ÚVOD

Společnost Wolters Kluwer N.V. spolu se svými přidruženými společnostmi (souhrnně „Wolters Kluwer“, „my“, „nás“ nebo „naše“) vás chce informovat o způsobech, kterými zpracovává vaše osobní údaje. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme, používáme a předáváme. 

Osobními údaji se rozumí libovolné údaje týkající se osoby, na jejichž základě lze danou osobu přímo nebo nepřímo identifikovat. Sem mohou patřit údaje, jako je jméno, kontaktní údaje, (online) identifikační údaje, online identifikátory nebo jiné vlastnosti, kterými je daná osoba charakterizována. 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie se vztahuje na případy, kdy navštívíte náš web, řešení nebo jiné služby, včetně akcí, které odkazují na toto prohlášení nebo na něj obsahují odkaz (dále jen „služby“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie může být doplněno nebo nahrazeno dalšími vám poskytnutými prohlášeními nebo podmínkami týkajícími se ochrany osobních údajů. 

 • KDO JSME

  Wolters Kluwer je globální organizace, která se skládá z mnoha společností po celém světě. Naše firemní webové stránky obsahují informace o našem ředitelství, Wolters Kluwer N.V., a různých přidružených nebo dceřiných společnostech v závislosti na tom, které webové stránky navštívíte. Osobní údaje shromažďované společností Wolters Kluwer prostřednictvím našich firemních webových stránek nebo jí poskytnuté jsou spravovány společností Wolters Kluwer N.V., P. O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nizozemí, nebo za určitých okolností společně s některou z jejích přidružených nebo dceřiných společností.  

  Například údaje související s používáním webových stránek zaměřených na konkrétní produkt mohou být využívány jak společností Wolters Kluwer N.V., tak danou přidruženou nebo dceřinou společností Wolters Kluwer nabízející příslušný produkt.   Související zpracování osobních údajů probíhá na základě ujednání mezi společnými správci mezi společností Wolters Kluwer N.V. a jejími příslušnými přidruženými nebo dceřinými společnostmi. Na základě tohoto ujednání bude společnost Wolters Kluwer N.V. v souvislosti s osobními údaji vždy řešit jakékoli obavy nebo otázky subjektů údajů a/nebo jim bude umožňovat uplatňovat jejich práva na základě místních platných právních zákonů o ochraně osobních údajů. 

  Některé webové stránky zaměřené na konkrétní produkt mohou obsahovat komunikační funkce, které jsou specifické pro danou přidruženou nebo dceřinou společnost Wolters Kluwer zodpovědnou za produkt související s touto webovou stránkou, jako jsou kontaktní formuláře a chatovací okna. Správce osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto komunikačních funkcí je strana, která v nich je uvedena.  

  • Naším cílem je chránit osobní údaje našich zákazníků, uživatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran a zároveň našim zákazníkům, zaměstnancům, investorům a veřejnosti pomáhat získávat větší vliv a činit správná rozhodnutí. 
  • Pokud si nás přejete kontaktovat s otázkou týkající se vašich osobních údajů, podívejte se do části „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT“ uvedené níže. 
 • KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

  Typy osobních údajů, které shromažďujeme, závisí na našem vztahu s vámi a službách, jež vám poskytujeme. Za tímto účelem můžeme shromažďovat následující informace týkající se vaší osoby:

  • Jméno a kontaktní údaje, kam patří jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo.
  • Údaje související s prací, například název pracovní pozice a další informace o zaměstnání nebo vzdělání.
  • Přihlašovací údaje účtu, kam patří hesla a další bezpečnostní data pro ověření a zajištění přístupu.
  • Finanční údaje, kam patří bankovní účet nebo čísla kreditních a debetních karetpro účely zpracování plateb.
  • Údaje o používání, kam patří údaje o tom, jakým způsobem naše služby procházíte a které prvky našich služeb využíváte nejvíce. Rovněž sem spadají informace týkající se zboží a/nebo služeb, které si chcete objednat, seznam přání, preference, zájmy atd. Nebo také další informace, jež sdílíte prostřednictvím našich webových stránek, aplikací, e-shopů a dalších produktů.
  • Údaje o počítači, zařízení a připojení, kam patří IP adresa, typ a verze prohlížeče a poloha.

