Przez uzyskiwanie dostępu do tej witryny internetowej i stron zlokalizowanych pod adresem www.wolterskluwer.com (zwanych łącznie „Witryną”) oraz korzystanie z nich akceptują Państwo poniższe warunki („Warunki”) bez ograniczeń lub zastrzeżeń.

Własność i linki osób trzecich

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wszelkie treści znajdujące się w tej Witrynie, w tym między innymi tekst i obrazy oraz ich układ stanowią własność spółki Wolters Kluwer N.V. i/lub jej jednostek powiązanych (zwanych łącznie „Wolters Kluwer” lub przywoływanych w pierwszej osobie liczby mnogiej) lub Wolters Kluwer posiada licencję na korzystanie z nich. Informacje znajdujące się w tej Witrynie pełnią wyłącznie funkcję informacyjną. Nie prowadzą do powstania między Państwem a Wolters Kluwer stosunku opartego na świadczeniu usług biznesowych lub specjalistycznych. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie Witryny lub znajdujących się na niej treści, jak również tworzenie w oparciu o nie utworów zależnych, zbycie oraz czerpanie korzyści z użytkowania Witryny lub znajdujących się na niej treści. Wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny są zastrzeżone.

Linki zamieszczone w tej Witrynie mogą prowadzić do serwisów lub witryn prowadzonych przez podmiot inny niż Wolters Kluwer. W odniesieniu do takich innych serwisów lub witryn nie wydajemy żadnego osądu ani nie udzielamy żadnej gwarancji, a Wolters Kluwer nie ponosi odpowiedzialności za takie witryny lub serwisy. Fakt zamieszczenia w Witrynie linku do innej witryny lub serwisu nie jest równoznaczny z ich zaaprobowaniem. Wszelkie działania w oparciu o informacje zamieszczone w Witrynie lub w witrynie podlinkowanej w tej Witrynie lub w serwisie podlinkowanym w tej Witrynie podejmują Państwo na własną odpowiedzialność.

Informacje zwrotne i inne

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach wszelkie informacje podane przez Państwa za pośrednictwem tej Witryny są uważane za informacje niepoufne i niezastrzeżone. Oświadczają Państwo, że mają prawo do podania ww. informacji oraz zobowiązują się Państwo do niepodawania takich informacji, do podawania których nie są Państwo uprawnieni.

Niniejszym udzielają Państwo Wolters Kluwer nieograniczonej co do miejsca i czasu, niewyłącznej, nieodwołalnej, bezpłatnej i zbywalnej podlicenji na korzystanie z przekazanych nam przez Państwa sugestii, zgłoszeń konieczności poprawy, zaleceń, korekt oraz z innego rodzaju informacji zwrotnych dotyczących tej Witryny, jak również na uwzględnianie ich w stosunku do Witryny (oraz na czynienie z nich dowolnego innego użytku). Nie będziemy zobowiązani do przypisania Państwu autorstwa takiej informacji zwrotnej do ani do zachowania jej w tajemnicy.

Wszelkie pomysły ujawnione Wolters Kluwer poza uprzednio istniejącą i udokumentowaną relacją biznesową o charakterze poufnym nie są poufne, a Wolters Kluwer może w związku z tym opracowywać podobne pomysły, korzystać z nich lub swobodnie je ujawniać lub publikować bez wynagrodzenia dla Państwa i przypisywania ich Państwu. Przez przekazanie Wolters Kluwer pomysłu lub innej szczegółowej informacji za pośrednictwem tej Witryny wyrażają Państwo zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Witryna, jak również jej zawartość są dostarczone w aktualnej postaci, a Wolters Kluwer nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji ani wobec tej Witryny, ani witryn lub serwisów dostępnych za jej pośrednictwem. Wolters Kluwer wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wyraźnych i dorozumianych gwarancji, w tym między innymi z tytułu rękojmi, gwarancji przydatności do określonego celu, gwarancji prawa własności i gwarancji nienaruszenia praw osób trzecich. Ani Wolters Kluwer, ani jej członkowie kadry kierowniczej, członkowie zarządu (directors), pracownicy, przedstawiciele lub zewnętrzni dostawcy usług w żadnym wypadku w żadnym stopniu nie są zobowiązani wobec jakiegokolwiek podmiotu do zapłaty odszkodowania za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne, retorsyjnego, za szkody wtórne ani innego (w tym między innymi z tytułu utraty zysków, przerwy w działalności, utraty programów lub danych) – bez względu na formę powództwa, ani z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, ani deliktowej, za zaniedbania, odpowiedzialności ścisłej, ani innej – związanego z tą Witryną, treściami zamieszonymi na niej lub dostępnymi za jej pośrednictwem lub z podlinkowanymi w tej Witrynie serwisami lub z przypadkami wykonywania kopii ww. Witryny, treści lub serwisów, wyświetlania ich lub korzystania z nich. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie również w przypadkach gdy środek zaradczy nie osiągnie swojego podstawowego celu. Celem powyższego postanowienia nie jest wyłączenie odpowiedzialności, która nie podlega wyłączeniu z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

Wybór prawa właściwego i jurysdykcja

Wyrażają Państwo zgodę na to, by niniejsze Warunki oraz każde postępowanie dotyczące tej Witryny podlegały przepisom prawa stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez uwzględnienia przepisów prawa wymagających stosowania przepisów prawa innej jurysdykcji lub zezwalających na ich stosowanie. W szczególności przyjmują Państwo do wiadomości, że w przypadku próby wszczęcia przez Państwa postępowania przeciwko Wolters Kluwer, Wolters Kluwer ma możliwość wyboru jurysdykcji, w której odbędzie się takie postępowanie. Z racji wyrażenia przez Państwa zgody, przez korzystanie z tej Witryny, na wybór prawa stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych Ameryki jako prawa właściwego dla takiego postępowania, prawdopodobnie podejmiemy decyzję o skorzystaniu z prawa do obrony procesowej w sądzie na terenie Nowego Jorku w stanie Nowy Jork. Tę decyzję możemy podjąć według naszego uznania, niezależnie od Państwa lokalizacji geograficznej i lokalizacji geograficznej miejsca, z którego odwiedzili Państwo tę Witrynę.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa jurysdykcji, na terenie której odwiedzają Państwo tę Witrynę. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nieuzyskiwanie dostępu do informacji zamieszczonych w tej Witrynie i niekorzystanie z nich z naruszeniem tych przepisów.

W przypadku gdy którykolwiek z niniejszych Warunków okaże się nieważny lub niewykonalny w dowolnej jurysdykcji: (i) zostanie dokonana jego ponowna interpretacja w celu uzyskania takiego skutku, który w najszerszym zakresie dozwolonym prawem odzwierciedla cel tego warunku przy zachowaniu w mocy pozostałych Warunków oraz (ii) wszystkie te Warunki pozostaną w mocy na terenie każdej innej jurysdykcji.

Zmiany w Witrynie i zmiany Warunków

Według własnego uznania i bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu możemy modyfikować każdy element tej Witryny, zawieszać jego funkcjonowanie lub zaprzestać jego udostępniania – tymczasowo lub na stałe, w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia. Ponadto możemy zmieniać niniejsze Warunki bez powiadomienia Państwa o tym. Przez dalsze korzystanie z tej Witryny po wprowadzeniu zmian niniejszych Warunków akceptują Państwo ww. zmiany.

Zaktualizowano 1 czerwca 2020 r.

Back To Top