ÚVOD

Spoločnosť Wolters Kluwer N.V. spolu s rôznymi pridruženými podnikmi (ďalej spoločne len „Wolters Kluwer“, „my“, „nás“ alebo „náš“) vás chce informovať o spôsoboch spracúvania vašich osobných údajov. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie vysvetľujeme, aké osobné údaje získavame, používame a poskytujeme. Toto je naše globálne oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie. Ak ste obyvateľom Kalifornie, Quebecu alebo Kanady, konkrétne informácie, ktoré sa vzťahujú na vašu polohu, nájdete nižšie.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno na základe týchto informácií priamo alebo nepriamo identifikovať. Môže zahŕňať informácie, ako napríklad mená, kontaktné údaje, (online) identifikačné údaje, online identifikátory alebo iné charakteristické znaky, ktoré sú špecifické pre túto fyzickú osobu. .

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie sa uplatňuje pri vašej návšteve našich webových lokalít, riešení a ďalších služieb vrátane podujatí a komunikácie cez online chat, ktoré obsahujú odkaz na toto oznámenie („služby“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie sa môže priebežne doplniť alebo nahradiť ďalšími vyhláseniami o ochrane osobných údajov alebo podmienkami, ktoré vám poskytujeme.

 • KTO SME

  Spoločnosť Wolters Kluwer je globálna organizácia, ktorá sa skladá z mnohých spoločností pôsobiacich po celom svete. V závislosti od toho, ktoré podnikové webové stránky navštívite, nájdete na nich informácie o našich ústrediach, o spoločnosti Wolters Kluwer N.V. a jej rôznych pridružených alebo dcérskych spoločnostiach. Kontrolu ochrany osobných údajov, ktoré sa poskytnú spoločnosti Wolters Kluwer, prípadne ktoré táto spoločnosť získa prostredníctvom našich podnikových webových stránok, vykonáva spoločnosť Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Holandsko, za určitých okolností spoločne s jednou z jej pridružených alebo dcérskych spoločností. Napríklad údaje súvisiace s používaním webovej stránky pre špecifický produkt môže používať spoločnosť Wolters Kluwer N.V. aj pridružená alebo dcérska spoločnosť patriaca pod spoločnosť Wolters Kluwer, ktorá ponúka príslušný produkt. Súvisiace spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe dohody o spoločnom prevádzkovateľovi medzi spoločnosťou Wolters Kluwer N.V. a jej príslušnými pridruženými alebo dcérskymi spoločnosťami. Spoločnosť Wolters Kluwer N.V. bude podľa tejto dohody kedykoľvek k dispozícii dotknutým osobám, aby im pomohla pri riešení akýchkoľvek problémov alebo otázok týkajúcich sa ich osobných údajov alebo aby im umožnila uplatniť si v tejto súvislosti práva podľa miestnych platných právnych predpisov o ochrane údajov. Niektoré webové stránky pre špecifické produkty môžu obsahovať komunikačné prvky príznačné pre pridruženú alebo dcérsku spoločnosť patriacu pod spoločnosť Wolters Kluwer, ktorá stojí za produktom spojeným s touto webovou stránkou, napríklad kontaktné formuláre alebo funkcie webového chatu. Prevádzkovateľom osobných informácií získaných prostredníctvom týchto komunikačných prvkov je strana, ktorá je v nich identifikovaná.

  • Sme odhodlaní chrániť osobné údaje našich zákazníkov, používateľov, zamestnancov a iných zainteresovaných strán, a zároveň pomôcť našim zákazníkom, zamestnancom, investorom a spoločnosti, aby dosiahli významný vplyv a prijímali správne rozhodnutia.
  • Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa vašich osobných údajov vrátane totožnosti konkrétnych správcov údajov, ktorí spracúvali vaše osobné údaje podľa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, prejdite na časť „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ“ uvedenú ďalej v texte. 
 • AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

