Navštívením a používáním tohoto webu a jakýchkoli webových stránek umístěných na adrese www.wolterskluwer.com (dále jen „web“) přijímáte následující podmínky („podmínky“), a to bez jakýchkoli omezení nebo výhrad. Pokud tyto podmínky nepřijmete, musíte přestat web používat.

Vlastnictví a odkazy na stránky třetích stran

Pokud není uvedeno jinak, veškerý obsah poskytovaný na tomto webu, mimo jiné včetně zde obsažených textů a obrázků a jejich uspořádání, je vlastnictvím nebo licencí společnosti Wolters Kluwer N.V. a/nebo jejích přidružených společností (dále souhrnně jen „Wolters Kluwer“ nebo „my“). Obsah můžete používat pouze pro informační, nekomerční účely.  Informace uvedené na tomto webu mají pouze informativní charakter a nezakládají mezi vámi a společností Wolters Kluwer obchodní vztah ani vztah založený na poskytování odborných služeb. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, publikovat, distribuovat, upravovat ani vytvářet odvozená díla, prodávat či jakýmkoli způsobem využívat web nebo obsah poskytovaný na tomto webu. Scraping obrazovky/webu, crawling, extrakce i shromažďování obsahu webu jsou zakázány. Všechna práva, která nebyla výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Odkazy na tomto webu mohou vést na služby nebo weby, které neprovozuje společnost Wolters Kluwer. U takovýchto jiných služeb nebo webů neprobíhá žádné posuzování ani nejsou poskytovány žádné záruky a společnost Wolters Kluwer nenese za takové jiné weby nebo služby žádnou odpovědnost. Odkaz na jiný web nebo službu neznamená podporu tohoto webu nebo služby. Jakékoli použití informací uvedených na tomto webu nebo jakýchkoli webů či služeb, na které tyto weby odkazují, provádíte na své vlastní riziko. Naše  oznámení o souborech cookie a ochraně osobních údajů se nevztahuje na shromažďování a zpracování vašich osobních údajů na těchto jiných webech nebo jejich prostřednictvím.

Oznámení o ochraně osobních údajů a o souborech cookie

Společnost Wolters Kluwer shromažďuje a zpracovává osobní údaje návštěvníků tohoto webu v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů a o souborech cookie..

Zpětná vazba a podání

Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, veškeré informace, které poskytnete prostřednictvím tohoto webu, se považují za nedůvěrné a nechráněné. Prohlašujete, že máte zákonné právo takové informace poskytovat a souhlasíte s tím, že nebudete podávat žádné informace, pokud k tomu nejste oprávněni ze zákona, a vždy budete vše provádět způsobem, který by nemohl poškodit naše obchodní zájmy nebo pověst (včetně toho, že nebudete předkládat žádné informace, které by pomlouvaly nebo znevažovaly společnost Wolters Kluwer, případně obtěžovaly, šikanovaly nebo nezákonně diskriminovaly zaměstnance či třetí strany; ani předkládat nepravdivá nebo zavádějící prohlášení).

Tímto postupujete a udělujete společnosti Wolters Kluwer celosvětové, nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, bezplatné, převoditelné, sublicencovatelné právo, vlastnické právo a zájem na použití a začlenění do webu (nebo pro jakékoli jiné použití) jakéhokoli návrhu, žádosti o vylepšení, doporučení, opravy nebo jiné zpětné vazby, kterou jste poskytli v souvislosti s webem. Nejsme povinni vám za takovou zpětnou vazbu připsat zásluhy ani ji považovat za důvěrnou.

