Efektywność zarządzania i wydatkowania środków publicznych
poprzez:

 • precyzyjnie określenie zadań i celów ze wskazaniem mierników, priorytetów, zasobów oraz oczekiwanych rezultatów w powiązaniu z wydatkami publicznymi
 • połączenie celów jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych, tak aby miało to przełożenie na cele strategiczne JST
 • ograniczenie występowania zdarzeń skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Wzmocnienie nadzoru nad wykonaniem celów jednostek dzięki:

 • bieżącej identyfikacji słabszych stron (eliminacja lub ograniczenie negatywnego wpływu) oraz wykorzystaniu mocnych stron jako szansy, np. do świadczenia lepszej jakości usług publicznych
 • przeprowadzaniu samooceny kontroli zarządczej
 • dokumentowaniudziałań w ramach kontroli zarządczej

Ułatwienie zarządzania ryzykiem i zgodnością z prawem poprzez:

 • „wpisanie świadomości ryzyka”w codzienną działalność JST, tj. identyfikacja ryzyk, ich analiza i ocena, reakcja na ryzyko,
 • wdrożenie mechanizmów kontrolnychograniczającym ryzyko niezgodności z prawem i procedurami wewnętrznym
 • zwiększenie roli audytu wewnętrznegojako narzędzia wspierającego kierownika w skutecznym zarządzaniu

Optymalizacja procesów i standaryzacja dokumentacji, m.in.:

 • poprawa obiegu informacji i dokumentacji (identyfikacja oraz likwidacja powtarzających się czynności czy niepotrzebnych „punktów decyzyjnych” z obecnych procedur),
 • podniesienie skuteczności mechanizmów kontrolioperacji gospodarczych i finansowych (rejestrowanie, weryfikacja, autoryzacja, dokumentowanie),
 • zastosowaniu zabezpieczeńchroniących zasoby i dane w systemach IT.

Konsekwencje nieprzestrzegania kontroli zarządczej

 

Pamiętaj: To kierownik JST jest odpowiedzialny za system kontroli zarządczej w urzędzie oraz jednostkach podległych.

Niewykonanie obowiązków w ramach kontroli zarządczej może prowadzić do odpowiedzialności wynikającej z:

Ustawodawca przewiduje konsekwencje finansowe i służbowe za nieprzestrzeganie kontroli zarządczej, jakie wynikają z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Zgodnie z art. 31 ustawy o finansach publicznych karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:

 • upomnienie;
 • nagana;
 • kara pieniężna w wysokości od 0,25 do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie;
 • zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi - na okres od roku do 5 lat.

*Opracowanie własne na podstawie danych z: 1). Raportu MF: Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej i prowadzenia audytu wewnętrznego w JST. 2). Badania Wolters Kluwer Polska: 2a) Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w wybranych obszarach kontroli zarządczej 2016.; 2b). Jak na pracę audytorów wewnętrznych wpływa elektronizacja urzędów – 2019.

Poznaj LEX Kontrola Zarządcza i zyskaj pełny obraz sytuacji w samorządzie!
Zamów bezpłatną prezentację LEX Kontrola Zarządcza
Back To Top