  Typ osobných údajov, ktoré získavame, závisí od povahy vášho vzťahu s nami a služieb, ktoré vám poskytujeme. Na tento účel môžeme od vás získavať tieto osobné údaje:

  • meno a kontaktné údaje, napríklad meno a priezvisko, e-mailová adresa, poštová adresa a telefónne číslo;
  • informácie týkajúce sa práce, napríklad názov pracovnej pozície a ďalšie informácie o zamestnaní alebo vzdelaní;
  • prihlasovacie údaje do konta, napríklad heslo a ďalšie informácie týkajúce sa zabezpečenia na účely overenia a prístupu;
  • finančné informácie, napríklad číslo bankového účtu a kreditnej alebo debetnej karty na spracúvanie platieb; 
  • informácie o používaní, napríklad informácie o vašom správaní pri prezeraní našich služieb a o tom, ktoré prvky našich služieb najviac používate, a informácie týkajúce sa tovaru a/alebo služieb, ktoré si chcete objednať, zoznamu prianí, preferencií, záujmov atď;
  • informácie o počítači, zariadení a pripojení, napríklad IP adresa, typ, verzia a poloha prehliadača, reklamné identifikátory, identifikátory súborov cookie alebo technológií sledovania a súvisiace informácie;
  • zvukové a vizuálne informácie, napríklad váš hlas a vzhľad zachytené na fotografiách, videu alebo zvukových nahrávkach, ak sa zúčastníte na našich podujatiach alebo nám zanecháte správu;  
  • všetky ďalšie informácie, o ktoré sa podelíte prostredníctvom našich webových lokalít, aplikácií, elektronických obchodov a ďalších produktov alebo služieb, vrátane komunikácie cez online chat.

  Ak máte menej ako 13 rokov, služby nepoužívajte ani nevyužívajte prístup k týmto službám. Spoločnosť Wolters Kluwer vedome nezískava ani neuchováva osobné údaje (vymedzené v zákone USA o ochrane súkromia detí v rámci online sietí (Children’s Online Privacy Protection Act)) od osôb mladších ako 13 rokov. Ak sa spoločnosť Wolters Kluwer dozvie, že sa získali osobné údaje osôb mladších ako 13 rokov prostredníctvom služieb, prijmeme príslušné opatrenia na odstránenie týchto údajov.

 • AKO ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE

  My a naši externí poskytovatelia služieb môžeme získavať osobné údaje z týchto zdrojov:

  • priame interakcie, napríklad pri vašej registrácii na využívanie našich služieb alebo vykonanie nákupu alebo pri komunikácii s nami, vrátane využitia online chatu;
  • údaje od tretích strán, napríklad informácie o webových lokalitách tretích strán alebo iné informácie, ktoré ste mohli zverejniť, alebo informácie poskytované externými zdrojmi vrátane napríklad subjektov štátnej správy a ďalších predajcov údajov; 
  • technológie automatizovaného sledovania, napríklad automaticky získavané informácie o vašej interakcii s našimi službami a webovými lokalitami, ktoré využívajú rôzne technológie ako súbory cookie, webové denníky, webové majáky a internetové tagy.
 • AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Osobné údaje sa používajú na účely, na ktoré sa získali, a môžu sa ďalej použiť iba na zákonné alebo iné legitímne účely. Ak napríklad použijete náš kontaktný formulár pre služby alebo online chat na našej webovej lokalite, informácie, ktoré nám poskytnete, použijeme v prvom rade na to, aby sme odpovedali na vašu požiadavku na službu. Tieto informácie môžeme ďalej použiť na zlepšenie kvality svojho procesu služieb zákazníkom. 

  Zákonnosť spracúvania je jednou z hlavných zásad týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov – uplatňujeme tieto oprávnené dôvody spracúvania: 

  • spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy;
  • spracúvanie je potrebné na účely našich oprávnených záujmov – napríklad na zlepšenie kvality našich produktov a služieb;
  • spracúvanie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje alebo ktorá je inak zákonná podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov
  • s vaším vyjadreným súhlasom.

