2001 – Profesor nauk prawnych
1991 – Doktor habilitowany; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjno-prawne”
1982 – Doktor nauk prawnych; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Administracyjnoprawne instrumenty ochrony gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym”
1976 – Magister prawa; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; „Nadużycie prawa podmiotowego w świetle art. 5 Kodeksu cywilnego"
2012 – obecnie: Redaktor Naczelny Miesięcznika “Państwo I Prawo”
2015 – obecnie: Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN
2017– obecnie: Sędzia Sądu Najwyższego
2010 – 2019: Kierownik Zakładu Prawa Europejskiego INP PAN
2011–2017: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
1994–2011: Sędzia Sądu Najwyższego
2005–2012: Redaktor Naczelny Miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy”
2009–2010: Przewodniczący Rady Naukowej INP PAN
2003–2006: Członek Rady Legislacyjnej

Wybrane publikacje w językach obcych:
1. Andrzej Wróbel, 2017, Unangemessene Dauer der Verfahren vor dem polnischen Verfassungsgerichtshof. Möglichkeiten des Rechtsschutzes bei fehlender Regelung, [w:] Das Problem der überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, red. G. Hochmayr, B. Łukańko, M. Małolepszy, M. Siebeck, Tübingen: 124-135.
2. Andrzej Wróbel, 2015, Application and Interpretation of the Charter of Fundamental Rights by Polish Courts. W: Application of the EU Charter of Fundamental Rights by Polish Courts. Conference organized by the Ministry of Foreign Affairs: 223-227.
3. Andrzej Wróbel, 2013, Die Grenzen der europäischen Integration im Lichte jüngerer Entscheidungen des polnischen Verfassungsgerichts, ERA FORUM 13: 491-510.
4. Andrzej Wróbel, 2012; Wiedergutmachung durch Restitution im deutsch polnischen Verhaltnis – im Lichte der Rechtssprechung des EGMR und des Obersten Gerichtshofs, [w:] Eigentumsrecht und Enteignungsrecht. Analysen und Beitrage zur Vergangenheitsbewaltigung. Teol 3, G.H. Gornig, H-D. Horn, D. Murswiek (eds.), Berlin: 175-193.
5. Andrzej Wróbel, 2011, Entwicklung der polnischen Verwaltungsverfahrensrechts, [w:] 35 Jahre Verwaltungsverfahrensgesetz – Bilanz und Perspektiven, H. Hill, K-P. Sommermann, U. Stelkens, J. Ziekow (eds.), Berlin: 171-189 .
6. Andrzej Wróbel, 2011, Le contentieux des contrats publics en Europe – Pologne, Revue française de droit administratif 1: 66-76.
7. Andrzej Wróbel, 2008, Algunas reflexiones sobre la libertad legislativa de los Estados miembros a la luz del Tratado de LIsboa, [w :] Los ordenamientos juridicos polaco e espanol en la proceso de integracion Europea, M.A. Zurilla Carinana, M. Supera-Markowska, Cuenca: 17-27.

Wybrane publikacje w języku polskim:
1. Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz , Warszawa 2018.
2. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 9 listopada 2017 r., C-499/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2018 nr 1 s. 91-96.
3. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 20 grudnia 2017 r., C-500/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2018 nr 2 s. 99-107.
4. Wróbel Piotr Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 13 grudnia 2017 r., C-403/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2018 nr 1 s. 96-102.
5. Wróbel Andrzej, Warto chronić państwo prawa. Warszawa 2017.
6. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 7 marca 2017 r., C-390/15. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 3 s. 113-122.
7. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 23 listopada 2016 r., C-442/14. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 1 s. 81-101.
8. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 18 stycznia 2017 r., C-37/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 2 s. 111-116.
9. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TSUE z dnia 14 czerwca 2017 r., C-38/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 4 s. 109-117.
10. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 26 lipca 2017 r., C-386/16. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 5 s. 93-102.
11. Wróbel Piotr, Wróbel Andrzej, Omówienie do wyroku TS z dnia 21 września 2017 r., C-605/15. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2017 nr 6 s. 65-71.
12. Wróbel Andrzej, Application and Interpretation of the Charter of Fundamental Rights by Polish Courts. W: Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez ... s. 223-227.
13. Wróbel Andrzej, Prawo do zmiany religii w wymiarze kolektywnym i indywidualnym. Zarys problemu. W: Demokratyczne państwo prawa ... s. 243-253.
