Prawo Europejskie

 • sprawniej sporządzisz rzetelne analizy oraz opinie prawne dotyczące zgodności z prawem unijnym i Europejską Konwencją Praw Człowieka m.in. dzięki największemu na rynku zbiorowi komentarzy do aktów prawnych i orzeczeń oraz inteligentnej wyszukiwarce LEX Search,
 • efektywniej poprowadzisz postępowania przed sądami europejskimi dzięki dostępowi do obcojęzycznego orzecznictwa europejskiego przetłumaczonego na język polski,
 • Twoja praca z dokumentami obcojęzycznymi będzie szybsza m.in. dzięki specjalistycznym angielsko-polskim słownikom prawniczym, które umożliwiają tłumaczenie anglojęzycznego tekstu orzeczenia w czasie jego czytania,
 • będziesz na bieżąco z orzecznictwem europejskim, dzięki omówieniom orzeczeń ETPCz, stanowiących streszczenia najbardziej istotnych bieżących orzeczeń Trybunału w Strasburgu, dostępnych w normalnym obiegu zazwyczaj wyłącznie w wersji anglo- lub francuskojęzycznej.

Zamówienia publiczne

 • przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stanie się prostsze m.in. dzięki dostępowi do licznych publikacji autorskich oraz bazy orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych,
 • jesteś na bieżąco ze zmianami w prawie dzięki udziałowi w szkoleniach online, podczas których możesz zadawać pytania ekspertom z zakresu zamówień publicznych, a następnie dostępowi do bazy nagrań z tych szkoleń,
 • zyskujesz większe szanse powodzenia w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami w sprawach dotyczących zamówień publicznych, m.in. dzięki dostępowi do stale aktualizowanej bazy orzecznictwa KIO oraz ZA przy UZP oraz cenionych na rynku komentarzy,
 • minimalizujesz ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez dostęp do zbioru orzeczeń GKO oraz RIO.

Księgowość

 • ·otrzymujesz dostęp do praktycznych i stale aktualizowanych zasobów wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, zawartych w m.in. bazie pytań i odpowiedzi, wzorach dokumentów, szkoleniach online (22 nowe webinaria rocznie), poradnikach i komentarzach,
 • interpretacja skomplikowanych przepisów podatkowych oraz analiza bogatego orzecznictwa z zakresu podatków staje się szybsza dzięki dostępowi do bazy linii orzeczniczych,
 • poradzisz sobie w obszarach, którymi dotychczas się nie zajmowałeś dzięki dostępowi do unikalnej bazy interaktywnych schematów (procedur podatkowych), które pokazują, jak postępować w danej sytuacji,
 • ·nie zapomnisz o żadnym ważnym terminie, dzięki informacjom o nadchodzących zmianach w przepisach,
 • unikniesz błędów w rozliczeniach podatkowych, dzięki praktycznym poradnikom, w którym znajdują się wskazówki na co szczególnie zwrócić uwagę.

LEX Finanse


 • masz gwarancję bycia na bieżąco z ciągle zmieniającym się prawem finansowym dzięki stale aktualizowanej bazie dokumentów urzędowych (m.in. pisma urzędowe) oraz autorskich (poradniki oraz komentarze praktyczne),
 • ·otrzymujesz gotowe rozwiązania problemów z zakresu prawa finansowego, które możesz zastosować w praktyce dzięki zapoznaniu się ze zbiorem pytań użytkowników serwisu dotyczących szeroko pojętego prawa finansowego wraz z odpowiedziami ekspertów,
 • zyskujesz realną pomoc w interpretowaniu skomplikowanych przepisów z zakresu prawa finansowego oraz radzeniu sobie z niejednolitą praktyką poprzez dostęp do linii orzeczniczych oraz licznych interpretacji finansowych,
 • na bieżąco aktualizujesz swoją wiedzę dzięki szkoleniom online, podczas których masz możliwość zadawania pytań ekspertom i uzyskania informacji prawnej na określony temat.

