O czasopiśmie
Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

„Państwo i Prawo” (PiP) jest drugim najstarszym polskim prawniczym czasopismem naukowym. Afiliowany przy Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, miesięcznik ten ukazuje się nieprzerwanie od 1946 r. Wydawcą jest Wolters Kluwer Polska.

Redaktor Naczelny „Państwa i Prawa” oraz Komitet Redakcyjny powoływani są na kadencję przez Dziekana Wydziału I – Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na wniosek Komitetu Nauk Prawnych PAN, z grona prawników wybitnych i zasłużonych dla polskiej nauki oraz praktyki prawa. Funkcję Redaktora Naczelnego pełnili: prof. dr hab. Stanisław Ehrlich (1946–1967), prof. dr hab. Sylwester Zawadzki (1967–1981), prof. dr hab. Leszek Kubicki (1981–2012) oraz prof. dr hab. Andrzej Wróbel (od 2012 r.).

W skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma wchodzą krajowi i zagraniczni naukowcy posiadający stopień co najmniej doktora habilitowanego nauk prawnych, reprezentujący wszystkie gałęzie prawa. Istotnym elementem tradycji „Państwa i Prawa” jest różnorodność oraz pluralizm specjalizacji i afiliacji członków Komitetu Redakcyjnego.

Za publikację na łamach „Państwa i Prawa” Autor otrzymuje 70 pkt
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 1.12.2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

„Państwo i Prawo” publikuje wyłącznie materiały o charakterze oryginalnych opracowań naukowych z dziedziny nauk prawnych. Opracowania te mają postać: artykułów, artykułów polemicznych oraz glos – komentarzy do orzeczeń krajowych i zagranicznych sądów lub trybunałów. Ponadto w PiP publikowane są recenzje naukowe monografii prawniczych, a także krótkie informacje – sprawozdania z najistotniejszych międzynarodowych lub ogólnopolskich konferencji naukowych. Każdy materiał publikowany w PiP jest recenzowany. Językiem publikacji jest: polski, angielski, francuski lub niemiecki.

Publikowane na łamach „Państwa i Prawa” artykuły należą do często cytowanych tekstów w innych czasopismach prawniczych, monografiach naukowych oraz orzecznictwie sądów powszechnych i administracyjnych oraz rozstrzygnięciach Trybunału Konstytucyjnego.

Wysokie wymagania metodologiczne i merytoryczne stawiane Autorom, skład Komitetu Redakcyjnego oraz prestiż i uznanie, jakim polskie środowisko naukowe obdarzyło „Państwo i Prawo”, sprawiły, iż miesięcznik ten na przestrzeni ponad 70. lat stał się jednym z najistotniejszych forów dyskusji naukowej o prawie. Niemalże od momentu powstania PiP publikowało artykuły poświęcone podstawowym zagadnieniom filozofii i teorii prawa (np.  konstrukcji systemu prawa, pojęciu normy prawnej, typologii norm prawnych, obowiązywaniu prawa, modelu stosowania prawa, kolizji praw oraz hierarchii źródeł prawa). Z biegiem lat artykuły te nabrały charakteru kanonicznego i stały się podstawowym punktem odniesienia we wszystkich obszarach polskiej nauki prawa. To na łamach „Państwa i Prawa” toczyły się podstawowe dyskusje o problemach powstających w związku z wejściem w życie i obowiązywaniem Konstytucji z 1952 r., Małej Konstytucji z 1992 r. oraz obowiązującej Konstytucji z 1997 r. Ponadto, począwszy od lat 70. XX w. „Państwo i Prawo” stało się podstawowym miejscem dyskusji akademickiej o reformach procesowego i materialnego prawa karnego, administracyjnego i cywilnego. W kolejnych numerach publikowano artykuły analizujące przepisy niemalże wszystkich polskich kodeksów oraz ustaw ustrojowych. Niektóre z dyskusji i polemik, toczonych na łamach PiP, wymiernie wpłynęły na zmianę kierunku orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego, a także dały początek kolejnym reformom polskiego ustawodawstwa, czego przykładem jest m.in. grupa artykułów dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. W latach 90. XX w. do stale pojawiających się w czasopiśmie zagadnień dołączyły kwestie europejskie. To na łamach „Państwa i Prawa” publikowano szeroko dyskutowane w środowisku akademickim artykuły o prawnych warunkach i konsekwencjach  przystąpienia oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Niemniej istoty element tradycji wydawniczej czasopisma stanowią artykuły z zakresu prawa porównawczego, głównie: konstytucyjnego, administracyjnego oraz cywilnego.