14. Wróbel Andrzej, Krótki szkic o metaforze w dyskursie prawniczym. Teka Komisji Prawniczej 2014 t. 7 s. 120-129.
15. Wróbel Andrzej, Dekalog akcesyjny, czyli dziesięć argumentów Trybunału Sprawiedliwości przeciwko przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Europ.Prz.Sądowy 2015 nr 12 s. 4-7.
16. Wróbel Andrzej, 2015, Prawo podmiotowe publiczne [w:] System prawa administracyjnego. Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego, red R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa, Ch Beck: 325-413.
17. Wróbel Andrzej, 2014, Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty, [w:] System prawa administracyjnego. Tom 3. Europeizacja prawa administracyjnego, red R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa, Ch Beck: 1-54, 91-120.
18. Wróbel Andrzej, 2014; O niektórych aspektach koncepcji praw podstawowych UE jako zasad, Europejski Przegląd Sądowy 1: 104 -108.
19. Wróbel Andrzej, 2014; O niektórych aspektach koncepcji praw podstawowych UE jako zasad, Europejski Przegląd Sądowy 1: 104 -108.
20. Wróbel Andrzej, Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie administracyjnych kar pieniężnych). Europ.Prz.Sądowy 2014 nr 9 s. 33-40.
21. Wróbel Andrzej, O niektórych aspektach koncepcji praw podstawowych UE jako zasad. Europ.Prz.Sądowy 2014 nr 1 s.104-108.
22. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku NSA z 27.03.2013 r. I OSK 932/12. [Dot. zakresu kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w stosunku do przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego]. OSP 2014 nr 2 poz. 14a.
23. Wróbel Andrzej, 2013, Komentarz do art. 1, 2 pkt I-II, art. 12, 21-22, 47 akapitu 1, art. 51-54, zdania wstępnego, Preambuły oraz tytułów I, III i VII, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa, Ch Beck: 1453.
24. Wróbel Andrzej, Usytuowanie kolegiów odwoławczych jako organów wyższego stopnia w rozumieniu k.p.a. nie jest oparte na zasadzie biurokratycznej hierarchii, lecz na konstytucyjnej zasadzie, czyli zapewnieniu ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Wywiad. Casus 2013 nr 67 s. 3-5.
25. Wróbel Andrzej, Trybunały Konstytucyjne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań ... t. 5 s. 262-275.
26. Wróbel Andrzej, Środki tymczasowe (interim measures) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W: Efektywność europejskiego systemu ... t. 2 s. 74-88.
27. Wróbel Andrzej, Konwencyjne gwarancje proceduralne w sprawach uchodźców. W: Uchodźcy w Polsce ... s. 86-97.
28. Wróbel Andrzej, Europeizacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym a autonomia proceduralna państw członkowskich Unii Europejskiej. W: Europeizacja prawa ... s. 24-36.
29. Wróbel Andrzej, Zasady (naczelne) Konstytucji w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W: Zasady naczelne Konstytucji RP ... s. 167-192.
30. Wróbel Andrzej, Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym. Red. Andrzej Wróbel. Wwa 2011 Wolters Kluwer ss. 974.
31. Wróbel Andrzej, "As far as possibile" - granice aktywizmu sędziowskiego czy alibi dla pasywizmu sędziowskiego, czyli o niektórych problemach wykładni prawa krajowego zgodnie z dyrektywami. W: Dyskrecjonalność w prawie ... s. 105-128.
32. Wróbel Andrzej, Sądy administracyjne jako sądy Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010 nr 5/6 s. 474-496.
33. Wróbel Andrzej , Rekonstrukcja pojęcia "dyskryminacja"? Uwagi na tle dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. W: Księga pamiątkowa A. Kijowskiego ... s. 337-345.
34. Wróbel Andrzej, Zmierzch (publicznego) prawa podmiotowego? Kilka refleksji na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. W: Samorządowe Kolegia Odwoławcze ... s. 132-139.
35. Wróbel Andrzej, Stosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postępowaniach w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W: Procedury w ubezpieczeniach ... s. 39-48.
36. Wróbel Andrzej, O niektórych problemach sądowego stosowania Karty Praw Podstawowych. W: Karta Praw Podstawowych ... s. 83-104.
37. Wróbel Andrzej, Naruszenie wspólnotowego obowiązku notyfikacji i zasady stadnstill jako przesłanka odmowy zastosowania przepisów technicznych przez sąd krajowy. W: Ius et amicitia ... s. 153-167.
38. Wróbel Andrzej, Konsekwencje przystąpienia UE do EKPCz dla umocnienia ochrony jednostki w UE i dla umocnienia europejskiego systemu ochrony człowieka. Wprowadzenie. W: Ochrona praw podstawowych w UE ... s. 189-203.
