ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9761-3177

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II; od 2018 r. sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej. 
Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii (LL.M.); w latach 2004–2018 r. była członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; w latach 2009–2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego dwóch kolejnych kadencji. W kadencji 2014–2016 została wskazana przez Polskę jako sędzia Ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W latach 1997–2004 pracowała jako prawnik w zespole Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw reprezentowania RP przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Od 1996 r. jest zatrudniona na Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, najpierw jako asystent, następnie adiunkt, a obecnie – profesor uczelni. 
Małgorzata Wąsek-Wiaderek jest autorką ponad 100 publikacji z zakresu prawa karnego procesowego, ochrony praw człowieka w procesie karnym oraz współpracy sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Realizowała trzy krajowe projekty naukowe finansowane przez dawny Komitet Badań Naukowych oraz (obecnie) Narodowe Centrum Nauki; brała też udział w charakterze wykonawcy w kilku międzynarodowych grantach naukowych. 

Wykaz najnowszych wybranych publikacji:
M. Wąsek-Wiaderek, A New Model of Appeal Proceedings in Criminal Cases: Acceleration v. Fairness? A Few Remarks from the Perspective of the Standards of Protecting Human Rights, “Studia Iuridica Lublinensia” 2021, no. 4, vol. XXX
M. Wąsek-Wiaderek, Admissibility of Statements Obtained as a Result of “Private Torture” or “Private” Inhuman Treatment as Evidence in Criminal Proceedings: Emergence of a New European Standard?, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 7, n. 1, p. 343–374, jan./abr. 2021, https://doi.org/10.22197/rbdpp.v7i1.477
M. Wąsek-Wiaderek, “Dual Legal Representation” of a Requested Person in European Arrest Warrant Proceedings – Remarks from the Polish Perspective, “Review of European and Comparative Law” 2020, vol. 41 (2), 35–54, https://doi.org/10.31743/recl.8673 
M. Wąsek-Wiaderek, Advisory Opinions of the European Court of Human Rights: Do National Judges Really Need This New Forum of Dialogue? [w:] Judicial Power in Globalized World Liber Amicorum Vincent De Gaetano, eds. Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof Wojtyczek, Springer 2019, s. 637–652.


No Related Media found.
Back To Top