O czasopiśmie
„Orzecznictwo Sądów Polskich” – to najdłużej i nieprzerwanie ukazujące się polskie czasopismo naukowe, w którym materiałem badawczym są orzeczenia polskich sądów, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, oraz sądów rozpoznających środki nadzwyczajne lub skargi konstytucyjne.

Periodyk zawiera prezentację poszczególnych orzeczeń sądowych oraz uwagi do nich mające postać glos.

Glosa jako podstawowa i jedna z najstarszych form refleksji naukowej w prawoznawstwie, dzięki syntetycznej i problemowej formie wypowiedzi, stwarza autorowi możliwość odniesienia się do aktualnych zagadnień rozstrzyganych przez polskie sądy oraz poszerzenia wiedzy czytelników o bieżące tło, przez umieszczenie ich w kontekście dotychczasowych ustaleń doktryny i orzecznictwa.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa Sądów Polskich” Autor otrzymuje 40 pkt (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 5.01.2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Misją czasopisma jest rozpowszechnianie wybranych najważniejszych orzeczeń sądów polskich dotyczących aktualnych zagadnień oraz systematyczna i kompleksowa, prawnicza refleksja naukowa im poświęcona.

W omówieniach orzeczeń autorzy podkreślają wagę, aktualność oraz skutki społeczne i gospodarcze poszczególnych rozstrzygnięć, starają się też uchwycić tendencje rozwojowe polskiej judykatury.

Glosom publikowanym w „Orzecznictwie Sądów Polskich” stawiane są takie same wymagania, jakich oczekuje się od artykułów naukowych. Zapewnia to stosowany przez Redakcję proces recenzyjny. Glosy przyjmowane do druku są oryginalnymi pracami naukowymi, zawierającymi wszechstronną analizę zagadnień prawnych, których dotyczą komentowane orzeczenia.

Systematyczność oznacza, że analiza orzecznictwa dokonywana jest w sposób ciągły i nieprzerwany od 1957 roku. Co więcej, „Orzecznictwo Sądów Polskich” jest spadkobiercą przedwojennego „Orzecznictwa Sądów Polskich”. Czasopismo ukazuje się regularnie co miesiąc i zawsze zawiera takie same działy oraz zbliżoną liczbę orzeczeń i glos.

Kompleksowość analiz wyraża się w objęciu refleksją naukową orzeczeń wszystkich polskich sądów powszechnych i administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. W każdym numerze ukazują się glosy poświęcone czterem głównym grupom zagadnień prawnych rozstrzyganych przez polskie sądy: problematyce prywatnoprawnej, karnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa publicznego.

Aktualność „Orzecznictwa Sądów Polskich” osiągana jest przez dopuszczenie do druku opracowań poświęconych orzeczeniom zapadłym w ostatnim czasie, rozstrzygających bieżące problemy, przed którymi stoi polska judykatura.

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Polskich", a także zasady ich publikacji.
Procedura recenzyjna
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w miesięczniku "Orzecznictwo Sądów Polskich"

Redakcja

Maksymilian Pazdan
Redaktor naczelny
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6799-7392

Jest profesorem zwyczajnym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem korespondentem Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (Academie International de Droit Comparé) w Paryżu.
Mateusz-Blachucki
Sekretarz redakcji
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5805-048X

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2012–2018 (dwie kadencje) był członkiem i sekretarzem Rady Naukowej INP PAN, jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa INP PAN.
Piotr-Prusinowski
Doktor habilitowany nauk prawnych. Od 11 lutego 2016 r. jest sędzią Sądu Najwyższego orzekającym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. Od września 1994 r. odbywał aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Andrzej Kabat
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0574-9411

Doktor habilitowany, jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; od 1.10.2010 r. jest zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9761-3177
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II; od 2018 r. sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej.
Wiśniewski Tadeusz

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8703-7476

Profesor doktor habilitowany; jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, profesorem zwyczajnym w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Katarzyna Bojarska
Redaktor prowadzący
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako redaktor, wydawca i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w wydawnictwach prawniczych: Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis Polska, od 2014 r. w Wolters Kluwer Polska. 

Komitet redakcyjny

 • prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący)
  Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, urlopowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Lech Gardocki
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska
  Instytut Nauk Prawnych PAN
 • prof. dr hab. Walerian Sanetra
  Uniwersytet Białostocki
 • prof. dr hab. Jan Skupiński
  Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Janusz Trzciński
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś
  Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci

W gronie recenzentów glos publikowanych na łamach miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Polskich” w 2022 r. byli:

 • prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
  (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
  (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • prof. dr hab. Bogusława Gnela
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Edward Gniewek
  (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Jacek Górecki
  (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • dr Kazimierz Jaśkowski
  (sędzia SN w stanie spoczynku, Warszawa)
 • dr hab. Andrzej Kabat
  (sędzia NSA w stanie spoczynku, Warszawa)
 • dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚl. 
  (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • prof. dr hab. Andrzej Matan
  (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • prof. dr hab. Teresa Mróz
  (Uniwersytet Białostocki)
 • dr Krzysztof Pacuła 
  (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • dr hab. Piotr Prusinowski 
  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, sędzia SN)
 • dr Krzysztof Pacuła
  (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • dr hab. Piotr Prusinowski
  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, sędzia SN)
 • dr hab., prof. UO Piotr Stec
  (Uniwersytet Opolski)
 • dr hab., prof. UŚl Andrzej Torbus
  (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • dr hab., prof. KUL Małgorzata Wąsek-Wiaderek
  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, sędzia SN)
 • prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
  (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, sędzia SN w stanie spoczynku)
 • dr hab., prof. UŚl Anna Maria Zachariasiewicz
  (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • prof. dr hab. Feliks Zedler
  (Uniwersytet SWPS, Warszawa)

Kontakt z redakcją

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

 

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Orzecznictwo Sądów Polskich
Back To Top