Door deze site en alle webpagina's binnen het domein www.wolterskluwer.com (gezamenlijk de “Site”) te openen en te gebruiken, aanvaardt u de volgende voorwaarden (“Voorwaarden”) zonder beperking of voorbehoud. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt, dient u elk gebruik van de Site te staken.

Eigendom en koppelingen van derden

Tenzij anderszins vermeld, is alle inhoud die op deze Site wordt aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de tekst en afbeeldingen die hierin zijn opgenomen en de indeling ervan op deze Site, eigendom van of in licentie verleend aan Wolters Kluwer N.V. en/of haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Wolters Kluwer” of “ons”). U mag de inhoud alleen gebruiken voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. De informatie op deze Site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en creëert geen zakelijke of professionele dienstverleningsrelatie tussen u en Wolters Kluwer. Het is u niet toegestaan om de Site of inhoud van deze Site op welke manier dan ook te kopiëren, reproduceren, publiceren, distribueren of bewerken of er afgeleide werken van te maken, te verkopen of te exploiteren. Screen/web scraping, crawling, extractie of verzameling van de inhoud van de Site is verboden. Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

Koppelingen op deze Site kunnen leiden naar diensten of sites die niet door Wolters Kluwer worden beheerd. Met betrekking tot dergelijke andere diensten of sites wordt geen beoordeling of garantie gegeven, en Wolters Kluwer is niet verantwoordelijkheid voor dergelijke andere diensten of sites. Een link naar een andere dienst of site houdt geen goedkeuring van de betreffende dienst of site in. Elk gebruik dat u maakt van de informatie die op deze Site wordt verstrekt, of een site of dienst waarnaar op deze Site wordt gelinkt, is volledig op eigen risico. Onze Privacy & Cookie verklaring is niet van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op of via dergelijke andere sites.

Privacy & Cookie verklaring

Wolters Kluwer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de Site overeenkomstig de Privacy & Cookie verklaring.

Feedback en inzendingen

Tenzij hierin uitdrukkelijk anderszins wordt vermeld, wordt alle informatie die u via deze Site indient, beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. U verklaart dat u het wettelijke recht heeft om dergelijke informatie te verstrekken en u gaat ermee akkoord dat u geen informatie verstrekt, tenzij u daartoe wettelijk gerechtigd bent, en altijd op een manier die onze zakelijke belangen of reputatie niet kan schaden (inclusief dat u geen informatie zult verstrekken om Wolters Kluwer te belasteren of in diskrediet te brengen, of om medewerkers of derden lastig te vallen, te pesten of onrechtmatig te discrimineren; of om valse of misleidende verklaringen te verspreiden).

U verleent hierbij aan Wolters Kluwer een wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar, sublicentieerbaar recht, titel en belang, om gebruik te maken van en op te nemen in de Site (of voor enig ander gebruik) van enige suggestie, verzoek tot verbetering, aanbeveling, correctie of andere door u verstrekte feedback met betrekking tot de Site. Wij zijn niet verplicht om u erkenning te geven voor dergelijke feedback, of om dergelijke feedback vertrouwelijk te behandelen.

Alle ideeën die buiten een reeds bestaande en gedocumenteerde vertrouwelijke zakelijke relatie worden bekendgemaakt aan Wolters Kluwer, zijn niet vertrouwelijk, en Wolters Kluwer mag derhalve soortgelijke ideeën ontwikkelen, gebruiken of vrijelijk openbaar maken zonder u te compenseren of deze aan u toe te schrijven. Door via de Site bij Wolters Kluwer een idee in te dienen of een andere gedetailleerde inzending te doen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Vrijwaring

Deze Site en de inhoud ervan worden geleverd in de staat waarin deze worden aangeboden en Wolters Kluwer doet geen enkele toezegging of geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze Site of enige dienst of site die via deze Site toegankelijk is. Wolters Kluwer wijst nadrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, eigendom en niet-inbreukmakend karakter. In geen geval is Wolters Kluwer of zijn haar respectievelijke functionarissen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of externe dienstverleners aansprakelijk jegens welke partij dan ook voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, morele, gevolgschade of andere schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of gegevens), ongeacht de vorm van de actie en ongeacht of dit contractueel, uit onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins is, die voortvloeit uit of in verband met deze Site of de inhoud ervan, of met andere sites of diensten waarnaar wordt gelinkt, of het kopiëren, weergeven of gebruiken daarvan. De beperkingen hierin zijn ook van toepassing zelfs wanneer het rechtsmiddel het essentiële doel ervan niet tot gevolg heeft. Deze bepaling is niet bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten die wij onder het toepasselijke wetgeving niet mogen uitsluiten.

Alle informatie op deze pagina's is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies. U dient rechtstreeks een professional te raadplegen indien juridische, boekhoudkundige, fiscale of andere deskundige bijstand vereist is.

Rechtskeuze en jurisdictie

U stemt ermee in dat deze Voorwaarden en eventuele juridische stappen of procedures met betrekking tot deze Site worden beheerst door het Nederlandse recht, zonder toepassing van een enige wet of wettelijke bepaling die de toepassing van het recht van een ander rechtsgebied zou vereisen of toestaan. Alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden of enige contractuele of niet-contractuele verplichtingen in verband met deze Voorwaarden zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van het rechtsgebied van waaruit u deze Site bezoekt, en u gaat ermee akkoord dat u zich geen toegang tot de informatie op deze Site zult verschaffen of deze zal gebruiken in strijd met deze wetten.

Indien een onderdeel van deze Voorwaarden in enige jurisdictie ongeldig of niet afdwingbaar is, (i) wordt dat onderdeel voor zover maximaal toegestaan door het recht dusdanig opnieuw uitgelegd dat de intentie ervan zoveel mogelijk wordt benaderd, en blijven de resterende onderdelen van deze Voorwaarden volledig van kracht, en (ii) blijven al deze Voorwaarden in elke andere jurisdictie volledig van kracht.

Wijziging van de Site en de Voorwaarden

Wij kunnen volledig naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid elk onderdeel van de Site tijdelijk of permanent, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen, buiten werking stellen of afsluiten. Wij kunnen deze Voorwaarden ook zonder kennisgeving aan u wijzigen. Gebruikers van de Site wordt aangeraden de Voorwaarden regelmatig te lezen voor eventuele wijzigingen. Door deze Site te blijven gebruiken nadat wijzigingen aan deze Voorwaarden zijn aangebracht, accepteert u de wijzigingen die in deze Voorwaarden zijn aangebracht.

Indienen van rechtshandhavingsverzoeken

Rechtshandhavingsverzoeken kunnen via e-mail worden ingediend aan: [email protected]

Ontvangst van correspondentie via dit e-mailadres  is louter om praktische redenen en betekent niet dat er afstand wordt gedaan van bezwaren, waaronder het ontbreken van rechtsbevoegdheid of regelmatige betekening. Overheidsinstanties die juridische verzoeken niet indienen via het bovengenoemd e-mailadres voor rechtshandhavingsverzoeken, moeten rekening houden met langere antwoordtermijnen.

Laatst bijgewerkt: 9 april 2021

Back To Top