  V závislosti od spôsobu vašej interakcie s nami a službami môžeme vaše osobné údaje použiť na tieto účely:

  • spravovanie nášho vzťahu s vami a našou obchodnou činnosťou, napríklad poskytovanie a správa vášho prístupu k našim službám a ich používanie. Toto spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy;
  • vývoj a zlepšovanie našich nových a existujúcich produktov a služieb, napríklad pozvánka na účasť na prieskumoch alebo analýza návštevnosti webových lokalít s cieľom optimalizovať naše webové lokality alebo personalizovať váš prístup k našim službám. Toto spracúvanie je potrebné na účely našich oprávnených záujmov;
  • marketing a reklama, napríklad segmentácia zákazníkov, poskytovanie marketingových alebo reklamných oznámení, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať; toto spracúvanie sa uskutočňuje s vaším vyjadreným súhlasom alebo na účely našich oprávnených záujmov;
  • prijímanie zamestnancov, napríklad posudzovanie uchádzačov o zamestnanie. Toto spracúvanie je potrebné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy alebo s vaším vyjadreným súhlasom;  
  • Poskytovanie online komunít, napríklad vytváranie chatovacích miestností, online chatov, fór, panelov hlásení alebo diskusných skupín, ktoré máte k dispozícii. Toto spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy alebo na účely našich oprávnených záujmov. Majte na pamäti, že všetky informácie zverejnené v chatovacích miestnostiach, fórach, v paneloch hlásení a iných online skupinách sú verejné. Odporúčame, aby ste pri zverejňovaní osobných údajov na týchto fórach postupovali opatrne, pretože tieto údaje sa sprístupňujú ostatným používateľom. Nezverejňujte na týchto verejných fórach údaje, ktoré by sa mohli považovať za dôverné alebo chránené, prípadne ktoré nechcete verejne sprístupniť alebo ktoré máte zakázané zverejňovať.
  • Iné všeobecné účely podpory obchodných činností vrátane napríklad obstarávania, finančného a fiškálneho hospodárenia, riadenia rizík a dodržiavania predpisov a externého výkazníctva. Toto spracúvanie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje alebo ktorá je inak zákonná podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov, prípadne na účely našich oprávnených záujmov.
 • ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Aby sme boli schopní poskytovať čo najlepšie služby a vykonávať ďalšie obchodné operácie, určité informácie môžeme zdieľať interne alebo s vybranými tretími stranami. Môže existovať aj určitá zákonná alebo právna povinnosť, ktorá si podľa našej dobrej viery vyžaduje, aby sme vaše osobné údaje poskytli externe. Údaje môžeme zdieľať s týmito stranami: 

  • iné pridružené alebo dcérske spoločnosti patriace pod spoločnosť Wolters Kluwer, napr. na správu údajov o zákazníkoch alebo poskytovanie podpornej technológie na podporu služieb, ktoré poskytujeme; 
  • naši poskytovatelia služieb, napr. na správu alebo hosťovanie služieb alebo podpornej technológie pre služby, ktoré poskytujeme; 
  • naši obchodní partneri a reklamné spoločnosti, napr. ak ste si zakúpili produkt alebo službu týchto obchodných partnerov, vyjadrili svoj záujem o ne alebo ste si pozreli reklamu, interagovali s nimi alebo ste ich inak oprávnili poskytnúť vaše osobné údaje týmto obchodným partnerom;
  • organizácie poskytujúce predplatné, akreditačné a profesijné organizácie, napr. na poskytovanie informácií o využívaní organizáciám, ktoré vám poskytujú prístup k našim službám, alebo spoločné používanie kreditov na sledovanie alebo vyplácanie za odbornú akreditáciu; 
  • organizácie zapojené do prevodov podnikov, napr. kupujúcemu alebo nástupníckemu subjektu v prípade predaja alebo akejkoľvek inej podnikovej transakcie týkajúcej sa niektorej našej obchodnej činnosti alebo všetkých našich obchodných činností; 
  • iné strany, napr. podľa potreby na vykonanie externých auditov, dodržanie predpisov, riadenie rizík, pre záležitostí týkajúce sa rozvoja spoločností alebo správy a riadenia spoločností; alebo 
  • vládne orgány, regulačné orgány a iné tretie strany, v reakcii na právnu žiadosť, súdne príkazy a/alebo ak je to inak potrebné na dodržanie platných právnych predpisov.

