Door deze site en alle webpagina's binnen het domein www.wolterskluwer.com (gezamenlijk de “Site”) te openen en te gebruiken, aanvaardt u de volgende voorwaarden (“Voorwaarden”) zonder beperking of voorbehoud.

Eigendom en koppelingen van derden

Tenzij anderszins vermeld is alle inhoud die op deze Site wordt geleverd, waaronder, zonder beperkingen, de daarin vervatte tekst en afbeeldingen, inclusief rangschikking, eigendom van of in licentie verleend aan Wolters Kluwer N.V. en/of haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Wolters Kluwer” of “ons”). De op deze Site geleverde informatie is uitsluitend ter informatie en vormt geen zakelijke of professionele servicerelatie tussen u en Wolters Kluwer. Het is u niet toegestaan om de Site of in deze Site vervatte inhoud op welke manier dan ook te kopiëren, reproduceren, publiceren, distribueren of bewerken of er afgeleide werken van te maken, te verkopen of te exploiteren. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

Koppelingen op deze Site kunnen leiden naar services of sites die niet door Wolters Kluwer worden beheerd. Met betrekking tot die overige services of sites wordt geen beoordeling gedaan of garantie gegeven, en Wolters Kluwer neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor die overige services of sites. Een koppeling naar een andere service of site houdt geen aanbeveling van de betreffende service of site in. U maakt volledig op eigen risico gebruik van de informatie die wordt geleverd op deze Site of een overige site of service naar welke deze Site een koppeling bevat.

Feedback en indieningen

Tenzij hierin uitdrukkelijk anderszins wordt vermeld, wordt alle informatie die u via deze Site indient, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. U verklaart dat u wettelijk over het recht beschikt om die informatie in te dienen en u stemt ermee in dat u geen informatie indient als u daartoe niet wettelijk bevoegd bent.

Bij dezen verleent u Wolters Kluwer wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepbare, royaltyvrije, overdraagbare, in sublicentie verleenbare rechten en aanspraken op, en belangen in, het gebruiken en in de Site opnemen (of op andere wijze gebruiken) van alle door u met betrekking tot de Site ingediende suggesties, verzoeken tot verbetering, aanbevelingen of overige vormen van feedback. Wij zijn niet verplicht om u erkenning te geven voor die feedback, of om die feedback vertrouwelijk te behandelen.

Alle ideeën die buiten een vooraf bestaande en gedocumenteerde vertrouwelijke zakelijke relatie worden bekendgemaakt aan Wolters Kluwer, zijn niet vertrouwelijk, en Wolters Kluwer kan derhalve gelijkende ideeën ontwikkelen, gebruiken en vrijelijk openbaar maken zonder u daarvoor een vergoeding te geven of die aan u toe te schrijven. Door via de Site bij Wolters Kluwer een idee in te dienen of een overige gedetailleerde indiening te doen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Vrijwaring

Deze Site en de inhoud ervan worden geleverd in de staat waarin deze verkeren en Wolters Kluwer doet geen beweringen over en geeft geen garanties met betrekking tot deze Site of overige services of sites die via deze Site toegankelijk zijn. Wolters Kluwer wijst nadrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties van de hand, waaronder, zonder beperkingen, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, eigendom en niet-inbreukmakend karakter. In geen geval is Wolters Kluwer of zijn haar respectieve functionarissen, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers of externe serviceproviders aansprakelijk jegens welke partij dan ook voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, morele, gevolg- of overige schade (waaronder, zonder beperkingen, gederfde winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of gegevens), ongeacht de vorm van actie en al dan niet op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit of verband houdt met deze Site of de inhoud ervan of met andere gekoppelde sites of services, of het kopiëren, weergeven of gebruiken daarvan. De beperkingen in dezen zijn ook van toepassing als het verhaal niet aan haar essentiële doel voldoet. Deze bepaling is niet bedoeld als uitsluiting van aansprakelijkheid die wij in het kader van toepasselijke wetgeving niet mogen uitsluiten.

Keuze van wet en rechtsgebied

U stemt ermee in dat deze Voorwaarden en eventuele juridische stappen met betrekking tot deze Site onderworpen worden aan de staat New York in de Verenigde Staten, zonder inachtneming van een andere wet of wetsbepaling waarvoor de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied verplicht of toegestaan zou zijn. Indien u poogt om juridische stappen tegen Wolters Kluwer te ondernemen, erkent u specifiek dat het Wolters Kluwer vrij staat om naar eigen voorkeur een rechtsgebied te kiezen voor het behandelen van die stappen tegen ons. Omdat u door gebruik van deze Site ermee instemt dat de wetten van de staat New York, Verenigde Staten op die juridische stappen worden toegepast, kiezen wij er waarschijnlijk voor om ons te verdedigen in de rechtbank in New York, New York, en kunnen wij dit besluit geheel naar eigen inzicht nemen, zonder inachtneming van de plek in de wereld waar u zich bevindt, of de plek in de wereld van waaruit u de Site hebt bezocht.

U bent ervoor verantwoordelijk u te houden aan de wetten van het rechtsgebied in welke u deze Site opent, en u stemt ermee in om de informatie op deze Site niet in strijd met die wetten te openen of te gebruiken.

Indien een onderdeel van deze Voorwaarden in een bepaald rechtsgebied ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, (i) wordt dat onderdeel voor zover maximaal toegestaan door de wet dusdanig opnieuw uitgelegd dat de intentie ervan zoveel mogelijk wordt benaderd, en blijven de resterende onderdelen van deze Voorwaarden volledig van kracht, en (ii) blijven al deze Voorwaarden in elk ander rechtsgebied volledig van kracht.

Aanpassing van Site en Voorwaarden

Wij kunnen volledig naar eigen inzicht en zonder enige aansprakelijkheid elk onderdeel van de Site tijdelijk of permanent, op elk moment en zonder kennisgeving vooraf, wijzigen, buiten werking stellen of afsluiten. Wij kunnen deze Voorwaarden ook zonder kennisgeving aan u wijzigen. Door deze Site te blijven gebruiken nadat aanpassingen aan de Voorwaarden zijn gedaan, aanvaardt u de aanpassingen aan deze Voorwaarden.

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2020