Autorami artykułów są najwybitniejsi krajowi i zagraniczni naukowcy oraz eksperci, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz innych trybunałów międzynarodowych.

Misją czasopisma jest przede wszystkim publikacja najistotniejszych, analitycznych i oryginalnych artykułów naukowych zarówno w obszarze prawa publicznego, jak i prywatnego. Podobnie jak najstarsze zagraniczne periodyki prawnicze, „Państwo i Prawo” należy do grupy czasopism obejmujących swym zakresem tematycznym wszystkie gałęzie prawa. Misją PiP jest jednak publikacja artykułów zawierających nowe ustalenia i wnoszących wkład w rozwój filozofii, teorii i dogmatyki prawa. Sprzyjają temu ugruntowany w środowisku akademickim profil czasopisma oraz wysokie wymagania stawiane autorom przez recenzentów PiP.

Od ponad 50. lat czasopismo wspiera zarówno młodych, jak i doświadczonych naukowców, organizując doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Niemniej istotnym elementem misji czasopisma jest popularyzacja nauki. W tym celu co roku organizowane są debaty i wykład „Państwa i Prawa”, w których uczestniczą prelegenci oraz słuchacze z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.

„Państwo i Prawo” jest dostępne w licznych bibliotekach uniwersyteckich na całym świecie, w tym m.in. w bibliotekach Instytutu Maxa Plancka dla Prawa Publicznego Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Columbia, czy też Wydziału Prawa Uniwersytetu Yale, a także w The British Library.

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.

Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Państwa i Prawa", a także zasady ich publikacji.

Redakcja

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny
2001 – Profesor nauk prawnych
1991 – Doktor habilitowany; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjno-prawne”
1982 – Doktor nauk prawnych; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Administracyjnoprawne instrumenty ochrony gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym”
Sekretarz redakcji
2010 – 2017 Institute of Legal Studies of Polish Academy of Science
The Department of Constitutional Law and European Studies Doctor of Law (2017)
Uniwersytet Gdański
Profesor nauk prawnych (2015). Absolwentka studiów prawniczych (1995, UMK)., dr n. prawnych (1999, UMK) dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego (2006, UMK).
Uniwersytet Warszawski
ORCID: 0000-0003-3199-0820
Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (2005) oraz Instytutu Nauk Politycznych UW (2005).
Profesor nauk prawnych, sędzia, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004 i 2010-2015; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zbigniew Kmieciak
Profesor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Uniwersytet Wrocławski
ORCID: 0000-0001-5860-0760
Profesor nauk prawnych, wykładowczyni na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kieruje Katedrą Badań i Studiów nad Prawem UE im. Jeana Monneta oraz Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta na UWr.
Profesor nauk prawnych, profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowca na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Komitet redakcyjny

 • prof. dr hab. Jacek Barcik
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Barcz
  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Biernat
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Magdalena Fedorowicz
  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Hajn
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Antoni Hanusz
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Kubicki
  Instytut Nauk Prawnych PAN
 • prof. dr hab. Roman Kwiecień
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska
  Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Nina Półtorak
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Irena Rzeplińska
  Instytut Nauk Prawnych PAN
 • prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Sakowicz
  Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Tomasz Stawecki
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak
  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś
  Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Karolina Wierczyńska
  Instytut Nauk Prawnych PAN
 • prof. dr hab. Anna Wyrozumska
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jerzy Zajadło
  Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Adam Zieliński
  Uniwersytet Warszawski

