Navštívením a používaním tejto webovej lokality a všetkých webových stránok umiestnených na lokalite www.wolterskluwer.com (spoločne označované ako „lokalita“) prijímate nasledujúce zmluvné podmienky („podmienky“) bez obmedzení a výhrad. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, musíte prestať lokalitu používať.

Vlastníctvo a odkazy tretích strán

Ak to nie je uvedené inak, všetok obsah poskytnutý na tejto lokalite, okrem iného vrátane textov a obrázkov na nej a ich usporiadania, je vo vlastníctve alebo spadá pod licenciu spoločnosti Wolters Kluwer N.V. a/alebo jej pridružených spoločností (spoločne ďalej ako „Wolters Kluwer“ alebo „my“). Obsah smiete použiť len na informatívne nekomerčné účely. Informácie uvedené na tejto lokalite slúžia výhradne na informatívne účely a nevedú k vzniku vzťahu v súvislosti s obchodnými alebo odbornými službami medzi vami a spoločnosťou Wolters Kluwer. Nesmiete kopírovať, reprodukovať, publikovať, šíriť, upravovať ani vytvárať derivatívne diela, predávať ani žiadnym spôsobom zneužívať lokalitu alebo obsah, ktorý je na nej uvedený. Získavanie údajov z internetu, prehľadávanie, extrakcia alebo zber obsahu lokality je zakázané. Všetky práva, ktoré nie sú výhradne udelené, sú vyhradené.

Odkazy na túto lokalitu môžu viesť na služby alebo lokality, ktoré neprevádzkuje spoločnosť Wolters Kluwer. Neposkytujeme žiadne hodnotenie ani záruku v súvislosti s takýmito ďalšími službami alebo lokalitami a Wolters Kluwer nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto ďalšie lokality alebo služby. Odkaz na inú lokalitu alebo službu nepredstavuje odporúčanie danej lokality alebo služby. Ak použijete informácie na tejto lokalite alebo akejkoľvek lokalite alebo službe, na ktoré táto lokalita odkazuje, robíte tak na vlastné riziko. Naše Oznámenie o používaní súborov cookie a ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na žiadny zber ani spracúvanie vašich osobných údajov na takýchto ďalších lokalitách alebo prostredníctvom nich.

Oznámenie o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie

Spoločnosť Wolters Kluwer zbiera a spracúva osobné údaje návštevníkov lokality v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie.

Spätná väzba a odosielanie informácií

Ak to nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, akékoľvek informácie, ktoré odošlete cez túto lokalitu, sa nebudú považovať za dôverné a chránené. Vyhlasujete, že máte zákonné právo odoslať takéto informácie, a súhlasíte, že neodošlete žiadne informácie, ak nemáte zákonné právo tak urobiť, a to vždy spôsobom, ktorý by nemohol poškodiť naše obchodné záujmy alebo reputáciu (vrátane toho, že neodošlete žiadne informácie, ktoré poškodia reputáciu spoločnosti Wolters Kluwer alebo ju znevážia, alebo ktorých účelom by bolo obťažovanie, šikanovanie alebo nezákonná diskriminácia zamestnancov alebo tretích strán, prípadne vyhlasovanie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií).

Týmto prideľujete a udeľujete spoločnosti Wolters Kluwer celosvetové, neexkluzívne, permanentné, neodvolateľné, bezplatné, prevoditeľné právo, nárok a záujem (umožňujúce ďalšie poskytovanie na základe licencie) na používanie a zapracovanie do lokality (alebo na akékoľvek iné použitie) akéhokoľvek návrhu, žiadosti o vylepšenie, odporúčania, opravy alebo inej spätnej väzby, ktorú ste poskytli v súvislosti s lokalitou. Nebudeme mať povinnosť uviesť vaše autorstvo takejto spätnej väzby ani dôverne uchovávať žiadnu takúto spätnú väzbu.

Prípadné nápady poskytnuté spoločnosti Wolters Kluwer mimo vopred existujúceho a zdokumentovaného dôverného obchodného vzťahu nie sú dôverné a Wolters Kluwer preto môže rozpracúvať, používať a voľne sprístupňovať či publikovať podobné nápady bez poskytnutia odmeny vám alebo uvedenia vášho autorstva. Odoslaním nápadu alebo iného podrobného odoslania spoločnosti Wolters Kluwer cez túto lokalitu súhlasíte, že sa na vás budú vzťahovať tieto podmienky.

