ProgMedica pomaga spełnić wymagania ustawy o finansach publicznych (art. 68 ust. 1), która definiuje kontrolę zarządczą jako ogół działań i czynności zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób: zgodny z prawem, terminowy, efektywny i oszczędny.

Dzięki Modułowi Kontrola zarządcza kadra zarządzająca może:
1) Stworzyć plan działalności oraz monitorować jego wykonanie:
>> określić cele strategiczne i operacyjne;
>> wyznaczyć mierniki weryfikujące wykonanie celu;
>> zdefiniować i przydzielić zadania do pracowników odpowiedzialnych za ich wykonanie;
>> przyporządkować ryzyka do zadań, na które ryzyka mogą mieć wpływ.
2) Zarządzać ryzykiem.
3) Ulepszyć komunikację.
4) Przeprowadzać ankiety samooceny kontroli zarządczej.
5) Monitorować zgodność działalności z prawem.

Zobacz, jak ProgMedica wspiera 5 najważniejszych procesów kontroli zarządczej:
Moduł Kontrola zarządcza ProgMedica 
Kontrola zarządcza w Progmedica
ProgMedica

Oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Back To Top