Członkowie zagraniczni

 • prof. Veronika Bílková
  Charles University in Prague
 • prof. Timea Drinoczi
  University of Pecs
 • prof. Michael Dougan
  University of Liverpool
 • prof. Jan Filip
  Masaryk University
 • prof. Christophe Hillion
  University of Leiden
 • prof. Carlos Flores Juberías
  Universitat de València
 • prof. Adam Łazowski
  University of Westminster
 • prof. Bertrand Mathieu
  Université Paris I
 • prof. Franz C. Mayer
  University of Bielefeld
 • prof. Ladislav Orosz
  Pavol Jozef Šafárik University in Košice
 • prof. Fernando Reviriego Picón
  Universidad Nacional de Educación a Distancia
 • prof. Matthias Ruffert
  Humboldt University in Berlin
 • prof. Wojciech Sadurski
  Sydney University
 • prof. Dagmar Schiek
  Queen's University Belfast

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Państwo i Prawo” w 2020 r. byli:

 • Andrzej Bierć
 • Monika Adamczak-Retecka
 • Ewa Bagińska
 • Jan Barcz
 • Maciej Bernatt
 • Janina Błachut
 • Bogumił Brzeziński
 • Adam Brzozowski
 • Wojciech Brzozowski
 • Władysław Czapliński
 • Paweł Daniluk
 • Dorota Dąbek
 • Przemysław Drapała
 • Katarzyna Dudka
 • Adam Dyrda
 • Leszek Garlicki
 • Jacek Giezek
 • Łukasz Gruszczyński
 • Robert Grzeszczak
 • Paweł Grzegorczyk
 • Zbigniew Hajn
 • Antoni Hanusz
 • Roman Hauser
 • Helena Henzler-Żakowska
 • Hubert Izdebski
 • Barbara Iwańska
 • Jolanta Jabłońska-Bonca
 • Jacek Jastrzębski
 • Monika Jagielska
 • Andrzej Jakubecki
 • Małgorzata Jaśkowska
 • Tomasz Kaczmarek
 • Ireneusz Cezary Kamiński
 • Iwona Karasek-Wojciechowicz Iwona
 • Andrzej Kidyba
 • Witold Klaus
 • Zbigniew Kmieciak
 • Wojciech Kocot
 • Dagmara Kornobis-Romanowska
 • Adam Krzywoń
 • Paweł Księżak
 • Leszek Kubicki
 • Jan Kulesza
 • Aleksandra Kustra-Rogatka
 • Roman Kwiecień
 • Jerzy Kranz
 • Leszek Leszczyński
 • Justyna Łacny
 • Ewa Łętowska
 • Anna Machnikowska
 • Piotr Machnikowski
 • Andrzej Matlak
 • Dawid Miąsik
 • Leszek Mitrus
 • Andrzej Mączyński
 • Adam Moniuszko
 • Krzysztof Mularski
 • Zygmunt Niewiadomski
 • Konrad Osajda
 • Maciej Perkowski
 • Stanisław Piątek
 • Wojciech Piątek
 • Łukasz Pisarczyk
 • Monika Płatek
 • Łukasz Pohl
 • Małgorzata Pyziak-Szafnicka
 • Piotr Radziewicz
 • Anna Rakowska-Trela
 • Krzysztof Rączka
 • Irena Rzeplińska
 • Andrzej Rzepliński
 • Marek Safjan
 • Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Jerzy Skorupka
 • Elżbieta Skowrońska-Bocian
 • Jacek Skrzydło
 • Anna Śledzińska-Simon
 • Jacek Sobczak
 • Marta Soniewicka
 • Bartłomiej Swaczyna
 • Tomasz Stawecki
 • Jakub Stelina
 • Jerzy Stelmasik
 • Mirosław Stec
 • Monika Szwarc
 • Krzysztof Ślebzak
 • Monika Tarska
 • Piotr Tuleja
 • Stanisław Waltoś
 • Jan Wawrzyniak
 • Karol Weitz
 • Paweł Wiliński
 • Grzegorz Wierczyński
 • Jan Winczorek
 • Sylwia Wojtczak
 • Sławomira Wronkowska
 • Andrzej Wróbel
 • Włodzimierz Wróbel
 • Anna Wyrozumska
 • Mirosław Wyrzykowski
 • Jerzy Zajadło
 • Mariusz Załucki
 • Tadeusz Zembrzuski
 • Adam Zieliński
 • Jan Zimmermann
 • Fryderyk Zoll
 • Marek Zubik
 • Helena Żakowska Henzler
 • Czesława Żuławska

Kontakt z redakcją

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Państwo i Prawo
Back To Top