ORCID: 0000-0003-3199-0820

Profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Prawa Wyznaniowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (2005) oraz Instytutu Nauk Politycznych UW (2005). Doktor nauk prawnych (2009), doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (2017). Główne obszary badań: prawo konstytucyjne, prawo wyznaniowe, międzynarodowe prawo praw człowieka. Członek International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS). Członek rady konsultacyjnej Sofia Legal Science Network (SLSN). Wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW). Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2020–2023). Autor publikacji na temat wolności myśli, sumienia i religii, kontroli konstytucyjności w Polsce oraz teorii prawa konstytucyjnego.

Wybrane najnowsze publikacje:

Whatever works – Constitutional Interpretation in Poland in Times of Populism, [w:] Fruzsina Gárdos-Orosz, Zoltán Szente (red.), Populist Challenges to Constitutional Interpretation in Europe and Beyond, Routledge 2021 (w druku).

A Silent Revolution: How the Islamic Religious Law is Paving Its Way into the European Legal Orders, [w:] Martin Belov (red.), Peace, Discontent and Constitutional Law: Challenges to Constitutional Order and Democracy, Routledge 2021 (w druku).

Polonia: la libertad religiosa en tiempos de la pandemia del Covid-19, „Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado” 2020, vol. 54.

Papageorgiou and Others v Greece: Exemption from a Mandatory Course in Religion and the Art of Reading between the Lines, „Ecclesiastical Law Journal” 2020, vol. 22, nr 3.

Konsekwencje przystąpienia Polski do Rady Europy dla ochrony wolności myśli, sumienia i religii, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2019, t. 11.

Is Islam incompatible with European identity?, „Stato, Chiese e pluralismo confessionale” 2019, nr 3.

Prawa człowieka, współaut.: Adam Krzywoń, Marcin Wiącek, Wolters Kluwer Polska: Warszawa 2018, 2019.

The Removal of Judges and the Rule of Law, [w:] Martin Belov (red.), Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century, Eleven International Publishing 2018.

The gradation of constitutional violations, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, nr 4.

Prawo lekarza do sprzeciwu sumienia (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2017, z. 7.

Niezależność konstytucyjnego organu państwa i jej ochrona, Wydawnictwo Sejmowe: Warszawa 2016.


Back To Top