  Pokud je vám méně než 13 let, služby prosím nepoužívejte ani k nim nepřistupujte. Společnost Wolters Kluwer vědomě neshromažďuje ani neukládá údaje (jak je definováno v zákoně USA o ochraně osobních údajů dětí na internetu – Children’s Online Privacy Protection Act) osob mladších 13 let. Když se společnost Wolters Kluwer dozví, že byly ve službě nebo jejím prostřednictvím shromažďovány osobní údaje osob mladších 13 let, podnikne příslušné kroky k jejich vymazání.

 • JAK OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

  My a externí poskytovatelé služeb můžeme osobní údaje získávat z následujících zdrojů: 

  • Přímý kontakt, například když se v rámci našich služeb zaregistrujete nebo provedete nákup. 
  • Údaje od třetích stran, kam patří údaje na webech třetích stran, jiné údaje, které jste zveřejnili, nebo údaje poskytnuté externími zdroji, kam patří zejména státní úřady a prodejci údajů. 
  • Automatické metody sledování, kam patří automaticky shromažďované údaje týkající se vaší interakce s naším webem a službami pomocí různých technologií, jako jsou soubory cookie, webové protokoly a majáky a internetové štítky. 
 • JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

  Osobní údaje se používají pro účely, pro které byly shromážděny, a mohou být dále používány pouze k zákonným a dalším oprávněným účelům. Pokud například využijete kontaktní formulář na našem webu, použijeme vámi zadané údaje, abychom zareagovali na vaši žádost. Tyto údaje můžeme dále použít ke zvýšení kvality našeho procesu zákaznických služeb. 

  Zákonnost zpracování je jedním z hlavních principů týkajících se zpracování osobních údajů – využíváme následující právní důvody pro zpracování: 

  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro přijetí opatření před uzavřením smlouvy, 
  • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů – například ke zvýšení kvality našich produktů a služeb, 
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléháme nebo která je jinak vyžadována podle platných zákonů na ochranu osobních údajů, 
  • s udělením vašeho souhlasu. 

  V závislosti na vaší interakci s námi a našimi službami můžeme vaše osobní údaje použít k následujícím účelům: 

  • Řízení našeho vztahu mezi vámi a naší společností, například poskytování a správa vašeho přístupu k našim službám a jejich používání – toto zpracování je nezbytné k plnění smlouvy. 
  • Zlepšování našich služeb a vývoj nových produktů, například abychom vás pozvali k účasti na průzkumech, abychom analyzovali návštěvnost našich webových stránek za účelem jejich zlepšování nebo abychom vám přizpůsobili obsah našich služeb. Toto zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. 
  • Marketing, například abychom zajistili segmentaci zákazníků a poskytli vám marketingové nebo propagační materiály, které by vás dle našeho mínění mohly zajímat. Toto zpracování je s vaším souhlasem nebo pro účely našich oprávněných zájmů. 
  • Nábor, například k vyhodnocení žadatelů o zaměstnání – toto zpracování představuje nezbytné kroky před uzavřením smlouvy nebo je s vaším souhlasem. 
  • Zpřístupnění online komunit, například prostřednictvím chatovacích místností, diskusních fór, vývěsek nebo nových skupin, které jsou vám k dispozici. Toto zpracování je nezbytné kvůli plnění smlouvy nebo pro účely našich oprávněných zájmů. Nezapomínejte, že veškeré informace, které uvedete v těchto fórech, jsou veřejné. Při zveřejňování osobních údajů v těchto fórech proto buďte opatrní, protože tyto informace jsou k dispozici ostatním uživatelům. Nezveřejňujte na těchto veřejných fórech informace, které mohou být považovány za důvěrné nebo vyhrazené, nebo informace, které nemají být veřejně přístupné nebo které je zakázáno zveřejňovat. 
  • Ostatní účely obecné obchodní podpory, kam patří zejména nákup, finanční a daňová správa, řízení rizika a souladu s normami a externí audit – toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléháme nebo která je jinak vyžadována podle platných zákonů na ochranu osobních údajů, nebo je pro naše oprávněné účely. 
 • PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby a podporovali naše podnikání, můžeme některé údaje předat interně nebo vybraným třetím stranám. Mohou také existovat některé zákonné nebo právní povinnosti, které podle našeho názoru v dobré víře zakládají naši povinnost předat vaše osobní údaje externím subjektům. Mezi strany, kterým můžeme údaje předat, patří: 

