Autoryzacja podmiotu leczniczego – nowy obowiązek
Ochrona zdrowiaCompliance07 sierpnia, 2023

Autoryzacja podmiotu leczniczego – nowy obowiązek

Autoryzacja jest nową instytucją wprowadzaną przyjętą przez Sejm w dniu 16 czerwca 2023 r. ustawą o jakości i bezpieczeństwie pacjenta oraz jednym z filarów potwierdzenia jakości według nowych przepisów. Jest to obligatoryjny system oceny podmiotów wykonujących działalność leczniczą w ramach sieci szpitali.  

Jakie podmioty lecznicze podlegają obowiązkowej autoryzacji?

Otrzymanie autoryzacji jest swego rodzaju potwierdzeniem wydawanym przez NFZ, że dany podmiot leczniczy prowadzi wewnętrzny system zarządzania jakością (który obejmuje m.in. monitorowanie zdarzeń niepożądanych) oraz realizuje świadczenia z zachowaniem warunków ich realizacji w zakresie miejsca, personelu oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną określonych w tzw. rozporządzeniach koszykowych (przepisach wydanych na podstawie art. 31d i art. 31da ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Podmioty lecznicze, które realizują świadczenia w ramach przynależności do sieci szpitali, będą podlegały obowiązkowej autoryzacji już od 2024 r.

Kto udziela autoryzacji?

Autoryzacja będzie wydawana na 5 lat przez Prezesa Funduszu w drodze decyzji administracyjnej na określony rodzaj świadczeń zgodnie z dokładną procedurą opisaną w ustawie. W przypadku rozszerzenia zakresów świadczeń udzielanych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą autoryzacja będzie mogła być zmieniona na wniosek tego podmiotu.  Co ważne, procedura autoryzacyjna wszczynana będzie na wniosek podmiotu, a nie z urzędu mimo swojej obligatoryjności. Wzór wniosku o autoryzację zostanie opracowany i opublikowany w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia.  Projekt ustawy przewiduje, że Prezesa Funduszu będzie zamieszczał na stronie BIP informacje o udzielonych autoryzacjach, odmowach lub cofnięciu autoryzacji co będzie miało wpływ także na renomę placówek, ich postrzeganie przez pacjentów oraz konkurencyjność.

Oświadczenie o spełnianiu warunków wydania autoryzacji

Istotną częścią wniosku o autoryzację jest oświadczenie o spełnianiu warunków wydania autoryzacji, o których mowa w art. 7, na dzień składania wniosku oraz dołączenie dokumentów to potwierdzających.  Poświadczenie spełnienia tych wymagań wymaga uprzedniej weryfikacji. Biorąc pod uwagę, jak wiele wymagań należy spełnić, szpitale będą potrzebowały narzędzi, które mogą wspierać proces koordynacji przygotowania podmiotu do autoryzacji. Takim narzędziem jest system ProgMedica, który pomaga m.in. zarządzać zgodnością z przepisami prawa i ostrzegać o ewentualnych niezgodnościach. System zawiera listy pytań kontrolnych tworzonych przez ekspertów, a każde z pytań opatrzone jest podstawą prawną, orzeczeniem lub informacją o dobrej praktyce działania. Listy są stale aktualizowane w przypadku zmiany przepisów prawa. W ramach list kontrolnych, znajdujących się w systemie dot. świadczeń finansowanych ze środków publicznych, podmiot leczniczy może zweryfikować, które z wymagań są spełnione. W przypadku zauważenia niezgodności można systemowo pracować nad ich usunięciem, a także zarządzać ryzykiem i je monitorować. Narzędzie to ułatwi proces weryfikacji, a także przygotowania oświadczenia o spełnieniu wymagań. 

Ewelina Wójcik
Lead Technology Product Manager

Czy znasz system ProgMedica?

Sprawdź oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością!

Back To Top