O czasopiśmie
„Orzecznictwo Sądów Polskich” – to najdłużej i nieprzerwanie ukazujące się polskie czasopismo naukowe, w którym materiałem badawczym są orzeczenia polskich sądów, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, oraz sądów rozpoznających środki nadzwyczajne lub skargi konstytucyjne.

Periodyk zawiera prezentację poszczególnych orzeczeń sądowych oraz uwagi do nich mające postać glos.

Glosa jako podstawowa i jedna z najstarszych form refleksji naukowej w prawoznawstwie, dzięki syntetycznej i problemowej formie wypowiedzi, stwarza autorowi możliwość odniesienia się do aktualnych zagadnień rozstrzyganych przez polskie sądy oraz poszerzenia wiedzy czytelników o bieżące tło, przez umieszczenie ich w kontekście dotychczasowych ustaleń doktryny i orzecznictwa.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa Sądów Polskich” Autor otrzymuje 40 pkt (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 9.02.2021 r., zmienionym Komunikatem z 18.02.2021 r., w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Misją czasopisma jest rozpowszechnianie wybranych najważniejszych orzeczeń sądów polskich dotyczących aktualnych zagadnień oraz systematyczna i kompleksowa, prawnicza refleksja naukowa im poświęcona.

W omówieniach orzeczeń autorzy podkreślają wagę, aktualność oraz skutki społeczne i gospodarcze poszczególnych rozstrzygnięć, starają się też uchwycić tendencje rozwojowe polskiej judykatury.

Glosom publikowanym w „Orzecznictwie Sądów Polskich” stawiane są takie same wymagania, jakich oczekuje się od artykułów naukowych. Zapewnia to stosowany przez Redakcję proces recenzyjny. Glosy przyjmowane do druku są oryginalnymi pracami naukowymi, zawierającymi wszechstronną analizę zagadnień prawnych, których dotyczą komentowane orzeczenia.

Systematyczność oznacza, że analiza orzecznictwa dokonywana jest w sposób ciągły i nieprzerwany od 1957 roku. Co więcej, „Orzecznictwo Sądów Polskich” jest spadkobiercą przedwojennego „Orzecznictwa Sądów Polskich”. Czasopismo ukazuje się regularnie co miesiąc i zawsze zawiera takie same działy oraz zbliżoną liczbę orzeczeń i glos.

Kompleksowość analiz wyraża się w objęciu refleksją naukową orzeczeń wszystkich polskich sądów powszechnych i administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. W każdym numerze ukazują się glosy poświęcone czterem głównym grupom zagadnień prawnych rozstrzyganych przez polskie sądy: problematyce prywatnoprawnej, karnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa publicznego.

Aktualność „Orzecznictwa Sądów Polskich” osiągana jest przez dopuszczenie do druku opracowań poświęconych orzeczeniom zapadłym w ostatnim czasie, rozstrzygających bieżące problemy, przed którymi stoi polska judykatura.

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.

Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Polskich", a także zasady ich publikacji.

Procedura recenzyjna
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w miesięczniku "Orzecznictwo Sądów Polskich"

Redakcja

Redaktor naczelny
ORCID-0000-0001-6799-7392

Jest profesorem zwyczajnym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem korespondentem Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (Academie International de Droit Comparé) w Paryżu, członkiem wielu komisji kodyfikacyjnych, członkiem kolegiów redakcyjnych lub rad programowych czasopism.
Sekretarz redakcji
ORCID: 0000-0001-5805-048X

Doktor habilitowany, pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego. W latach 2012–2018 (dwie kadencje) był członkiem i sekretarzem Rady Naukowej INP PAN, jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa INP PAN.
Doktor habilitowany nauk prawnych. Od 11 lutego 2016 r. jest sędzią Sądu Najwyższego orzekającym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. Od września 1994 r. odbywał aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie.
ORCID 0000-0002-0574-9411

Doktor habilitowany, jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; od 1.10.2010 r. jest zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Przemyslaw-Kalinowski
Doktor nauk prawnych; od 1997 r. jest sędzią Sądu Najwyższego, orzekającym w Izbie Karnej. Studia prawnicze ukończył w 1973 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Wiśniewski Tadeusz

ORCID 0000-0002-8703-7476

Profesor doktor habilitowany; jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, profesorem zwyczajnym w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Redaktor prowadzący

Komitet redakcyjny

 • prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący)
  Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, urlopowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Lech Gardocki
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jan Jończyk
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska
  Instytut Nauk Prawnych PAN
 • prof. dr hab. Walerian Sanetra
  Uniwersytet Białostocki
 • prof. dr hab. Jan Skupiński
  Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Janusz Trzciński
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś
  Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci

W gronie recenzentów glos publikowanych na łamach miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Polskich” w 2020 r. byli:

 • Zdzisław Brodecki
 • Teresa Dukiet-Nagórska
 • Bogusława Gnela
 • Edward Gniewek
 • Jacek Górecki
 • Kazimierz Jaśkowski
 • Andrzej Kabat
 • Przemysław Kalinowski
 • Andrzej Matan
 • Teresa Mróz
 • Leszek Ogiegło
 • Aleksander Oleszko
 • Piotr Stec
 • Andrzej Torbus
 • Tadeusz Wiśniewski
 • Feliks Zedler

Kontakt z redakcją

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

 

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Orzecznictwo Sądów Polskich