och betalkortsnummer för betalningshantering,
  • Användningsinformation, såsom beteendeinformation om hur du surfar inom våra tjänster och vilka delar av våra tjänster du använder mest och information om de varor och/eller tjänster du vill beställa, önskelista, preferenser, intressen osv., samt annan information som delas av dig via våra webbplatser, appar, webbutiker och andra produkter,
  • All annan information som du delar via våra webbplatser, appar och andra produkter och tjänster, inklusive kommunikation via webbchatt. 

  Om du är under 13 år vill vi att du inte använder eller skaffar åtkomst till våra Tjänster. Wolters Kluwer samlar inte medvetet in eller hanterar personuppgifter (enligt definitionen i USAs lag för online sekretesskydd för barn) gällande personer under 13 år. Om Wolters Kluwer får veta att personuppgifter gällande personer under 13 år har samlats in på eller genom våra Tjänster, vidtar vi lämpliga åtgärder för att radera denna information.

 • SÅ HÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

  Vi och våra tredjepartsleverantörer kan komma att samla in personuppgifter från följande källor:

  • Direkta interaktioner, t.ex. när du registrerar dig för våra tjänster, gör ett köp eller kommunicerar med oss, inklusive via våra chattfunktioner på webben
  • Data från tredje part, t.ex. information på tredje parts webbplatser eller annan information som du har gjort offentligt tillgänglig, eller information som tillhandahålls av tredje parts källor, inklusive men inte begränsat till statliga myndigheter och återförsäljare av data,
  • Automatisk spårningsteknik, såsom information som automatiskt samlas in om din interaktion med våra Tjänster och webbplatser med hjälp av olika tekniker såsom cookies, webbloggar, signaler och internettaggar.
 • SÅ HÄR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER
  De insamlade personuppgifterna används för de syften för vilka du har tillhandahållit dessa, och kan även komma att användas för lagstadgade eller andra legitima syften. Om du t.ex. använder vårt kontaktformulär för tjänster på vår webbplats kommer vi i första hand att använda den information du angav för att svara på din förfrågan om tjänsten. Vi kan även komma att använda den informationen för att förbättra kvaliteten på vår kundserviceprocess.

  Att hanteringen följer gällande lagar är en av huvudprinciperna för hanteringen av din personliga information - vi tillämpar följande lagliga hanteringsgrunder:

  • hantering är nödvändig för att uppfylla ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås, 
  • hantering är nödvändig för våra legitima intressen - t.ex. för att förbättra kvaliteten på våra produkter och Tjänster, 
  • hantering är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi har, eller som på annat sätt är lagligt enligt gällande dataskyddslagar,
  • vi har fått ditt samtycke.

  Beroende på hur du interagerar med oss och Tjänsten kan vi använda dina personuppgifter för följande syften:

  • Administrera vår relation med dig och vår verksamhet, såsom att tillhandahålla och hantera din tillgång till och användning av våra tjänster. Denna hantering är nödvändig för fullgörandet av ett avtal.
  • Förbättra våra Tjänster och utveckla nya produkter, som att bjuda in dig att delta i undersökningar eller att anpassa din upplevelse med våra Tjänster. Denna hantering är nödvändig för våra legitima intressen.
  • Marknadsföring, som att förse dig med marknadsföring eller reklamkommunikation som vi tror att du kan vara intresserad av. Denna behandling sker om vi har fått ditt samtycke eller för våra legitima intressen.
  • Rekrytering, t.ex. för bedömning av sökande. Denna hantering är för att vidta åtgärder innan du ingår ett avtal eller om vi har fått ditt samtycke.
  • Tillhandahålla communities på nätet, t.ex. göra chattrum, webbchattar, forum, anslagstavlor eller nyhetsgrupper tillgängliga för dig. Denna hantering är nödvändig för att fullfölja ett avtal eller för våra legitima intressen. Tänk på att all information som lämnas i chattrum, forum, anslagstavlor och andra grupper på nätet är offentlig. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du lämnar ut personuppgifter i dessa forum, eftersom denna information görs tillgänglig för andra användare. Lämna inte ut information i dessa offentliga forum som kan betraktas som konfidentiell eller med ensamrätt eller som du inte vill ska vara offentligt tillgänglig eller som du är förbjuden att lämna ut.
  • Andra allmänna affärsstödsändamål, som innefattar men inte är bgränsade till upphandling, finansiell och skattemässig förvaltning, risk- och efterlevnadshantering samt extern rapportering. Denna hantering är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet vi har, eller som på annat sätt är tillåten enligt gällande dataskyddslagar eller för våra legitima intressen.
 • DELA DINA PERSONUPPGIFTER

  För att kunna erbjuda dig bästa möjliga Tjänster och främja vår affärsverksamhet kan vi dela viss information internt eller med utvalda tredje parter. Det kan också finnas en viss lagstadgad eller legal skyldighet då vi anser att det krävs att vi lämnar ut din personliga information externt. Parter som vi kan komma att dela data med inkluderar:

