Strategi för 2022 - 2024

År 2022 lanserade vi vår nya treåriga strategi, Elevate Our Value, utformad för att ta fram snabbare expertlösningar, utöka vår räckvidd och utveckla våra kärnområden. I samarbete med våra kunder kommer vi att fortsätta att använda avancerade tekniker för att hantera komplexa problem i samhället. De tre strategiska prioriteringarna för 2022 - 2024 är:
Strategiska hörnstenar
Denna affärsstrategi, som kommer att förstärka våra framgångar och driva vår dagliga verksamhet under 2022 - 2024, består av tre grundstenar, som återspeglar våra strategiska prioriteringar och utgör grunden för att genomföra vår strategi för alla våra produkter under de kommande tre åren:
  • Driva investeringar i molnbaserade expertlösningar,
  • Omvandla digitala informationsprodukter till expertlösningar,
  • Berika kundupplevelsen med hjälp av dataanalys
  • Utöka till närliggande områden med hög tillväxt,
  • Flytta över lösningar för nya segment,
  • Öka intäkterna genom partnerskap och utveckling av ekosystem,"
  • Utöka centrala funktioner, såsom marknadsföring och teknik,
  • Förbättra miljö-, social- och styrningsprestanda (ESG) och -kapacitet,
  • Engagera olika talanger för att driva innovation och tillväxt."

Vårt strategiska arbetssätt erbjuder möjligheter och värden - viktiga kriterier för våra investerare. När det gäller detta är vi - som alltid - starkt engagerade i att ge våra aktieägare en god avkastning. De kunder vi servar fortsätter att vara en centralt viktig inspirationskälla för vår strategi. Deras framtid följer också framtiden för samhället i stort. Vi kan verkligen känna oss stolta över vårt arbete genom att helt enkelt inse att vi varje dag bidrar till att göra en skillnad.

Den grund som lagts under de senaste åren har drivit en förbättrad organisk tillväxt och rörelsemarginaler samt hjälpt oss att ta oss igenom den utmaning som den globala pandemin inneburit. Medan vi under en kort tid under 2020 avvek från vår finansiella inriktning på grund av pandemin, gjorde återhämtningen under 2021 det möjligt för oss att uppfylla nästan alla de finansiella mål som satts upp för den senaste strategiska planen (2019 - 2021). Vi ökade våra expertlösningar från 49 % av de totala intäkterna år 2018 till 55 % av de totala intäkterna år 2021, främst genom organisk tillväxt. Förvärven av CGE, XCM, Vanguard och eOriginal samt avyttringen av flera mindre viktiga tillgångar bidrog också till att öka vårt fokus på expertlösningar. 

Vi gjorde framsteg med att berika flera av våra informationsprodukter och börjar nu lansera de tidiga resultaten av detta arbete. Vi gjorde också framsteg vad gäller vårt tredje mål, som var att driva operativ flexibilitet, genom att slutföra flera stora interna projekt, såsom införandet av ett moderniserat globalt HR-system år 2019, sammanslagningen av 280 kundnära webbplatser till en enda global webbplats år 2021, och implementeringen av CCH Tagetik som vårt nya hanteringsverktyg för bolagets prestationer år 2021.

Back To Top