  • jiné přidružené nebo dceřiné společnosti Wolters Kluwer, například za účelem správy údajů zákazníků nebo poskytování základní technologie na podporu služeb, jež nabízíme, 
  • naši poskytovatelé služeb, například pro správu či hostování služeb nebo základní technologie ke službám, které nabízíme, 
  • naši obchodní partneři, a to v rámci skutečnosti, že jste si zakoupili produkt nebo službu tohoto obchodního partnera nebo jste o ně projevili zájem, komunikovali s ním nebo jinak souhlasili s předáním svých osobních údajů tomuto obchodnímu partnerovi, 
  • přispívající, akreditující nebo profesní sdružení, například za účelem poskytování informací o využití organizacím, které vám zajišťují přístup ke službám, nebo sdílení kreditů pro sledování a odměňování v rámci profesní akreditace, 
  • organizace účastnící se převodu podniků, například nabývajícímu nebo následnickému subjektu v případě prodeje nebo libovolné jiné firemní transakce, která zahrnuje část nebo celé naše podnikání, 
  • jiné strany, například pro potřeby záležitostí týkajících se externích auditů, souladu s normami, řízení rizika, firemního rozvoje nebo firemního řízení, 
  • státní úřady a regulační orgány podle požadavků platného zákona. 

  Kdykoli předáváme osobní údaje interně nebo třetím stranám v jiných zemích, máme zavedena vhodná opatření v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů včetně platných ustanovení modelových doložek EU. V souladu s požadavky platného zákona musí třetí strany zavést vhodná opatření na ochranu osobních údajů a přistupovat mohou pouze k osobním údajům, které jsou potřebné k vykonání jejich konkrétních úkolů. 

 • JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME 

  Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu potřebném k plnění našich povinností a po dobu nutnou k dosažení účelů, pro které byly údaje shromažďovány, a to v souladu s našimi zásadami uchovávání dat a platnými zákony na ochranu osobních údajů. Až vaše osobní údaje nebudeme potřebovat, provedeme přiměřené kroky k jejich odstranění z našich systémů a záznamů nebo provedeme kroky k jejich anonymizaci, aby již nebylo možné vás podle nich identifikovat. 

 • JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME
  Ve všech našich společnostech máme zaveden interní rámec zásad a minimální standardy, abychom uchovávali vaše údaje v bezpečí. Kromě toho omezujeme našim zaměstnancům, obchodním partnerům, poskytovatelům služeb a externím poskytovatelům služeb přístup k vašim osobním údajům jen na situace, kdy je potřebují znát. Konkrétněji a v souladu se zákonem máme zavedena technická a organizační opatření (zásady a postupy, zabezpečení IT a další) s cílem zajistit důvěrnost a integritu vašich osobních údajů a způsobu jejich zpracování.
 • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

  Jako globální organizace působíme v různých jurisdikcích, které v souvislosti se zpracováváním osobních údajů poskytují jednotlivcům různé úrovně ochrany. Budeme dodržovat vaše práva podle platných zákonů. V rozsahu stanoveném místními zákony na ochranu údajů, včetně evropských zákonů na ochranu údajů, mezi vaše práva patří následující: 

  • Právo na nápravu (oprava vašich osobních údajů): pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje opravili nebo doplnili. 
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut): právo požádat, abychom vaše osobní údaje odstranili, a to v rozsahu povoleném platnými zákony. V některých případech možná nebudeme moci váš požadavek splnit – například když je zpracování nutné pro dodržení právní povinnosti nebo když je nutné k plnění smluvních závazků. V některých případech jsou vaše osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb, a pokud nám tyto informace neposkytnete, může vám být zabráněno v přístupu a použití služeb nebo využívání některých funkcí služeb. 
  • Právo na přenositelnost údajů (převedení vašich osobních údajů): právo požádat, abychom převedli vaše osobní údaje přímo vám. Toto právo se týká některých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a je vykonáváno s vaším souhlasem nebo na základě smlouvy, kterou s námi máte. Na vaši žádost, pokud je to technicky proveditelné, převedeme vaše osobní údaje jiné straně podle vaší volby. 
  • Právo omezit zpracování: právo požádat, abychom na určitou nebo neurčitou dobu omezili nebo zastavili zpracovávání vašich osobních údajů, které máme. V některých případech možná nebudeme moci váš požadavek splnit, například když je zpracování nutné pro dodržení právní povinnosti nebo když můžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, proč to neudělat. 
  • vznést námitku: právo na nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Důvody pro vznesení námitky se musí týkat vaší konkrétní situace a souviset se zpracováním na základě podmínky oprávněného zájmu. Osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody. V některých případech máte právo na vznesení námitky bez podmínek, například v kontextu činností přímého marketingu. 
  • Odvolání souhlasu: právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Například poté, co jste souhlasili s tím, že vás budeme informovat o našich službách, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít dopad na zákonnost zpracování vašich osobních údajů před tímto odvoláním. 

