ORCID: 0000-0001-5860-0760

Profesor nauk prawnych, wykładowczyni na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kieruje Katedrą Badań i Studiów nad Prawem UE im. Jeana Monneta oraz Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta na UWr.; członkini Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UWr.; specjalistka w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego; promotor rozpraw doktorskich oraz recenzent w licznych przewodach doktorskich; autorka monografii, komentarzy i artykułów naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (PSPE).

Wybrane najnowsze publikacje:

 • Obywatelstwo i prawa społeczne Unii Europejskiej w dobie kryzysu gospodarczo-politycznego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2020, 120/1
 • Prawo rynku wewnętrznego (red. nauk.), Warszawa: INP PAN, 2020 (System Prawa Unii Europejskiej, tom 7)
 • Pewność prawa w Unii Europejskiej: pomiędzy autonomią jednostki a skutecznością prawa UE, Warszawa: C.H. Beck, 2018 (Monografie Prawnicze)
 • Effects of international customary law in the legal order of the European Union, w: Essays in Memory of Professor Karol Wolfke/ red. Bartłomiej Krzan, Wrocław Review of Law, Administration and Economics, Special Issue 2018
 • Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017 (z M. Jabłońskim i K. Wygodą)
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przed sądem polskim w ramach procedury cywilnej, w: Postępowanie cywilne / red. Elwira Marszałkowska-Krześ, Warszawa: Wolters Kluwer, 2017 (Meritum); red. nauk. Części VII, Międzynarodowe postępowanie cywilne
 • Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, Sopot: Currenda, 2016
 • Skuteczność prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym, w: Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego / red. A. Marciniak Sopot: Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, 2016
 • Wpływ zasady państwa prawnego na tworzenie prawa Unii Europejskiej, w: Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy / red. B. Krzan, M. Magdziak, Warszawa: C.H. Beck, 2016
 • Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2014
 • La coopération interparlementaire, w: Le Parlement européen après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne / red. J. Auvret-Finck, [Bruxelles]: Larcier, 2013
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (red. nauk. z J. Łacny pod ogólną red. A. Wróbla), tom III, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, (Komentarz Lex)
 • Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

 


No Related Media found.
Back To Top