39. Wróbel Andrzej, Kilka refleksji o swobodzie prawodawczej państw członkowskich UE w świetle Traktatu Lizbońskiego. W: Polsko-hiszpańskie stosunki ... s. 13-21.
40. Wróbel Andrzej, Kilka refleksji o stosowaniu przez Sąd Najwyższy umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnoty Europejskie. W: Umowy zawarte ... s. 47-52.
41. Wróbel Andrzej, Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich do rozpoznawania pytań prawnych w sprawach określonych w Tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej. W: Współpraca sądowa ... s. 471-479.
42. Wróbel Andrzej, Komentarz do wyroku ETS z 29.04.2004 r. w sprawach połączonych C-482/01 i C-493/01. [Dot. wydalenia obywatela UE z terytorium państwa członkowskiego na podstawie wspólnotowej klauzuli porządku publicznego]. Casus 2006 nr 41 s. 14-18.
43. Wróbel Andrzej, "Odroczenie" przez Trybunał Konstytucyjny utraty mocy obowiązującej przepisu niezgodnego z Konstytucją. Zagadnienia wybrane. W: Ratio est anima ... s. 105-126.
44. Wróbel Andrzej, Wybrane zagadnienia samorządu sędziowskiego (na przykładzie samorządu sędziów Sądu Najwyższego). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2006 nr 3 s. 27-40.
45. Wróbel Andrzej, Wpływ prawa europejskiego na prawo o postępowaniu administracyjnym. W: Administracja ... s. 147-164.
46. Wróbel Andrzej, Swoboda przepływu towarów w Unii Europejskiej a wolność zgromadzania się. Kilka uwag na marginesie sprawy Eugen Schmidberger C-112/00. W: Prawo w XXI wieku ... s. 1084-1094.
47. Wróbel Andrzej, Stosowanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej przez sądy RP. W: Otwarcie konstytucji ... s. 207-232.
48. Wróbel Andrzej, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w procedurze stanowienia prawa polskiego. Prz.Legisl. 2006 nr 1 s. 135-137.
49. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z 20.07.2005 r. SA/Bd 275/05, wyrok niepublikowany. [Dot. dopuszczalności odmowy zastosowania rozporządzenia Komisji Europejskiej przez krajowe organy administracji publicznej i sądy]. Europ.Prz.Sądowy 2006 nr 1 s. 48-53.
50. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 1 s. 125-127.
51. Wróbel Andrzej, Podstawowe problemy przedstawiania przez Naczelny Sąd Administracyjny pytań prawnych Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2005 nr 1 s. 33-50.
52. Wróbel Andrzej, Niektóre zagadnienia stosowania dyrektyw przez sądy (polskie). W: Prawo europejskie w polskim ... s. 37-57.
53. Wróbel Andrzej, Autonomia proceduralna państw członkowskich. Zasada efektywności i zasada efektywnej ochrony sądowej w prawie Unii Europejskiej. Ruch PES 2005 nr 1 s. 35-58.
54. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 5 s. 79-82.
55. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 2 s. 130-132.
56. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 5 s. 115-117.
57. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 3 s. 131-133.
58. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2004 nr 2 s. 101-107.
59. Wróbel Andrzej, Podstawowe problemy wykładni prawa Wspólnot Europejskich. Cz. 2. Casus 2004 nr 32 s. 33-34.
60. Wróbel Andrzej, Niektóre zagadnienia stosowania dyrektyw przez sądy (polskie). W: Prawo UE w wewnętrznym ... s. 103-114.
61. Wróbel Andrzej, Uczestnictwo Polski w sądownictwie wspólnotowym. W: Przystąpienie Polski do UE ... s. 201-212.
62. Wróbel Andrzej, Pytania prawne sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wnoszone do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 234 TWE. W: Sąd Najwyższy wobec prawa UE ... s. 47-68.
63. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie innych ustaw. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2003 nr 5 s. 75-82.
64. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2003 nr 6 s. 73-76.
65. Wróbel Andrzej, Projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postępowaniu sądowym. Opinia Rady Legislacyjnej. Oprac. Andrzej Wróbel. Prz.Legisl. 2003 nr 4 s. 157-163.
66. Wróbel Andrzej, Podstawowe problemy stosowania i wykładni prawa Wspólnot Europejskich. Cz. 1. Casus 2003 nr 30 s. 6-10.
67. Wróbel Andrzej, Kilka uwag o konstytucyjnej koncepcji Naczelnego Sądu Administracyjnego. W: Polski model sądownictwa ... s. 353-359.
