ProgMedica pomaga spełnić wymagania ustawy o finansach publicznych (art. 68 ust. 1), która definiuje kontrolę zarządczą jako ogół działań i czynności zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób: zgodny z prawem, terminowy, efektywny i oszczędny.

Dzięki Modułowi Kontrola zarządcza kadra zarządzająca może:
1) Stworzyć plan działalności oraz monitorować jego wykonanie:
>> określić cele strategiczne i operacyjne;
>> wyznaczyć mierniki weryfikujące wykonanie celu;
>> zdefiniować i przydzielić zadania do pracowników odpowiedzialnych za ich wykonanie;
>> przyporządkować ryzyka do zadań, na które ryzyka mogą mieć wpływ.
2) Zarządzać ryzykiem.
3) Ulepszyć komunikację.
4) Przeprowadzać ankiety samooceny kontroli zarządczej.
5) Monitorować zgodność działalności z prawem.

Moduł Kontrola zarządcza ProgMedica 
Kontrola zarządcza w Progmedica
ProgMedica

Oprogramowanie do zarządzania zgodnością i ryzykiem w podmiotach leczniczych.

Back To Top