A www.wolterskluwer.com webhely és az azon belül található weboldalak (együttesen a „Webhely”) megtekintésével és használatával Ön mindenféle korlátozás és záradék nélkül elfogadja az alábbi feltételeket („Feltételek”).

Tulajdonjog és harmadik felek hivatkozásai

Eltérő rendelkezés hiányában a webhelyen közzétett minden tartalom, ideértve többek között az ott közzétett szövegeket és képeket, valamint azok elrendezését is, a Wolters Kluwer N.V. és/vagy a kapcsolt vállalkozásai (együttesen „Wolters Kluwer” vagy „mi”) tulajdonát képezi. A Webhelyen közzétett információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, és nem keletkeztetnek üzleti vagy szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogviszonyt Ön és a Wolters Kluwer között. A Webhely vagy az ott közzétett tartalom másolása, sokszorosítása, közzététele, terjesztése, módosítása, abból származtatott művek létrehozása, azok értékesítése vagy üzleti célú hasznosítása mindenféle formában tilos. A vállalat a kifejezetten átadott jogok kivételével minden jogot fenntart.

A Webhelyen található hivatkozások nem a Wolters Kluwer által nyújtott vagy üzemeltetett szolgáltatásokra vagy helyekre mutathatnak. Ezeket a szolgáltatásokat vagy helyeket illetően a Wolters Kluwer semmilyen véleményt nem nyilvánít, és semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállal. Egy másik helyre vagy szolgáltatásra mutató hivatkozás nem jelenti az adott hely vagy szolgáltatás ajánlását. A Webhelyen közzétett információk, illetve a Webhelyen elhelyezett hivatkozásokon keresztül elérhető bármely hely vagy szolgáltatás bármilyen jellegű felhasználása az Ön saját kockázatára történik.

Visszajelzések és beküldött információk

A jelen feltételekben szereplő kifejezett, ellentétes értelmű rendelkezés hiányában az Ön által a Webhelyen keresztül beküldött információk nem bizalmasnak és nem a saját tulajdonának tekintendők. Ön kijelenti, hogy törvényes jogában áll beküldeni a szóban forgó információkat, és beleegyezik, hogy nem küld be információkat, amennyiben nem jogosult arra.

Ön ezúton világszerte érvényes, nem kizárólagos, állandó, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, átruházható és licencbe adható jogot ad és ruház át a Wolters Kluwerre az Ön által a Webhellyel kapcsolatban tett bármely javaslat, fejlesztési kérés, ajánlás, helyesbítés vagy más visszajelzés felhasználására és a Webhelybe (vagy bármely más helybe) való beépítésére. Nem kötelességünk ellenszolgáltatást adni Önnek az ilyen visszajelzés ellenében, és nem kötelességünk bizalmasan kezelni a visszajelzést.

A már létező és dokumentált bizalmas üzleti jogviszonyon kívül a Wolters Kluwer tudomására hozott ötletek nem bizalmasnak minősülnek, és ennek következtében a Wolters Kluwer kifejleszthet, felhasználhat és szabadon közzétehet hasonló ötleteket anélkül, hogy ellenszolgáltatásban részesítené Önt, vagy Önt tüntetné fel tulajdonosként. Azzal, hogy Ön a Webhelyen keresztül beküld egy ötletet vagy más információt a Wolters Kluwer számára, magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el a jelen Feltételeket.

Jogi nyilatkozat

A Webhelyet és a tartalmát a Wolters Kluwer a mindenkori megtekintett állapotában biztosítja, és semmilyen jellegű garanciát nem vállal a Webhellyel, bármely más hellyel vagy a Webhelyen keresztül elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Wolters Kluwer kifejezetten kizár mindenfajta kifejezett és vélelmezett garanciát, ideértve többek között a forgalomképességre, meghatározott célnak való megfelelésre és jogtisztaságra vonatkozó vélelmezett garanciát. A Wolters Kluwer és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, képviselői vagy harmadik fél szolgáltatók semmilyen körülmények között nem felelősek másik féllel szemben bármely, a Webhelyből, az azon vagy azon keresztül elérhető tartalomból, az azokhoz kapcsolódó bármely szolgáltatásból, vagy azok másolásából, megjelenítéséből vagy használatából eredően vagy mindezekkel kapcsolatban felmerülő közvetlen, közvetett, előre nem látható, különleges, súlyosan elítélendő, következményi vagy egyéb kárért (ideértve többek között a nyereség elvesztését, az üzletmenetben bekövetkező zavart, programok vagy adatok elvesztését), függetlenül a cselekedet formájától és attól, hogy vétkességen, szerződéses vagy szerződésen kívüli károkozáson, objektív vagy egyéb felelősségen alapul. Az itt szereplő korlátozások akkor is érvényben maradnak, ha egy jogorvoslati lehetőség lényeges célja meghiúsul. A jelen rendelkezésnek nem célja kizárni mindazokat a felelősségeket, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint nem zárhatók ki.

Jogválasztásra és illetékességre vonatkozó rendelkezések

Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételekre és a Webhellyel kapcsolatos bármely jogcselekményre vagy eljárásra az Amerikai Egyesült Államok New York államának törvényei az irányadók az olyan jogszabályoktól vagy törvényi rendelkezésektől eltekintve, amelyek megkövetelnék vagy megengednék más joghatóság jogszabályainak alkalmazását. Amennyiben Ön megpróbál bírósági eljárást indítani a Wolters Kluwerrel szemben, akkor Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Wolters Kluwer szabadon megválaszthatja azt a joghatóságot, ahol az eljárást le kell folytatni. Mivel Ön a Webhely használatával elfogadta az Amerikai Egyesült Államok New York állama jogszabályainak mint az ilyen eljárásokra irányadó jognak a választását, valószínűleg New York bíróságait fogjuk választani a védekezés helyszínéül az ilyen eljárásokban, és ezt a döntést saját belátásunk szerint hozhatjuk meg, függetlenül attól, hogy Ön hol tartózkodik a világban, vagy hogy a világ melyik részéről látogatta meg a Webhelyet.

Ön felel azért, hogy betartsa annak a joghatóságnak a jogszabályait, ahonnan a Webhelyet meglátogatja, és Ön elfogadja és vállalja, hogy a Webhely meglátogatása és az ott található információk felhasználása közben nem sérti meg ezeket a jogszabályokat.

Ha a jelen Feltételek bármely része bármely joghatóságban érvénytelennek vagy ki nem kényszeríthetőnek minősül, akkor (i) abban a joghatóságban az adott részt a törvény által megengedett legteljesebb mértékben az eredeti szándékához legközelebb eső módon kell értelmezni, míg a Feltételek fennmaradó része teljes mértékben hatályos és érvényes marad, és (ii) minden más joghatóságban a Feltételek teljes mértékben hatályosak és érvényesek maradnak.

A Webhely és a Feltételek módosítása

A Webhelyet saját kizárólagos belátásunk szerint, mindenféle felelősség nélkül, bármikor, előzetes értesítés nélkül, bármilyen szempontból módosíthatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük, akár ideiglenesen, akár véglegesen. A jelen Feltételeket ezenkívül az Ön értesítése nélkül módosíthatjuk. Ha a Feltételek módosítása után Ön továbbra is használja a Webhelyet, azzal elfogadja a Feltételek módosításait.

Legutóbbi frissítés: 2020. június 1.

Back To Top