Doktor habilitowany nauk prawnych. Od 11 lutego 2016 r. jest sędzią Sądu Najwyższego orzekającym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. Od września 1994 r. odbywał aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie. W 1996 r. po zdaniu egzaminu sędziowskiego pracował jako asesor – przez pierwszy rok w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie, przez druku rok w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. W 1998 r. otrzymał nominację na sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie. Od 1999 r. orzeka tylko w sprawach pracowniczych i z zakresu ubezpieczeń społecznych. W marcu 2005 r. awansował do Sądu Okręgowego w Olsztynie, a w maju 2013 r. został oddelegowany na stałe do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. We wrześniu 2013 r. otrzymał nominację na sędziego apelacyjnego. Zwieńczeniem kariery sędziowskiej była nominacja na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Poza działalnością orzeczniczą od 21 grudnia 1998 r. jest zatrudniony jako wykładowca akademicki. W kwietniu 2007 r. obronił pracę doktorską, a w listopadzie 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Zatrudniony jako adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Jest autorem około 90 publikacji naukowych, w tym 4 monografii, komentarzy do Kodeksu pracy, glos i artykułów. Od 2012 r. jako stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uczestniczy w szkoleniu aplikantów i sędziów.

Zasiada w Radzie Naukowej periodyku „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”.

Jest także członkiem Redakcji „Orzecznictwa Sądów Polskich”.

Publikacje

Monografie (2012-2021)

 • Umowne podstawy zatrudnienia, Warszawa 2012
 • Rozstrzyganie indywidualnych sporów ze stosunku pracy, Warszawa 2013
 • Zakaz konkurencji w prawie pracy, Warszawa 2014
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Warszawa 2015
 • Kodeks Pracy. Komentarz, Gdańsk 2015, red. J. Żołyński (współautor P. Prusinowski), wyd. 2, Gdańsk 2017
 • System Prawa Pracy. Tom II. Indywidualne Prawo Pracy. Część ogólna, red. G. Goździewicz, Warszawa 2017 (współautor P. Prusinowski)
 • Wypowiedzenie umowy o pracę, Warszawa 2017, Z. Góral, P. Prusinowski, K. Stefański, M. Włodarczyk
 • Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2018, wyd. 4 (współautor P. Prusinowski), wyd. 5, Warszawa 2020
 • System Prawa Pracy. Tom IX. Międzynarodowe Publiczne Prawo Pracy. Standardy Globalne, red. K.W. Baran, Warszawa 2019 (współautor Piotr Prusinowski)
 • System Prawa Pracy. Tom X. Międzynarodowe Publiczne Prawo Pracy. Standardy Europejskie, red. K.W. Baran, Warszawa 2020 (współautor P. Prusinowski)
 • System prawa Pracy. Tom XI. Pragmatyki Pracownicze, red. K.W. Baran i Z. Góral, Warszawa 2021

Artykuły (2017–2020)

 • Podmiotowe „rozdrabnianie” świadczenia pracy [w:] Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń 2017
 • Wzorzec decyzyjny wpisany w art. 30 § 4 k.p., „Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej” 2017, vol. 24
 • Postępowanie dowodowe przed sądem w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, „Przegląd Prawa i Administracji” 2017, Tom CIX
 • Normatywna konstrukcja mobbingu, „Monitor Prawa Pracy” 2018/9
 • Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym, „Przegląd Prawa i Administracji” 2018, Tom CXIII
 • Okresy odpoczynku a naruszenie dóbr osobistych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, nr 4
 • Świadczenie pracy jako wyznacznik sytuacji prawnej pracownika – wybrane problemy, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2019, nr 3944, „Przegląd Prawa i Administracji” CXVII
 • Likwidacja stanowiska pracy a wypowiedzenie umowy o pracę, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2019, nr 2, tom 26
 • O zakazie z art. 52 § 2 k.p. w ujęciu przedmiotowym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 11

Back To Top