Profesor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego; specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego porównawczego oraz sądownictwa administracyjnego; promotor rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 19 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor ponad 40 książek, rozdziałów i komentarzy oraz 80 glos i artykułów naukowych.

Wybrane publikacje:
Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze 2004
Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
Koncepcja trybu uproszczonego w postępowaniu administracyjnym ogólnym, Państwo i Prawo 2014, nr 8
The Efficiency of Administrative Courts (in the Light of European and Polish Experiences), Comparative Law Review 2013, nr 15
Nadużycie prawa do środka odwoławczego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Państwo i Prawo 2011, nr 10
Trybunały administracyjne i instytucja publicznego dochodzenia w Wielkiej Brytanii, PiP 2002, nr 9
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 21 X 2002 r., OPS 9/02, OSP 2003, nr 3, poz. 32


Back To Top