68. Wróbel Andrzej, Stosowanie i wykładnia Konstytucji RP przez sądy. Zarys problemu. Zesz.Nauk.WSHiP Prawo 2002 nr 6 s. 18-39.
69. Wróbel Andrzej, Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym. W: Administracja publiczna ... s. 701-712.
70. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 4.X.2000 r. P 8/00. [Dot. odmowy zastosowania przez sąd orzekający przepisu ustawy ze względu na jej niezgodność z konstytucją; wykładni art. 178 ust. 2 Konstytucji RP. Prz.Sejmowy 2001 nr 6 s. 96-104.
71. Wróbel Andrzej, Charakter prawny samorządu notarialnego i jego kompetencje prawodawcze. Rejent 2001 nr 5 s. 269-283.
72. Wróbel Andrzej, Wznowienie postępowania celnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Monitor Prawniczy 2000 nr 11 s. 696-697.
73. Wróbel Andrzej, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach samorządu notarialnego. Rejent 2000 nr 4 s. 211-217.
74. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 8.XII.1998 r. K 41/97. [Dot. dwuinstancyjności postępowania sądowego - art. 176 ust. 1 Konstytucji oraz prawa do sądu]. Prz.Sejmowy 2000 nr 1 s. 205-216.
75. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 6.X.1998 r. K 36/97. [Dot. konstytucyjnej wyłączności sądu do wydania prawomocnego orzeczenia, co do przepadku rzeczy]. Prz.Sejmowy 2000 nr 1 s. 205-216.
76. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku TK z 16.III.1999 r. SK 19/98. [Dot. prawa do sądu, wynikającego z art. 45 Konstytucji]. Prz.Sejmowy 2000 nr 1 s. 205-216.
77. Wróbel Andrzej, Wolność zrzeszania się i wolność zgromadzeń. Szkoła Praw Człowieka 1998 z. 4 s. 162-175.
78. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Wstęp Andrzej Wróbel. Wyd. 4. Kraków 1999 "Zakamycze" ss. 505.
79. Wróbel Andrzej, Z jakim prawem do Unii Europejskiej. Casus 1997 nr 4 s. 8-11.
80. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Wyd. 3. Wstęp Andrzej Wróbel. Kraków 1998 "Zakamycze" ss. 505.
81. Wróbel Andrzej, Autarkiczna koncepcja samorządu terytorialnego we włoskiej doktrynie prawa publicznego. W: Państwo prawa ... s. 234-240.
82. Wróbel Andrzej, Wolność zrzeszania się i wolność zgromadzeń w świetle art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W: Szkoła praw ... s. 259-269.
83. Wróbel Andrzej, Właściwości prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) a niektóre kompetencje Trybunału Konstytucyjnego i sądów w projekcie Konstytucji RP (w perspektywie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do UE). Ann.UMCS 1997 nr 44 s. 183-192.
84. Wróbel Andrzej, Ustawowe przesłanki zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w orzecznictwie sądowym. W: Obrót nieruchomościami ... s. 283-297.
85. Wróbel Andrzej, Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej a swoboda świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej. W: Gospodarka ... s. 559-566.
86. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne. Wyd. 2 uzup. Wstęp Andrzej Wróbel. Kraków 1997 "Zakamycze" ss. 515.
87. Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego. Wstęp Andrzej Wróbel. Kraków 1996 "Zakamycze" ss. 294.
88. Wróbel Andrzej, Znaczenie orzecznictwa "Cassis de Dijon" Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich a rozwój europejskiego prawa żywnościowego. Rejent 1995 nr 10 s. 24-37.
89. Wróbel Andrzej, Stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. a zasada zaufania obywateli do działań organów państwa. Rocz.Nauk.WSSS t.1: 1993/1994 s. 139-149.
90. Wróbel Andrzej, Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa do zakładania przedsiębiorstw w świetle art. 52 - 58 Traktatu Rzymskiego. Zagadnienia podstawowe. Rejent 1994 nr 10 s. 62-71.
91. Wróbel Andrzej, Koncepcja ente pubblico we włoskiej doktrynie prawa publicznego. Ann.UMCS 1993 vol. 40 s. 293-298.
92. Wróbel Andrzej, Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjnoprawne. Lublin 1990 UMCS ss. 258.
93. Wróbel Andrzej, Demokracja i centralne planowanie. PiP 1988 nr 2 s. 53-62.
94. Wróbel Andrzej, Samodzielność w sferze planowania. RN 1987 nr 9.
95. Wróbel Andrzej, Prawna ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym. Wrocław 1984.
96. Wróbel Andrzej, Grunty rolne jako dobro ogólnonarodowe. Ann.UMCS 1983 nr 30 s. 325-333.
97. Wróbel Andrzej, Prawne formy ochrony gruntów rolnych przed przeznaczeniem ich na cele nierolnicze. PiP 1984 nr 1 s. 85-93.