  Pokud chcete využít svá práva, je-li to relevantní, nebo máte nějaké otázky týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, podívejte se do části „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT“ uvedené níže. 

   

  Pokud máte pocit, že neodpovídáme, nebo s našimi postupy ochrany osobních údajů nesouhlasíte, můžete také podat stížnost k místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 • POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

  Soubory cookie používáme k optimalizaci našeho webu a analýze provozu na webu. Pokud jsme předtím získali váš informovaný souhlas, můžeme v některých případech využívat soubory cookie třetích stran, zejména moduly plug-in sociálních sítí, abyste s námi mohli okamžitě sdílet nápady a informace týkající se nás a rovněž pro naše vlastní marketingové účely. 

  Soubory cookie a podobné techniky (souhrnně označované jako „soubory cookie“) jsou malé textové soubory nebo pixely, které mohou být uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení. Soubory cookie mohou být nutné k umožnění procházení webu nebo jeho snadnějšímu používání. Soubory cookie mohou být využívány ke shromažďování údajů za účelem analýzy chování osob při procházení. 

  Můžeme používat soubory cookie, které patří do jedné z níže uvedených kategorií. Banner týkající se souborů cookie na našem webu vám usnadňuje úpravu nastavení nepovinných kategorií souborů cookie. Banner obsahuje také přehled všech používaných souborů cookie v těchto kategoriích. 

  • Nezbytné soubory cookie – tyto soubory cookie jsou pro fungování webu nezbytné. Obvykle se nastavují v reakci na vaše aktivity, které mají charakter požadavku na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozornil, což může mít vliv na správné fungování (částí) webu. 
  • Funkční soubory cookie – tyto soubory cookie umožňují webu zajišťovat lepší funkčnost, uživatelský komfort a přizpůsobení a mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran, jejichž služby jsme na naše stránky zařadili. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nemusí některé nebo všechny tyto služby správně fungovat. 
  • Soubory cookie týkající se výkonu – tyto soubory cookie podporují analytické služby, které nám pomáhají zlepšovat funkčnost našeho webu a zajišťovat jeho pohodlné používání.
  • Zájmové soubory cookie – tyto soubory cookie lze používat ke shromažďování informací pro zobrazování přizpůsobeného obsahu a reklam na našich i jiných webech.

  Chcete-li získat další informace o souborech cookie nebo změnit předvolby pro souhlas se soubory cookie, navštivte kdykoli Centrum nastavení ochrany osobních údajů. 

 • ODKAZY NA DALŠÍ WEBY

  Náš web může obsahovat odkazy na jiné weby společnosti Wolters Kluwer nebo třetích stran. Tyto weby mohou mít prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie odlišná od našeho. Neneseme odpovědnost za shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím takových webů.  

  Neneseme také odpovědnost za žádné informace ani obsah na těchto webech. Odkazy na jiné weby jsou poskytovány pouze jako doplněk. Vaše používání těchto webů a jejich procházení podléhá vlastním zásadám těchto webů. Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů na jiných webech, na které můžete mít přístup z našeho webu. 

  Společnost Wolters Kluwer vám může v určitých případech poskytnout dodatečná nebo odlišná prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se toho, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány a používány u konkrétní služby. 

 • DODATEČNÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE SE SÍDLEM V KALIFORNII
  Dodatečné informace k těmto zásadám ochrany osobních údajů pro uživatele se sídlem v Kalifornii lze nalézt zde.
   
 • JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

  Pokud máte nějakou otázku ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme, nebo chcete využít některé své právo, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře „DOTAZ NEBO JINÉ POŽADAVKY“. Pomocí formuláře „DOTAZ NEBO JINÉ POŽADAVKY“ máte rovněž možnost kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

   

  Pokud máte pocit, že neodpovídáme, nebo s našimi postupy ochrany osobních údajů nesouhlasíte, máte také v závislosti na příslušných právních předpisech právo podat stížnost k místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů. 

   V odpovědi na váš požadavek vás v případě potřeby můžeme požádat o ověření identity a poskytnutí informací, které nám pomohou požadavek lépe pochopit. Pokud vám váš požadavek nesplníme, ať už částečně nebo vůbec, vysvětlíme vám proč. 

 • AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ

  Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie nebo jiné konkrétní prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Když provedeme změnu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie, přidáme do něj datum. Tato verze platí od srpna 2022. 

   
  Verze 1.1, 2022 

Back To Top