  Ak využívame osobné údaje interne alebo ich poskytujeme tretím stranám v iných krajinách, máme zavedené primerané záruky v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov vrátane prípadných vzorových doložiek EÚ alebo iných záruk prenosu uvedených v platných právnych predpisoch o ochrane údajov, ako sú záväzné vnútropodnikové pravidlá, vzájomná dohoda alebo výnimky. Na základe požiadaviek stanovených v platných právnych predpisoch sú tretie strany povinné používať na ochranu osobných údajov primerané záruky a majú prístup iba k tým osobným údajom, ktoré sú potrebné na plnenie ich osobitných úloh.

 • AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
  Vaše osobné údaje sa budú spracúvať len v rozsahu potrebnom na splnenie našich povinností, na dodržanie zákonných povinností a v čase potrebnom na dosiahnutie účelov, na ktoré sa tieto údaje získali, a to v súlade s našimi pravidlami uchovávania údajov a platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Keď už nebudeme vaše osobné údaje potrebovať, prijmeme všetky primerané kroky na ich odstránenie z našich systémov a záznamov, prípadne vykonáme opatrenia na ich riadnu anonymizáciu, aby vás už nebolo možné podľa nich identifikovať.
 • AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Vo všetkých našich podnikoch sme zaviedli interný rámec pravidiel a minimálnych štandardov, aby boli vaše údaje v bezpečí. Okrem toho obmedzujeme prístup našich zamestnancov, obchodných partnerov, poskytovateľov služieb a externých poskytovateľov služieb k osobným údajom na základe opodstatnenej potreby informovanosti. Konkrétnejšie a v súlade s právnymi predpismi prijímame príslušné technické a organizačné opatrenia (pravidlá a postupy, zabezpečenie IT a ďalšie) s cieľom zabezpečiť dôvernosť a integritu vašich osobných údajov a spôsobu, akým sa spracúvajú.

 • AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

  Ako globálna organizácia pôsobíme v rôznych jurisdikciách, ktoré udeľujú jednotlivcom rôzne úrovne ochrany v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Vaše práva budeme rešpektovať podľa platných právnych predpisov. Vaše práva v rozsahu stanovenom vo vašich miestnych a európskych právnych predpisoch o ochrane údajov zahŕňajú tieto práva: 

  • Právo na prístup („prehľad vašich osobných údajov“): právo získať prehľad vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. 
  • Právo na opravu („oprava vašich osobných údajov“): ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať nás, aby sme ich opravili alebo doplnili. 
  • Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“): právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje vymazali v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Za určitých okolností možno nebude možné, aby sme vašej žiadosti vyhoveli, napríklad ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo plnenie zmluvy. V niektorých prípadoch sú vaše osobné údaje potrebné na poskytovanie služieb a ak nám tieto údaje neposkytnete, potom vám môže byť zakázaný prístup k službám alebo ich používaniu, prípadne k používaniu určitých funkcií služieb. 
  • Právo na prenosnosť údajov („prenos vašich osobných údajov“): právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje preniesli priamo vám. Toto sa vzťahuje na určité osobné údaje, ak sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami a s vaším súhlasom, prípadne na základe zmluvy, ktorú máte s nami. Na základe vašej žiadosti a keď je to technicky možné, prenesieme vaše osobné údaje inej strane podľa vášho výberu. 
  • Právo na obmedzenie spracúvania: právo požiadať nás, aby sme na určitý alebo neurčitý čas obmedzili alebo zastavili spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré máme. Za určitých okolností možno nebude možné, aby sme vašej žiadosti vyhoveli, napríklad ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo ak môžeme inak preukázať presvedčivé oprávnené dôvody. 
  • Právo namietať: právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Dôvody namietania by sa mali týkať vašej konkrétnej situácie a mali by sa vzťahovať na spracúvanie založené na podmienke oprávneného záujmu. Potom už nebudeme osobné údaje spracúvať, pokiaľ inak nepreukážeme presvedčivé dôvody. Za určitých okolností máte bezpodmienečné právo namietať; napríklad v súvislosti s činnosťami priameho marketingu. 
  • Odvolanie súhlasu: právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov; napríklad po tom, ako ste súhlasili s tým, aby sme vás informovali o našich službách, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu z vašej strany nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

