Profesor nauk prawnych (2015). Absolwentka studiów prawniczych (1995, UMK)., dr n. prawnych (1999, UMK) dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego (2006, UMK). Ukończyła aplikację sądową (1997). Odbyła liczne studia i staże zagraniczne, m.in. stypendium Fulbright’a (1998/1999) na Catholic University of America (CUA) w Waszyngtonie oraz stypendium NATO Advance Science Fellowship (2000/2001) na CUA. Jest Kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1999 r. zajmuje się zagadnieniem harmonizacji prawa czynów niedozwolonych krajów europejskich, będąc członkiem Europejskiego Centrum Prawa Deliktowego i Ubezpieczeniowego w Wiedniu oraz polskim członkiem European Group on Tort Law. Wystąpiła z referatami na kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach i kongresach; wykładała jako visiting professor na uniwersytetach europejskich (m.in. Coimbra, Florencja, Pisa), CUA w Waszyngtonie oraz UJ. Autorka prawie 200 publikacji polskich i zagranicznych z zakresu prawa cywilnego polskiego i porównawczego, w tym 6 monografii polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w prawie odpowiedzialności odszkodowawczej, prawie medycznym, prawie konsumenckim, prawie cywilnym europejskim i amerykańskim. Szczególnie rozwija metodę komparatystyczną badań prawnych. Powołana na członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w kadencji 2015-2019. Jest członkiem International Academy of Comparative Law oraz European Law Institute.

Wybrane najnowsze publikacje:

Bagińska E. (ed.) Damages for Violations of Human Rights. A Comparative Study of Domestic Legal Systems. Series Title: Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Vol. 9, Springer Verlag 2016

Bagińska E. , Parchomiuk J., Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego, t.12, CH Beck INP PAN Warszawa 2016, wyd. 2 uaktualnione i poszerzone , ss. 709.

Bagińska E. (red. nauk) Wielka Encyklopedia Prawa. tom X: Prawo medyczne., wyd. Ubi societas ibi ius 2016

Bagińska E., Tulibacka M. 'Poland'. In International Encyclopaedia of Laws: Tort Law, ed. I. Boone. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2018 updated

Nesterowicz, M., Bagińska E., den Exter A., Poland, In International Encyclopaedia of Laws: Medical Law, ed. Dr H. Nys. Alphen aan den Rijn, NL, wyd. 6 uakt., Kluwer Law International -Wolters Kluwer 2020 updated

Bagińska E., Teoria odpowiedzialności częściowej (proportional liability) jako koncepcja sprawiedliwego rozłożenia ciężaru odpowiedzialności deliktowej (wprowadzenie do problematyki) – Gdańskie Studia Prawnicze 2016, t. 35

Bagińska E., Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawierane między NFZ a świadczeniodawcami (Rozdział IV § 13, pkt III), (w:) W. Katner (red.), System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, wyd. 3, C.H. Beck INP PAN Warszawa 2018, s. 430-464

Bagińska E., Developments in Personal Injury Law in Poland: Shaping the Compensatory Function of Tort Law, 8 Journal of Civil Law Studies (2015). 309-353.

Bagińska E., Prawo umów konsumenckich w strukturze kodeksu cywilnego, Transformacje Prawa Prywatnego 2017, nr 2

Bagińska E., Ślufińska P, A Polish perspective on liquidated damages and the fairness of contract. Comment on Cavendish Square Holdings BV v Makdessi and ParkingEye Ltd v Beavis. European Review of Private Law 2017, vol. 1

Bagińska E., Kompensacja krzywdy osób najbliższych w razie poniesienia przez poszkodowanego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przegląd rozwiązań europejskich, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. nauk. M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer Warszawa 2017,

Bagińska E., Majkowska-Szulc S., Causation as a requirement for the Member State liability under Art. 7 TEU in conjunction with Art. 2 TEU, w: Europarecht, Beiheft 1/2018 ed. A. Hatje/L/ Tichy, Liability of Member States for the Violation of Fundamental Values of the European Union, NOMOS 2018, s. 119-137

Bagińska E. Legal regulation of crowdfunding in Poland, w: Rapports Polonais : XXe Congrès International de Droit Comparé = XXth International Congress of Comparative Law : Fukuoka, 22-28 VII 2018 / ed. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź : Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2018

Bagińska E., liability of financial supervisory authorities – a comparative overview, Studia Iuridica Toruniensia 2018, vol. 23, nr 2

Bagińska E., Prawo deliktów w przyszłym kodeksie cywilnym (propozycje założeń), Państwo i Prawo 2019, nr 10

Bagińska E., Product liability in Poland, Journal of European Consumer and Market Law 2019, no 5

Bagińska E. The borderlines of tort law in Poland, w: The borderlines of tort law: interactions with contract law, (red.) Martin-Casals Miquel, Principles of European Tort Law, 2019, Intersentia Cambridge-Antwerp-Chicago 2019

Bagińska E. Prescription in tort law in Poland, w: Prescription in tort law. Analytical and comparative perspectives, (eds.) I. Gilead, B. Askeland, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Chicago 2020


No Related Media found.
Back To Top