Brussel milieu
ComplianceESG16 mei, 2023

Duurzaamheidsrapportage: hoe bereidt u zich voor?

Wat wordt verstaan onder de “ESG-rapportageplicht voor ondernemingen”?

Bron: senTRAL
Auteur(s): senTRAL-redactie

De Europese ESG-rapportageplicht voor ondernemingen verplicht bedrijven om voor elk boekjaar gedetailleerde informatie over hun duurzaamheid te publiceren. De rapportageplicht heeft betrekking op ecologische (E), sociale en mensenrechten (S), en governance-factoren (G):

 • Ecologische factoren: de milieurisico’s van een bedrijf, zoals het energieverbruik, de hoeveelheid afval en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 • Sociale factoren: de relaties van een bedrijf, zoals de arbeidsverhoudingen, diversiteit, inclusie, filantropie en liefdadigheidswerk, de ondersteuning van leveranciers en de gezondheids- en veiligheidsvoorzieningen;
 • Governance: de interne systemen van goed bestuur, zoals de effectiviteit van het beslissingsproces, de naleving van de wet, de externe belanghebbenden, de boekhoudmethoden en inspraak van belanghebbenden.

De regels zijn toepassing op ondernemingen die minstens twee van de drie volgende criteria overschrijden: 250 werknemers, 40 miljoen euro omzet en 20 miljoen euro balanstotaal. Deze ondernemingen zijn ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de informatie over dochter­ondernemingen.

De rapportageplicht wordt in 4 fasen ingevoerd voor verschillende categorieën van ondernemingen, van boekjaar 2024 tot boekjaar 2028.

Meer informatie

Relevante wetgeving

 • Taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088)
 • Informatieverschaffing/disclosure-verordening (Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR))
 • Duurzaamheidsrapportage / CSRD-richtlijn (Richtlijn (EU) nr. 2021/2464 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen)
  • Verordening (EU) 537/2014 van 16 april 2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie
  • Richtlijn 2004/109/EG van 15 december 2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG
  • Richtlijn 2006/43/EG van 17 mei 2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad
  • Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad
 • Instrumenten/Klimaatbenchmarkverordening (Verordening (EU) 2019/2089 van 27 november 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake EU klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU
  • benchmarks en informatieverschaffing over duurzaamheid over benchmarks) met volgende 3 uitvoeringsbesluiten:-Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1816 van 17 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toelichting in de benchmarkverklaring over de wijze waarop de ecologische, sociale en governancefactoren in elke aangeboden en gepubliceerde benchmark worden weerspiegeld
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1817 van 17 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de minimuminhoud van de toelichting over de wijze waarop de ecologische, sociale en governancefactoren in de benchmarkmethodologie worden weerspiegeld
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1818 van 17 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft minimumnormen voor EU-klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks

Meer in senTRAL, online tool voor alle HSE informatie:

Back To Top