  Informácie o uplatnení práv alebo kontaktné informácie potrebné v prípade ďalších otázok o nakladaní s vašimi osobnými údajmi nájdete v časti „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ“ uvedenej ďalej v texte.

  Ak sa domnievate, že nereagujeme, prípadne nesúhlasíte s našimi postupmi ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť svojmu miestnemu orgánu na ochranu údajov. 

   

 • POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE A ZÁUJMOVO ORIENTOVANEJ REKLAMY

  Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa môžu ukladať vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Podobné technológie môžu zahŕňať pixely, webové majáky, tagy, vložené skripty, doplnky pre sociálne médiá alebo iné nástroje sledovania či podobné technológie. Tieto technológie sledovania sa často používajú v spojení so súbormi cookie, môžu sa však ukladať iným spôsobom.

  Súbory cookie a podobné technológie sledovania (spoločne označované ako "súbory cookie") používame na viacero rôznych účelov vrátane optimalizácie našich webových lokalít, uľahčenia prehliadania webových lokalít a analýzy návštevnosti webových lokalít. Súbory cookie môžu zhromažďovať informácie na analýzu osobného správania pri prehliadaní, zapamätanie si vás a vašich preferencií, personalizáciu našich služieb a na poskytovanie a meranie efektivity reklamy (vrátane záujmovo orientovanej reklamy).

  • Nevyhnutne potrebné súbory cookie – tieto súbory cookie sú potrebné na fungovanie webovej lokality. Zvyčajne sa nastavujú v reakcii na vami vykonané akcie, ktoré predstavujú požiadavku na služby, ako je nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie sa alebo vyplnenie formulárov. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo upozorňoval na tieto súbory cookie, čo môže mať vplyv na správne fungovanie (časté) webovej stránky.
  • Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie umožňujú webovej lokalite poskytovať vylepšené funkcie, používateľskú skúsenosť a personalizáciu a môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky tieto služby nemusia fungovať správne.
  • Výkonnostné súbory cookie – tieto súbory cookie podporujú analytické služby, ktoré nám pomáhajú zlepšovať funkčnosť našich webových lokalít a zvyšovať spokojnosť používateľov.
  • Reklamné súbory cookie – tieto súbory cookie možno použiť na získavanie poznatkov potrebných na vydávanie prispôsobeného obsahu a inzerciu na našich a iných webových lokalitách.
  • Ak si neželáte, aby sa súbory cookie ukladali, väčšina moderných prehliadačov vám umožňuje vybrať si z príslušných možností alebo preferencií v nastaveniach prehliadača.

  Náš nástroj na správu súhlasu s používaním súborov cookie na webovej lokalite vám zároveň umožňuje spravovať vaše preferencie pre jednotlivé kategórie súborov cookie (okrem tých, ktoré sú nevyhnutne potrebné). Tento nástroj poskytne aj prehľad všetkých súborov cookie používaných v rámci opísaných kategórií. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie a/alebo možnostiach zmeny svojich preferencií týkajúcich sa súhlasu s používaním súborov cookie nájdete v centre preferencií.