Jakékoli nápady sdělené společnosti Wolters Kluwer mimo předem existující a zdokumentovaný důvěrný obchodní vztah nejsou důvěrné, a společnost Wolters Kluwer proto může podobné nápady rozvíjet, používat a volně zveřejňovat nebo publikovat, aniž by vám za to poskytla kompenzaci nebo vám za ně připsala zásluhy. Odesláním nápadu nebo jiného podrobného podání společnosti Wolters Kluwer prostřednictvím tohoto webu souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento web a jeho obsah se poskytují „TAK, JAK JSOU“, a společnost Wolters Kluwer neposkytuje žádné prohlášení ani záruku jakéhokoli druhu ve vztahu k tomuto webu nebo jakýmkoli webům či službám přístupným prostřednictvím tohoto webu. Společnost Wolters Kluwer se výslovně zříká všech výslovných a předpokládaných záruk, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví a neporušování práv. Společnost Wolters Kluwer ani její příslušní vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, zástupci nebo poskytovatelé služeb třetích stran nebudou v žádném případě odpovědní žádné straně za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární, následné či jiné škody (mimo jiné včetně ušlého zisku, přerušení provozu, ztráty programů nebo dat) bez ohledu na formu žaloby a bez ohledu na to, zda se jedná o smlouvu, delikt, nedbalost, přísnou odpovědnost nebo jiné skutečnosti, které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s tímto webem, jakýmkoli obsahem na tomto webu nebo službou, na kterou odkazuje, případně jeho kopírováním, zobrazováním nebo používáním. Omezení uvedená v tomto dokumentu platí i v případě, že nápravné opatření nesplní svůj základní účel. Cílem tohoto ustanovení není vyloučit odpovědnost, kterou nemůžeme vyloučit podle platných právních předpisů.

Veškeré informace obsažené na tomto webu se poskytují pouze pro obecné informační účely a nelze je považovat za právní, účetní, daňové nebo jiné odborné poradenství. Pokud byste potřebovali právní, účetní, daňovou nebo jinou odbornou pomoc, měli byste se obrátit přímo na odborníka.

Volba práva a soudní příslušnost

Souhlasíte s tím, že tyto podmínky a veškeré právní kroky nebo řízení týkající se tohoto webu se řídí nizozemskými zákony, aniž by se zohledňoval jakýkoli zákon nebo zákonné ustanovení, které by vyžadovalo nebo umožňovalo použití zákonů jiné jurisdikce. Jakékoli spory vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo s jakýmikoli smluvními či mimosmluvními závazky souvisejícími s těmito podmínkami bude řešit výhradně příslušný soud v Amsterdamu v Nizozemsku.

Jste odpovědní za dodržování zákonů jurisdikce, ze které přistupujete na tento web, a souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat k informacím na tomto webu nebo je používat v rozporu s těmito zákony.

Pokud je některá část těchto podmínek v některé jurisdikci neplatná nebo nevymahatelná, pak (i) v této jurisdikci bude v maximální možné míře, jakou dovoluje zákon, nově interpretována tak, aby co nejvíce odpovídala jejímu záměru, a zbytek těchto podmínek zůstane v plné platnosti a účinnosti, a (ii) v každé jiné jurisdikci zůstanou všechny tyto podmínky v plné platnosti a účinnosti..

Změna webu a podmínek

Dle vlastního uvážení a bez jakékoli odpovědnosti můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale upravit, pozastavit nebo přerušit jakýkoli aspekt webu. Tyto podmínky můžeme rovněž upravit bez předchozího upozornění. Uživatelům webu doporučujeme, aby si podmínky pravidelně četli a měli tak přehled, zda nedošlo k nějakým změnám. Pokračováním v používání tohoto webu po provedení změn těchto podmínek vyjadřujete svůj souhlas s provedenými změnami těchto podmínek.


Kam zasílat žádosti o vymáhání práva

Žádosti o vymáhání práva lze zasílat e-mailem na adresu:  [email protected]

Přijetí korespondence tímto způsobem je pouze pro usnadnění a nezbavuje vás žádných námitek, včetně nedostatku pravomocí nebo řádného doručení. Státní orgány, které nepodávají právní žádosti prostřednictvím výše uvedených schránek pro žádosti orgánů činných v trestním řízení, by měly počítat s delší dobou odezvy.


Poslední aktualizace: 9. dubna 2021

Back To Top