Profesor nauk prawnych, sędzia, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004 i 2010-2015; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego materialnego oraz sądownictwa administracyjnego; promotor ponad 11 rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 25 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor ponad 200 artykułów, opinii, komentarzy, glos i monografii naukowych.

Wybrane publikacje:
R. Hauser, K. Celińska-Grzegorczyk, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowania administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2009
R. Hauser, S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009
R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz , Warszawa 2008
R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2008
R. Hauser, J. Trzciński, O formach kontroli konstytucyjności prawa przez sądy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, z. 2
R. Hauser, w: Kompetencje po reformie administracji publicznej. Komentarz do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2000
R. Hauser, Założenia reformy sądownictwa administarcyjnego, Państwo i Prawo 1999 r., z. 11
R. Hauser, Sądownictwo administracyjne w przyszłej konstytucji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1995 r., nr 2
R. Hauser, Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988
R. Hauser, Podporządkowanie poziome w systemie rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej, Poznań 1981

No Related Media found.
Back To Top