  Služby tretích strán vrátane spoločnosti Google využívame na naše vlastné marketingové účely a na poskytovanie reklamy (vrátane záujmovo orientovanej reklamy). Tieto tretie strany môžu takisto využívať súbory cookie na tieto účely a na sledovanie návštevníkov na našich webových lokalitách a inde na internete. Ak si želáte odhlásiť sa z používania súborov cookie alebo identifikátorov zariadení spoločnosťou Google, prejdite na Nastavenia reklamy spoločnosti Google alebo navštívte stránku na odhlásenie súpravy služieb Google Marketing Platform.

  Odhlásiť sa môžete aj zo zobrazovania určitej záujmovo orientovanej reklamy, a to tak, že prejdete na stránku na odhlásenie iniciatívy Network Advertising Initiative a stránku na odhlásenie aliancie Digital Advertising Alliance. Tieto mechanizmy odhlásenia, ktoré poskytujú nepridružené tretie strany, nespravujeme ani nekontrolujeme. Nekontrolujeme ani to, ktoré tretie strany sa rozhodnú použiť tieto mechanizmy odhlásenia. Upozorňujeme, že odhlásenie sa zo zobrazovania záujmovo orientovanej reklamy neznamená, že sa vám v službách už nebude zobrazovať reklama, ale že tieto reklamy môžu byť menej relevantné pre vaše záujmy.

 • ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ LOKALITY

  Naše webové lokality môžu obsahovať odkazy na iné webové lokality spoločnosti Wolters Kluwer alebo tretích strán, na ktorých môžu byť uverejnené oznámenia o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie odlišné od nášho oznámenia. Nie sme zodpovední za získavanie, spracúvanie alebo poskytovanie osobných údajov získaných prostredníctvom týchto iných webových lokalít.

  Nenesieme zodpovednosť ani za akékoľvek informácie alebo obsah obsiahnuté na týchto webových lokalitách. Odkazy na iné webové lokality sa poskytujú výhradne na informačné účely. Vaše používanie akejkoľvek takejto webovej lokality a jej prehliadanie podliehajú vlastným pravidlám tejto webovej lokality. Pozorne si prečítajte oznámenia o ochrane osobných údajov uverejnené na iných webových lokalitách, na ktoré môžete prejsť prostredníctvom našej webovej lokality.

  Spoločnosť Wolters Kluwer vám môže v špecifických prípadoch poskytnúť ďalšie alebo odlišné oznámenia o ochrane osobných údajov o spôsobe získavania a používania vašich osobných údajov na účely konkrétnej služby.

 • DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV KALIFORNIE

  Obyvatelia Kalifornie môžu okrem informácií uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nájsť dodatočné informácie tu.
 • DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV QUEBECU A KANADY
  Obyvatelia Quebecu a Kanady môžu okrem informácií uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nájsť dodatočné informácie tu. 
 • AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, alebo ak si chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, môžete nás kontaktovať pomocou formulára „DOPYT A ĎALŠIE ŽIADOSTI“. Môžete sa obrátiť aj na pracovníka pre ochranu osobných údajov pomocou formulára „DOPYT A ĎALŠIE ŽIADOSTI“

  Ak sa domnievate, že nereagujeme, prípadne nesúhlasíte s našimi postupmi ochrany osobných údajov, máte v závislosti od platných právnych predpisov právo podať sťažnosť svojmu miestnemu orgánu na ochranu údajov.

  V odpovedi na žiadosť vás môžeme v prípade potreby požiadať o overenie vašej totožnosti a poskytnutie informácií, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť vašu žiadosť. Ak nevyhovieme vašej žiadosti, či už úplne, alebo čiastočne, vysvetlíme vám dôvody.

 • AKTUALIZÁCIE TOHTO OZNÁMENIA

  Toto oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie alebo akékoľvek iné konkrétne vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať. Pri vykonávaní zmien tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie doplníme do tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nový dátum. Táto verzia nadobúda účinnosť v januári 2024.

  Verzia 1.3, 2024