ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8703-7476

Profesor doktor habilitowany; jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, profesorem zwyczajnym w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; specjalistą z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego materialnego. Od października 1969 r. do maja 2016 r. pracował w sądownictwie – w pierwszym etapie w sądownictwie powszechnym (jako aplikant sądowy, asesor sądowy, sędzia sądu powiatowego, sądu rejonowego i sądu wojewódzkiego), poczynając zaś od 1.07.1990 r. jako sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, przy czym od 1998 r. także na stanowisku przewodniczącego Wydziału. Od 1.10.2002 r. obowiązki sędziego łączył z pracą naukową i dydaktyczną na uczelni wyższej. Jest członkiem rady redakcyjnej „Orzecznictwa Sądów Polskich” oraz komitetu redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, recenzentem w kilku czasopismach prawniczych.

W latach 2008–2010 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości; od 1.01.2011 r. do chwili obecnej jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski to autor kilkudziesięciu opracowań naukowych z dziedziny prawa i postępowania cywilnego. Wypromował jedenastu doktorantów, był recenzentem w wielu przewodach doktorskich oraz postępowaniach habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu naukowego profesora.

Publikacje (2016–2018)

1. System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, tom 8, red. nacz. S. Włodyka, red. tomu A. Szumański; rozdziały 9–10 (współautorka M. Hauser-Morel), Warszawa 2015.
2. System prawa procesowego cywilnego, tom II, Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, część 2, red. naczelny T. Ereciński, red. naukowy T. Wiśniewski, dział II, rozdziały 1–14, Warszawa 2016.
3. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, tom IV, red. J. Gudowski, art. 7091–70918, Warszawa 2017.
4. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, Tom V, red. J. Gudowski, art. 758–773, Warszawa 2017.
5. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, tom III, red. J. Gudowski, art. 353–3651, 450–508, Warszawa 2018.
6. O konsekwencjach prawnych otwarcia i zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej i drugiej instancji w postępowaniu cywilnym [w:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa, Warszawa 2017.
7. Kolizyjność zasad procesu cywilnego [w:] Sine Ira Et Studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016.
8. Kilka słów na temat prawa sędziowskiego w postaci moratorium sędziowskiego, „Polski Proces Cywilny” 2016/3.
9. LEX Navigator Postępowanie cywilne. Prawo cywilne materialne (red. nauk.), opracowanie dostępne on-line (około 1300 interaktywnych diagramów).


Back To Top