Profesor nauk prawnych, profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowca na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego.; przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN w latach 2015–2019; zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2007–2010; specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, zagadnień parlamentaryzmu oraz sądownictwa konstytucyjnego; promotor  rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 14 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor blisko 200 publikacji naukowych.

Wybrane publikacje:

  • Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003
  • Problemy ustrojowe dotyczące sejmowych komisji śledczych, Państwo i Prawo 2005, z. 9
  • Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001
  • Polish Constitutionalism and The Constitutional Judiciary in Poland, Hungarian Review 2014, nr 11
  • Zmiany regulaminu Sejmu pierwszych dwóch lat VI kadencji izby, Przegląd Sejmowy 2009, nr 3
  • W sprawie statusu organów centralnego banku państwa (art. 227 Konstytucji RP), Przegląd Sejmowy 2002, nr 5
  • Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności organów państwa, Przegląd Sejmowy 2005, nr 4
  • Podmioty konstytucyjnych wolności, praw i obowiązków, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2

No Related Media found.
Back To Top