Vstupem na tyto webové stránky a jejich použitím, včetně všech stránek, které jsou přístupné na adrese www.wolterskluwer.com (společně jen „Web“), vyjadřujete svůj bezvýhradní souhlas s následujícími podmínkami (dále jen „Podmínky”).

Vlastnictví a odkazy na stránky třetích stran

Pokud není uvedeno jinak, veškerý obsah uvedený na tomto Webu, včetně veškerých textů a obrázků, které jsou zde umístěny, a včetně jejich uspořádání, je majetkem společnosti Wolters Kluwer N.V. a/nebo jejích přidružených společností (společně jen „Wolters Kluwer” nebo „my”) nebo na něj Wolters Kluwer vlastní licenci. Údaje uvedené na tomto Webu mají pouze informativní charakter a nezakládají žádný obchodní ani profesní vztah mezi vámi a společností Wolters Kluwer. Web ani obsah, který poskytuje, nejste oprávněni kopírovat, reprodukovat, publikovat, šířit, měnit, vytvářet z něj odvozeniny, prodávat jej ani jej jinak vytěžovat. Všechna práva jsou udělována výslovně a jsou vyhrazena.

Odkazy na tomto Webu mohou směřovat ke službám nebo webovým stránkám, které neposkytuje společnost Wolters Kluwer. Společnost Wolters Kluwer tyto stránky ani služby nekontroluje ani na ně neposkytuje žádnou záruku a nepřijímá za jejich obsah žádnou odpovědnost. Odkaz na jiné webové stránky nebo služby uvedený na tomto Webu nepředstavuje náš souhlas s jejich obsahem. Veškeré vaše použití informací poskytovaných tímto Webem, včetně webových stránek a služeb, na které náš Web odkazuje, je na vaše vlastní riziko.

Zpětná vazba a poskytování informací

Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, pak veškeré informace, které poskytnete prostřednictvím tohoto Webu, budou považovány za informace nedůvěrné povahy. Jejich poskytnutím prohlašujete, že máte zákonné právo na jejich poskytování, a berete na vědomí, že nesmíte poskytovat prostřednictvím tohoto Webu žádné informace, k jejichž zveřejňování nejste oprávnění podle zákona.

Tímto společnosti Wolters Kluwer postupujete a poskytujete celosvětově platné, nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, bezplatné, převoditelné právo, včetně práva na udělené podlicence na něj, na použití veškerých návrhů, požadavků na rozšíření, doporučení, oprav a další zpětné vazby, kterou nám poskytnete ohledně tohoto Webu, a jejich zařazení na Web (včetně veškerého dalšího možného použití). Nejsme povinni vám za tuto zpětnou vazbu platit ani zachovávat její důvěrnost.

Veškeré nápady, které sdělíte společnosti Wolters Kluwer a které nebudou předem prokazatelně označeny jako důvěrné v rámci vašeho obchodního vztahu se společností Wolters Kluwer, budou považovány za nedůvěrné, a společnost Wolters Kluwer bude tudíž oprávněna s nimi volně nakládat, dále je rozvíjet, využívat a sdělovat nebo zveřejňovat, včetně jakýchkoli jim podobných nápadů, aniž by vás za to byla povinna odměnit nebo vám přiznat autorské právo na tyto nápady. Poskytnutím jakéhokoli svého vstupu na tento Web nebo jiného podrobného sdělení společnosti Wolters Kluwer prostřednictvím tohoto Webu přijímáte tyto Podmínky a souhlasíte s tím, že jsou pro vás závazné.

Omezení odpovědnosti

Tento Web a jeho obsah jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a společnost Wolters Kluwer nečiní žádné prohlášení a neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu ani ve vztahu k tomuto Webu, ani pokud jde o služby, které jsou jeho prostřednictvím poskytovány. Společnost Wolters Kluwer se výslovně vzdává jakýchkoli výslovných i odvozených záruk, včetně zejména záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo funkci a záruky, že tento obsah neporušuje práva třetích stran. Společnost Wolters Kluwer ani její funkcionáři, vedení, zaměstnanci, zástupci či externí poskytovatelé služeb nebudou v žádném případě odpovědní žádné straně za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární, následné ani jiné škody (včetně zejména ušlého zisku, přerušení kontinuity podnikání, ztráty programů nebo dat), bez ohledu na to, čím budou způsobeny, a zda se bude jednat o nedbalost, porušení smlouvy či zákona, přísnou odpovědnost či cokoli jiného, co vyplyne z tohoto Webu nebo nastane v souvislosti s ním, jeho obsahem nebo čímkoli, co je prostřednictvím tohoto Webu zpřístupněno, včetně poskytovaných služeb, a včetně jakéhokoli kopírování, zobrazení nebo jiného použití obsahu tohoto Webu. Toto omezení platí i tehdy, pokud provedená náprava nesplní svůj účel. Toto ustanovení nezamýšlí vyloučit naši odpovědnost, které ze zákona nemáme právo se zříci.

Volba práva a soudní pravomoc

Berete na vědomí, že tyto Podmínky a veškeré právní úkony a řízení v souvislosti s tímto Webem se řídí právem státu New York ve Spojených státech amerických, bez účinku jakéhokoli zákona nebo ustanovení, které by požadovaly nebo povolovaly uplatnění jiného právního systému. Pokud se pokusíte zahájit jakékoli právní řízení vůči společnosti Wolters Kluwer, berete výslovně na vědomí, že si společnost Wolters Kluwer může svobodně zvolit soud podle našich preferencí, který bude vzniklý soudní spor řešit. Protože jste použitím tohoto Webu vyjádřili svůj souhlas s volbou práva státu New York ve Spojených státech amerických pro vedení případných soudních sporů, je pravděpodobné, že si pro naši obhajobu v takovém soudním sporu zvolíme soudy se sídlem ve městě a státě New York, a takové rozhodnutí můžeme učinit výhradně podle svého vlastního uvážení, bez ohledu na to, ve které části světa sídlíte vy, nebo odkud jste navštívili náš Web.

Vy jste však povinni dodržovat zákony země, z níž jste na tento Web vstoupili, a zavazujete se nepřistupovat k informacím na tomto Webu ani je nepoužívat v rozporu s těmito zákony.

Pokud jakákoli část těchto Podmínek bude neplatná nebo nevymahatelná podle práva jakékoli země, pak (i) bude podle tohoto práva přeformulována v maximální tímto právem povolené míře tak, aby byl co nejvíce zachován její původní záměr, a zbývající část těchto Podmínek tím nebude dotčena a zůstane plně platná a účinná, a (ii) v ostatních zemích zůstanou všechny Podmínky plně platné a účinné ve svém původním znění.

Změny Webu a těchto Podmínek

Jsme oprávněni podle svého výhradního uvážení a bez jakékoli další povinnosti změnit, pozastavit nebo zrušit jakoukoli část tohoto Webu, a to dočasně i trvale, kdykoli a bez předchozího oznámení. Můžeme rovněž změnit tyto podmínky bez povinnosti vám to oznámit. Budete-li i nadále používat náš Web po změně těchto Podmínek, souhlasíte tím s provedenými změnami a přijímáte je.

Poslední aktualizace: 1. června 2020

Back To Top