LEX Kadry


 • minimalizujesz ryzyko naruszeń przepisów prawa pracy oraz ewentualnych problemów podczas kontroli PiP i ZUS dzięki bieżącym aktualizacjom produktu, które dają gwarancję szybkiego i niezawodnego dostępu do informacji o zmianach przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej,
 • rzetelniej przygotujesz się do postępowań przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych dzięki liniom orzeczniczym i możliwości zapoznania się z różnymi poglądami występującymi w orzecznictwie,
 • ·otrzymujesz wskazówki i rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów kadrowo-płacowych poparte konkretnymi przykładami dzięki bazie autorskich dokumentów takich jak komentarze praktyczne czy poradniki,
 • sprawnie zaplanujesz i przeprowadzisz wszystkie etapy procesów kadrowych dzięki możliwości zapoznania się ze zbiorem pytań użytkowników serwisu wraz z odpowiedziami ekspertów.

LEX BHP


 • lepiej przygotujesz się do uczestnictwa w procesach o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy dzięki gotowym argumentom, które znajdują się w liniach orzeczniczych, komentarzach praktycznych oraz poradnikach (możesz je wykorzystać przy reprezentowaniu zarówno pracownika, jak i pracodawcy),
 • dowiesz się, jak wygląda postępowanie przed ZUS oraz zyskasz argumenty ułatwiające dochodzenie roszczeń od ZUS dzięki zestawom gotowych schematów postępowań, znajdujących się w procedurach,
 • minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów w postępowaniu dzięki interaktywnym schematom w zakresie postępowań powypadkowych pracowników w związku z wypadkami przy pracy, a także w drodze do pracy lub z pracy,
 • możesz podnosić kwalifikacje oraz na bieżąco zdobywać wiedzę, uczestnicząc w eksperckich szkoleniach online.

LEX HR


 • minimalizujesz ryzyko popełnienia błędu oraz naruszania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych poprzez szybki i niezawodny dostęp do informacji o zmianach przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej,
 • możesz skorzystać z doświadczeń innych osób i odpowiednio dostosować do własnych realiów dzięki bazie ponad 550 studiów przypadków, czyli analizie już wdrożonych w innych firmach projektów,
 • szybko poznasz zasady postępowania w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dzięki dostępowi do interaktywnych schematów procedur tłumaczących „krok po kroku” sposób postępowania,
 • zyskujesz gotowe rozwiązania problemów dzięki możliwości zapoznania się ze zbiorem pytań użytkowników LEX HR i odpowiedzi ekspertów.

LEX Ochrona Zdrowia


 • lepiej przygotujesz się do zmian w prawie dzięki systemowi wczesnego ostrzegania przed zmianami w prawie w postaci informacji o projektowanych zmianach w przepisach lub nowych regulacjach,
 • ·otrzymujesz możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych dzięki udziałowi w bezpłatnych szkoleniach online prowadzonych przez ekspertów z szeroko pojętej dziedziny ochrony zdrowia,
 • zyskujesz dostęp do praktycznych wskazówek, różnych scenariuszy postępowania oraz terminów wykonania czynności dzięki procedurom – czyli schematom prezentującym przebieg czynności danego podmiotu w konkretnej sprawie, które są opatrzone komentarzem eksperta z zakresu prawa ochrony zdrowia,
 • szybko i sprawnie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dzięki regularnie powiększanej bazie pytań użytkowników i odpowiedzi specjalistów,
 • znajdziesz praktyczne informacje z zakresu ochrony zdrowia dzięki komentarzom praktycznym, które w kompleksowy sposób omawiają dane zagadnienie,
 • zyskujesz gotowe podpowiedzi, w jaki sposób wykonać daną czynność (proces), aby osiągnąć zamierzone cele. Jest to możliwe dzięki studiom przypadków, które w praktyczny sposób podpowiadają oraz inspirują do działania, a jednocześnie pozwalają na uniknięcie błędnych decyzji.