  • andra dotterbolag till Wolters Kluwer, t.ex. för hantering av kunddata eller tillhandahållande av underliggande teknik för att stödja de tjänster vi levererar
  • våra tjänsteleverantörer, t.ex. för att hantera eller tillhandahålla värdtjänster och/eller understödjande teknik för de tjänster vi tillhandahåller
  • våra affärspartner och annonsörer, exempelvis om du har köpt eller uttryckt intresse för en produkt eller tjänst, eller sett en annons av sådan affärspartner, interagerat med denne eller på annat sätt godkänt delning av dina personuppgifter med sådan affärspartner
  • prenumerations-, ackrediterings- eller professionella organisationer, t.ex. för att tillhandahålla användningsinformation till organisationer som ger dig tillgång till våra tjänster och/eller dela spårning och inlösning av bonus för professionell ackreditering
  • organisationer som är engagerade i affärsöverföringar, t.ex. till en köpare eller efterträdare i händelse av en försäljning eller någon annan företagsaffär som involverar en del eller hela vår verksamhet
  • andra parter, t.ex. utifrån behov av externa revisioner, efterlevnad, riskhantering, företagsutveckling och/eller frågor som rör företagsstyrning, eller
  • statliga myndigheter och tillsynsmyndigheter, enligt vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

  När vi delar personuppgifter internt eller med tredje part i andra länder vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, samt i tillämpliga fall Eu-modellklausulerna. Om så krävs enligt tillämplig lag är tredje parter skyldiga att använda lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter, och de kan bara få tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra sådana specifika uppgifter.

 • HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Dina personuppgifter kommer att hanteras i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla våra skyldigheter och under den tid som krävs för att uppnå de syften för vilka informationen samlas in, i enlighet med vår policy för datalagring och gällande dataskyddslagar. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att ta bort den från våra datorsystem och register, eller vidta åtgärder för att anonymisera den så att du inte längre kan identifieras utifrån den. 

 • SÅ HÄR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
  Vi har infört ett internt ramverk för policyer och minimistandarder i alla våra företag för att skydda dina data. Dessutom begränsar vi våra medarbetares, affärspartners, tjänsteleverantörers och tredjepartsleverantörers tillgång till personuppgifter till att baseras på ”behov-att-få-veta”. Mer specifikt och i enlighet med gällande lagar vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (policyer och förfaranden, IT-säkerhet med mera) för att säkerställa konfidentialitet och sekretess för dina personuppgifter och hur de hanteras.
 • VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

  Vi är en global organisation och verkar inom olika länder som ger individer olika skyddsnivåer i förhållande till behandlingen av personuppgifter. Vi kommer att respektera dina rättigheter enligt gällande lagar. I den utsträckning som dina lokala dataskyddslagar gäller, inklusive europeiska dataskyddslagar, inkluderar dina rättigheter följande: 

  • Rätt till tillgång (”en översikt över dina personuppgifter”): rätten att få en översikt över dina personuppgifter som vi behandlar.
  • Rätt till rättelse (”rätta dina personuppgifter”): om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att be oss rätta eller komplettera dina personuppgifter. 
  • Rätt till radering (”rätt att glömmas bort”): rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter i den utsträckning som detta tillåts enligt tillämpliga lagar. Under vissa omständigheter är det kanske inte möjligt för oss att acceptera din begäran; till exempel när hanteringen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet, eller om hanteringen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal. I vissa fall är dina personuppgifter nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsterna, och om du inte tillhandahåller sådan information till oss kan du bli utesluten från åtkomst till och användning av Tjänsterna eller vissa Tjänstefunktioner. 
  • Rätt till dataöverföring (”överföra dina personuppgifter”): rätten att be oss överföra dina personuppgifter direkt till dig. Detta gäller vissa personuppgifter om de hanteras automatiskt och med ditt samtycke eller baserat på ett avtal som du har med oss. På din begäran, och där det är tekniskt genomförbart, kommer vi att överföra dina personuppgifter till en annan part efter ditt eget val. 
  • Rätt till begränsad hantering: rätten att begära att vi begränsar eller stoppar hanteringen av dina personuppgifter som vi har, under en viss tidsperiod eller på obestämd tid. Under vissa omständigheter är det kanske inte möjligt för oss att acceptera din begäran; till exempel när hanteringen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet, eller om vi på annat sätt kan påvisa övertygande legitima skäl. 
  • Rätt till invändningar: rätten att invända mot hanteringen av dina personuppgifter. Skälen till en invändning bör relatera till din speciella situation och vara relaterade till hantering baserad på villkoret om legitimt intresse. Vi kommer då inte längre att hantera personuppgifterna, såvida vi inte på annat sätt kan påvisa övertygande skäl. Under vissa omständigheter har du den ovillkorliga rätten att komma med invändningar; t.ex. i samband med direktmarknadsföringsaktiviteter. 
  • Återkallande av samtycke: rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till hanteringen av dina personuppgifter; t.ex. efter att du samtyckt till att vi håller dig informerad om våra Tjänster, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen av dina personliga data före återkallelsen. 