Odmietnutie zodpovednosti

Táto lokalita a jej obsah sú poskytované „TAK, AKO SÚ“, a Wolters Kluwer nevyhlasuje ani neposkytuje žiadnu záruku akéhokoľvek druhu v súvislosti s touto lokalitou alebo službou dostupnou prostredníctvom tejto lokality. Wolters Kluwer výslovne odmieta všetky výslovné a implicitné záruky, okrem iného vrátane implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, nároku a porušovania. Spoločnosť Wolters Kluwer ani jej pracovníci, riaditelia, zamestnanci, zástupcovia ani poskytovatelia služieb tretích strán v žiadnom prípade neponesú zodpovednosť voči žiadnej strane za akékoľvek priame, nepriame, vedľajšie, osobitné, exemplárne, následné alebo iné škody (okrem iného vrátane stratených ziskov, prerušenia činnosti, straty programov alebo údajov) bez ohľadu na formu akcie a toho, či sa na ňu vzťahuje zmluva, prečin, zanedbanie, objektívna zodpovednosť alebo niečo iné; či vznikla v dôsledku tejto lokality alebo v súvislosti s ňou, prípadne s akýmkoľvek obsahom na lokalite alebo obsahom, na ktorý lokalita umožňuje prístup, prípadne s akoukoľvek službou, na ktorú lokalita odkazuje, či na kopírovanie, zobrazovanie alebo používanie takýchto služieb. Obmedzenia uvedené v tomto dokumente budú platiť aj v prípade, že náprava nespĺňa svoj základný účel. Účelom tohto ustanovenia nie je vylúčiť zodpovednosť, ktorú inak nesmieme vylúčiť na základe príslušných zákonov.

Všetky informácie na týchto stránkach poskytujeme len na všeobecné informatívne účely a nesmú sa interpretovať ako odborné rady v oblasti práva, účtovníctva alebo daní. Ak požadujete odborné poradenstvo v oblasti práva, účtovníctva, daní alebo v inej oblasti, mali by ste sa poradiť priamo s odborníkom. Výber právnych predpisov a jurisdikcie.

Súhlasíte, že tieto podmienky a všetky prípadné právne kroky alebo súdne konania súvisiace s touto webovou lokalitou sa budú riadiť zákonmi Holandska bez toho, aby účinnosť nadobudol akýkoľvek zákon alebo zákonný predpis, ktorý by požadoval alebo povoľoval použitie zákonov inej jurisdikcie. Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi, prípadne s akýmikoľvek zmluvnými či nezmluvnými povinnosťami súvisiacimi s týmito podmienkami, bude výlučne vyriešený príslušným súdom v Amsterdame v Holandsku.

Je vašou povinnosťou zaistiť súlad so zákonmi jurisdikcie, z ktorej navštevujete túto lokalitu, a súhlasíte, že nebudete pristupovať k informáciám na tejto lokalite ani ich používať v rozpore s takýmito zákonmi.

Ak niektorá časť podmienok nie je platná alebo vymáhateľná v žiadnej jurisdikcii, potom (i) v danej jurisdikcii bude prehodnotená pri maximálnom účinku, ktorý povoľujú právne predpisy, tak, aby sa v čo najvyššej možnej miere dosiahol jej zamýšľaný účinok, a zostatok týchto podmienok bude mať plnú platnosť a účinok; a (ii) v každej ďalšej jurisdikcii budú mať tieto podmienky zachovanú plnú platnosť a účinok.

Doplnenia lokality a podmienok

Na základe nášho vlastného a absolútneho uváženia a bez akejkoľvek zodpovednosti môžeme upraviť, pozastaviť alebo zrušiť podporu ktorejkoľvek stránky lokality, a to dočasne alebo natrvalo, kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Môžeme tiež upraviť tieto podmienky bez toho, aby sme vás o tom informovali. Používateľom lokality odporúčame pravidelne si prečítať tieto podmienky pre prípad, že by došlo k zmenám. Pokračovaním v používaní tejto lokality po zavedení úprav týchto podmienok úpravy týchto podmienok prijímate.

Kam odosielať žiadosti orgánov presadzovania práva

Žiadosti orgánov presadzovania práva možno odosielať e-mailom na adresu: [email protected]

Príjem správ odoslaných týmto spôsobom slúži len na zjednodušenie a neznamená upustenie od žiadnych námietok vrátane nedostatku jurisdikcie či riadnych služieb.  Štátne orgány, ktoré neodošlú právne žiadosti prostredníctvom e-mailových adries pre orgány presadzovania práva uvedené vyššie, môžu očakávať dlhšie časy odpovede.

Dátum poslednej aktualizácie: 9. apríla 2021

Back To Top