98. Wróbel Andrzej, Prawna ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym. Wrocław 1984 Ossolineum ss. 152.
99. Wróbel Andrzej, Prawna ochrona gruntów rolnych w planowaniu przestrzennym. W: Ochrona środowiska ... s. 103-109.
100. Wróbel Andrzej, Glosa do wyroku NSA z 19.VII.1983 r. II SA 771/83. [Dot. postępowania egzekucyjnego w administracji właściwego do wyegzekwowania obowiązku wynikającego bezpośrednio z przepisów prawa]. PiP 1984 nr 12 s. 150-153.
101. Wróbel Andrzej, Problematyka prawna regionów intensywnego rozwoju rolnictwa a nowa ustawa o ochronie gruntów rolnych. NR 1983 nr 7 s. 43-44.
102. Wróbel Andrzej, Problematyka prawna organów intensywnego rozwoju rolnictwa a nowa ustawa o ochronie gruntów rolnych. NR 1983 nr 7 s. 43-44.
103. Wróbel Andrzej, Opłaty i sankcje majątkowe w ochronie gruntów. NR 1982 nr 12 s. 46-48.

Wybrane referaty na konferencjach międzynarodowych:

1. "Administrative sanctions in the light of the Polish Constitutional Tribunal case-law", Conference of Judges of the Polish Constitutional Tribunal and Judges of the EU Tribunal of Justice, Warsaw, April 9-11, 2014.
2. "The European Convention on Human Rights in the light of the Polish Constitutional Tribunal case-law", Conference of Polish and Russian Justices of Constitutional Courts, Warsaw, April 14-18, 2013.
3. "The problem of constitutional court independence in the light of the ECHR case-law", Conference of Polish and Ukrainian Justices of Constitutional Courts, Kiev, September 17-19, 2012.
4. "The limits of European integration in the recent rulings of the Polish Constitutional Court", conference: Kongress Die Burger im Herzen des EU-Rechts, Trier, July 18-20, 2012.
5. "Verwaltungskultur in der polnischen Verwaltung", conference:Theoretische Aspekte der Verwaltungskultur, Speyer, Mai 5-6, 2011.
6. "Interim measures in the light of the ECHR case-law", International Conference on effectiveness of the European system of human rights protection, Warsaw, April 18-19 2011.
7. "Entwicklung des Verwaltungsverfahrensrechts in Polen", conference: Staatswissenschaftliche Fortbildungstagung: 35 Jahre VwVfG – Bilanz und Perspektiven; Speyer, February 9-11, 2011.
8. "Wiedergutmachung durch Restitution im deutsch-polnischen Verhaltnis", conference: Eigentumsrecht und Enteignungsunrecht. Analysen und Beitrage zur Vegangenheitsbewaltigung, Bad Pyrmont, October 24-25, 2010.
9. "Fehlerhaftes Verwaltungshandeln zwischen gerichtlicher Aufhebung und staatlicher Entschädigungspflicht. Die Entwicklung im Gemeinschaftsrecht”, Deutsch-Polnisches Verwaltungskolloqium, Wroclaw, September 13-16, 2009.
10. "The question of legislative autonomy of the EU Member States under the Treaty of Lisbon provisions", International Conference on Polish-Spanish legal relations in the process of European Union integration, June 18, 2008.

Redakcja naukowa (wybór):

1. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Vol. 1-13, Warszawa 2009-2017.
2. Wróbel Andrzej (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
3. Wróbel Andrzej (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Vol. 1, Warszawa 2012.
4. Wróbel Andrzej (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Vol. 2, Warszawa 2012.
5. Wróbel Andrzej (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Vol. 3, Warszawa 2012.
6. Wróbel Andrzej (red.), Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym; Wolters Kluwer Polska 2011.
7. Wróbel Andrzej (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Vol. 1, Warszawa 2010.
8. Wróbel Andrzej (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009.
9. Wróbel Andrzej (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Bibliografia postępowania administracyjnego za lata 1927-2008; Wolters Kluwer business 2009.
10. Wróbel Andrzej (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Vol. 2, Warszawa 2007.

No Related Media found.
Back To Top