  För att utöva dina rättigheter (om tillämpligt) och/eller för andra frågor om hanteringen av dina personuppgifter hänvisar vi dig till avsnittet ”SÅ HÄR KAN DU KONTAKTA OSS” nedan.

  Om du känner att vi inte hörsammar dig eller du inte håller med om vår datasekretesspolicy, kan du också lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten. 

 • ANVÄNDNING AV COOKIES
  Vi använder cookies för att optimera våra webbplatser och analysera trafiken på webbplatsen. Ibland, om vi har fått ditt informerade samtycke i förväg, kan vi använda cookies från tredje part, särskilt insticksprogram för sociala medier, för att du ska kunna dela idéer och information om oss direkt och för våra egna marknadsföringssyften. 

  Cookies eller liknande tekniker (kallas gemensamt "Cookies") är små textfiler eller pixlar som kan lagras på din dator eller mobila enhet. Cookies kan behövas för att underlätta surfning på webbplatsen och göra den mer användarvänlig. Cookies kan också samla in information för att analysera personligt surfbeteende. 

  Vi kan använda cookies som tillhör en av de fyra kategorierna nedan. Vår cookiebanner på webbplatsen gör det lättare för dig att hantera dina preferenser för de icke-obligatoriska cookiekategorierna. Bannern ger också en översikt över alla cookies som används under kategorierna. 
  • Absolut nödvändiga cookies – Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. De ställs normalt in som svar på åtgärder som du vidtar som leder till beställning av tjänster, såsom att ändra dina sekretessinställningar, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om dessa cookies, och detta kan ha en effekt på att (delar av) webbplatsen fungerar korrekt. 
  • Funktionscookies – Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet, användarupplevelse och personlig anpassning, och kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa av dessa tjänster – eller alla – inte fungerar korrekt. 
  • Prestandacookies – Dessa cookies stödjer analytiska tjänster som hjälper oss att förbättra funktioner och användarupplevelsen på vår webbplats.
  • Annonscookies – Dessa cookies kan användas för att samla in insikter, tillhandahålla personligt innehåll och reklam på våra egna och andra webbplatser. 

  För ytterligare information om cookies och/eller ändring av dina inställningar för samtycke till cookies kan du när som helst gå till

 • LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

  Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser för Wolters Kluwer eller tredje part, och dessa kan ha sekretess- och cookiemeddelanden som skiljer sig från våra egna. Vi ansvarar inte för insamling, hantering eller utlämning av personlig information som samlas in via andra webbplatser.  

  Vi tar inte heller ansvar för information eller innehåll som finns på dessa webbplatser. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för enkelhetens skull. Din användning och surfning på en sådan webbplats omfattas av webbplatsens egna policyer. Läs sekretessmeddelandena som publiceras på andra webbplatser som du kan få åtkomst till via vår webbplats. 

  Wolters Kluwer kan ge dig ytterligare eller andra sekretessmeddelanden, i specifika fall, om hur dina personuppgifter samlas in och används för en specifik Tjänst. 

 • YTTERLIGARE INFORMATION FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN
  Utöver informationen i denna sekretesspolicy finns ytterligare information för invånare i Kalifornien här.
 • YTTERLIGARE INFORMATION FÖR INVÅNARE I QUEBEC OCH KANADA
  Utöver informationen i denna sekretesspolicy finns ytterligare information för invånare i Quebec och Kanada här. 
 • SÅ HÄR KAN DU KONTAKTA OSS

  Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss genom att använda formuläret ”FÖRFRÅGAN OCH ANDRA ÖNSKEMÅL”. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda formuläret “FÖRFRÅGAN OCH ANDRA ÖNSKEMÅL".

  Om du upplever att vi inte svarar dig korrekt, eller du inte håller med om vår hantering av personuppgifter, kan du också lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet Om du känner att vi inte hörsammar dig eller du inte håller med om vår datasekretesspolicy, kan du också, beroende på tillämplig lag, lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet. 

  Som svar på en förfrågan kan vi om det behövs be dig att bekräfta din identitet och ge oss information som hjälper oss att bättre förstå vad du vill. Om vi inte godkänner ditt önskemål, vare sig helt eller delvis, kommer vi att förklara varför. 

 • UPPDATERINGAR AV DENNA INFORMATION

  Från tid till annan kan vi uppdatera detta meddelande om sekretess och cookies eller andra specifika sekretesspolicyer. När vi gör ändringar i detta Meddelande om Personuppgifter och Cookies lägger vi till ett nytt datum i denna Sekretesspolicy. Denna version gäller från och med september 2023.   

  Version 1.2, 2023 

Back To Top