Pani doktor pracująca na laptopie w systemie Progmedica
Obejrzyj film o ProgMedica

Oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

Głównym celem systemu ProgMedica w placówkach medycznych jest wsparcie procesów związanych z jakością i zgodnością, wynikających z akredytacji, certyfikacji ISO czy w przypadku podmiotów podlegających ustawie o finansach publicznych – kontroli zarządczej. Jest to system wczesnego ostrzegania o zagrażających ryzykach, w tym ryzykach prawnych, a także innych potencjalnych niezgodnościach.

Dzięki ProgMedica kadra zarządzająca ma możliwość analizowania, automatycznego raportowania, a przez to wyciągania wniosków z błędów zdarzających się w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.
Z systemu ProgMedica korzystają:

  • Osoby zarządzające podmiotami leczniczymi: prezes, dyrektorzy oraz kierownicy komórek organizacyjnych;
  • Działy jakości: kierownik, pełnomocnik ds. jakości, kontroli zarządczej;
  • Kierownicy i pracownicy administracji (ds. zamówień publicznych, obsługi administracyjno-gospodarczej);
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
  • Audytorzy.

Program ProgMedica jest przeznaczony dla:

Klienci najbardziej doceniają w ProgMedice:


W ProgMedica znajdziesz funkcjonalności, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem i jakością:

Młoda lekarka w szpitalu przegląda na tablecie Progmedica

Badanie zgodności działania z prawem i procedurami wewnętrznymi

>> Korzystając z ProgMedica możesz korzystać z ponad 700 gotowych list pytań kontrolnych przygotowanych przez ekspertów z danej dziedziny, np. obowiązków podmiotów leczniczych, akredytacji w szpitalu lub POZ, autoryzacji, kontraktowania z NFZ, dokumentacji medycznej, praw pacjenta, BHP czy ochrony danych osobowych. Listy są aktualizowane w przypadku zmiany stanu prawnego.


>> Możesz także opracować własne listy pytań kontrolnych do wewnętrznych procedur, regulaminów i kodeksów postępowania.


>> W łatwy sposób wygenerujesz raporty z przeprowadzonych badań zgodności ujawniających potencjalne niezgodności.

Grupa lekarzy siedzi na ławce w szpitalu rozmawiając o zarządzaniu ryzykiem w Progmedica
Wsparcie zarządzania ryzykiem

>> ProgMedica umożliwia ciągłe monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem, od identyfikacji i zgłoszenia ryzyka, jego ocenę i analizę, po wygenerowanie mapy ryzyka.


>> W systemie zaplanujesz działania naprawcze i korygujące względem ryzyk, których wykonanie na bieżąco możesz śledzić.

Lekarka rozmawia z pacjentem w przychodni, która ma Progmedica

Efektywna i skuteczna komunikacja

 W ProgMedice można:
>> definiować i przydzielać zadania pracownikom oraz na bieżąco monitorować stopień ich realizacji;


>> przeprowadzić badania ankietowe wewnętrzne i zewnętrzne (np. samooceny kontroli zarządczej albo satysfakcji pacjenta co spełnia wymóg standardu akredytacyjnego PJ3; 


>> wysłać komunikat z informacją o nowym regulaminie, zarządzeniu, czy procedurze. Jak również sprawdzić kto przeczytał informację.

Lekarz i pielęgniarka na sali operacyjnej w szpitalu z Progmedica

Zdarzenia niepożądane i incydenty medyczne pod kontrolą

>> ProgMedica ZN ułatwia systemowe zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi – od zgłoszenia, poprzez analizę, aż po szybkie wygenerowanie raportów, a także identyfikację i zgłaszanie incydentów medycznych.


>> Dzięki modułowi Zdarzenia Niepożądane koordynacja procesu jest wyjątkowo łatwa, ponieważ cała dokumentacja przypadku znajduje się w jednym miejscu. To znacznie upraszcza i przyspiesza proces zbierania informacji. Ale to nie wszystko: pracownicy dokonują zgłoszenia online na wystandaryzowanym formularzu, dokumentując miejsce i czas zdarzenia.


>> Po wyjaśnieniu sprawy, dane zgłaszającego są anonimizowane.


>> Dzięki modułowi Zadań w łatwy sposób zaplanujesz działania korygujące i naprawcze.

Manager w szpitalu korzysta z Progmedica na komputerze

Kontrola zarządcza

>> ProgMedica wspiera realizację celów określonych w art. 68 ustawy o finansach publicznych oraz umożliwia przygotowanie rocznego planu działalności jednostki, bieżące monitowanie postępów i ryzyk oraz wykonanie sprawozdania.


W systemie można:

>> zdefiniować cele strategiczne i operacyjne;


>> przypisać zadania do wyznaczonych celów ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za jego wykonanie oraz określeniem ryzyka, które może wpłynąć na realizację zadania;


>> monitorować ocenę ryzyka i podejmować decyzje co do mechanizmów kontrolnych czy sposobu realizacji zadania;


>> wygenerować raport obrazujący m. in. jakie ryzyka zagrażają konkretnym celom albo jakie ryzyka już się zmaterializowały.

ochrona danych osobowych w szpitalu z Progmedica

Wsparcie procesów związanych z ochroną danych osobowych

>> ProgMedica Premium to rozszerzona wersja oprogramowania ProgMedica, która gwarantuje podmiotom leczniczym wsparcie procesów związanych z ochroną danych osobowych.


ProgMedica Premium umożliwia realizację i ewaluację obowiązków wynikających z RODO dzięki:

>> badaniu zgodności z prawem przy wykorzystaniu list pytań kontrolnych;

>> zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych;

>> prowadzeniu rejestrów wymaganych przez RODO.

Rekomendacje

Polecamy również:

ProgMedica

Oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Pomoc Wolters Kluwer Polska
Skorzystaj z pomocy
Przeczytaj ekspercie artykuły i porady dotyczące rynku zdrowia:
Back To Top