LEX Ochrona Środowiska


 • zyskujesz dostęp do eksperckiej wiedzy, zgromadzonej w jednym miejscu dzięki bazie ponad 12 tys. wyjaśnionych zagadnień powstałych na podstawie pytań użytkowników – zarówno pracowników samorządów terytorialnych, jak i przedsiębiorstw,
 • szybko dowiesz się, jak wygląda proces uzyskania decyzji środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych i wodnoprawnych dzięki praktycznym komentarzom oraz poradnikom,
 • masz okazję podniesienia kwalifikacji zawodowych dzięki udziałowi w szkoleniach online, podczas których możesz zadawać pytania ekspertom oraz otrzymać imienny certyfikat,
 • dowiesz się, jak uniknąć naruszenia przepisów prawa ochrony środowiska, które niosą ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej, administracyjnej czy nawet karnej dzięki odpowiedziom specjalistów na pytania związane z interpretacją przepisów,
 • zyskujesz niezbędną pomoc m.in. w unikaniu błędów zarówno w postępowaniach związanych z procesem inwestycyjnym, jak i w zakresie niejednoznacznie interpretowanych procedur prawa ochrony środowiska, dzięki interaktywnym schematom procedur, które zawierają różne scenariusze postępowania.

LEX Budownictwo


 • minimalizujesz ryzyko popełnienia błędów w trakcie postępowań administracyjnych związanych m.in. z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę dzięki komentarzom praktycznym oraz odpowiedziom specjalistów na pytania związane z interpretacją skomplikowanych przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 • ·otrzymujesz realną pomoc w interpretowaniu skomplikowanych przepisów budowlanych oraz radzeniu sobie z niejednolitą praktyką dzięki liniom orzeczniczym, które pozwalają na podjęcie decyzji zgodnej z aktualnymi trendami w orzecznictwie,
 • sprawnie i szybko przejdziesz przez poszczególne etapy postępowań dzięki procedurom, które pomagają bezbłędnie przeprowadzić wszystkie etapy procesu inwestycyjnego,
 • możesz podnosić kwalifikacje zawodowe dzięki udziałowi w szkoleniach online, podczas których możesz zadawać pytania ekspertom oraz masz możliwość otrzymania imiennego certyfikatu.

LEX Banki


 • minimalizujesz ryzyko podjęcia błędnych decyzji dzięki analizom i komentarzom praktycznym z zakresu szeroko pojętego prawa bankowego,
 • szybciej przygotujesz i zaopiniujesz umowy dotyczące zagadnień z zakresu prawa bankowego dzięki możliwości zapoznania się z bazą pytań oraz odpowiedziami specjalistów z tego obszaru prawa,
 • zwiększasz swoje szanse na wygranie sprawy w sądzie dzięki liniom orzeczniczym, które pozwalają na podjęcie takiej decyzji, aby była zgodna z aktualnymi trendami w orzecznictwie,
 • sprawniej przygotujesz dokumentację do sprawy dzięki gotowym wzorom wniosków, umów oraz pism i protokołów, które są niezbędne podczas pracy w instytucji finansowej.

LEX Windykacje


 • łatwiej przygotujesz i przeprowadzisz proces windykacji na każdym etapieod momentu sprawdzenia informacji o kontrahencie, poprzez zawarcie umowy, dobór właściwego środka zabezpieczającego, negocjacje, postępowanie sądowe, egzekucyjne,
 • szybciej przejdziesz przez poszczególne etapy postępowań sądowych i administracyjnych dzięki wzorom dokumentów, protokołów i formularzy gotowych do wykorzystania w codziennej pracy (są to m.in. wzory wezwań do zapłaty, wnioski egzekucyjne, umowy cesji wierzytelności między przedsiębiorcami),
 • ·otrzymujesz możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych dzięki możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń online prowadzonych przez cenionych ekspertów,
 • szybko i sprawnie znajdziesz wskazówki do rozwikłania najbardziej kontrowersyjnych i dyskusyjnych zagadnień dzięki regularnie powiększanej bazie pytań użytkowników i odpowiedzi specjalistów.
LEX Kancelaria Prawna
24-godzinny dostęp do całego prawodawstwa polskiego i europejskiego, orzecznictwa oraz komentarzy do najważniejszych ustaw.
Back To Top