ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5805-048X

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2012–2018 (dwie kadencje) był członkiem i sekretarzem Rady Naukowej INP PAN, jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa INP PAN. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie antymonopolowym i transnarodowym prawie administracyjnym.

Aktywnie uczestniczy w programach i grantach badawczych – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W pierwszej kolejności należy wymienić projekt badawczy Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji). W projekcie tym jest kierownikiem i głównym wykonawcą. Projekt jest realizowany i finansowany w ramach konkursu NCN Opus 12 (umowa nr UMO-2016/23/B/HS5/03605). Rozpoczął się w lipcu 2017 r., a planowane zakończenie ma nastąpić w czerwcu 2020 r.

Dr Mateusz Błachucki jest wykonawcą w trzech krajowych projektach badawczych:
1) Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie decyzji nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 i zrealizowany w latach 2013–2016;
2) Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej – projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie decyzji nr N N110 129540, zrealizowany w latach 2011–2014;
3) Transformacja systemowa w Polsce – projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie decyzji nr N112041 32/2685, zrealizowany w latach 2007–2009.
Jest także wykonawcą w dwóch międzynarodowych projektach badawczych:
1) Comparison of Sino-Foreign Administrative Litigation Systems – projekt prowadzony przez Wydział Prawa Uniwersytetu Erazma z Rotterdamu, Rotterdam (Holandia) oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Wuhan (ChRL) i zrealizowany w latach 2012–2014;
2) The rise of EU law enforcement authorities – Protecting fundamental rights and liberties in a transnational law enforcement area – projekt był finansowany przez Komisję Europejską/OLAF w ramach Progamu Hercules III 2016 oraz Holenderską Organizację Badań Naukowych w ramach Programu Zachęt do Badań Innowacyjnych (VIDI scheme 2015). Projekt ten został zrealizowany w latach 2016–2017.
Bierze aktywny udział w życiu naukowym w Polsce i zagranicą. Jest autorem 31 referatów, z których 8 wygłoszonych zostało podczas konferencji międzynarodowych, autorem, współautorem oraz redaktorem i współredaktorem 83 prac, z czego 58 opublikowanych zostało po uzyskaniu stopnia doktora. Na dorobek po uzyskaniu stopnia naukowego doktora składają się przede wszystkim: 2 monografie, redakcja jednej i współredakcja 4 monografii, 54 artykuły, raporty, rozdziały w pracach zbiorowych, komentarze, glosy oraz 2 publikacje innego typu (sprawozdania). W tym dorobku mieści się 7 artykułów w języku angielskim (opublikowane w czasopismach: „European Competition Law Review”, „Global Competition Litigation Review”, „Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht”, „Revista de Concorrência e Regulação”, „e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público”, „Studia Prawnicze”, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”) oraz 7 rozdziałów w języku angielskim opublikowanych w pracach zbiorowych (wydanych przez wydawnictwa m.in: Ashgate, Wolters Kluwer International czy Wolters Kluwer Polska).
Za swoje osiągnięcia naukowe dr Mateusz Błachucki otrzymał II nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2011 r., organizowanym przez miesięcznik „Państwo i Prawo”. Ponadto uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w latach 2011–2013.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz ekspertem i współpracownikiem Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wykaz najważniejszych publikacji naukowych:
Monografie
1. System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012, s. 1–472.
2. Polish Competition Law – Commentary, Case law and Texts, Warszawa 2013, s. 1–180.
Redakcja naukowa
1. Aktualne problemy rozgraniczania właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011 (w tym wstęp i jeden z rozdziałów), s. 1–236.
2. Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010–2011, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, G. Sibiga, Warszawa 2012 (w tym wstęp i jeden z rozdziałów), s. 1–248.
3. Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2014 (w tym wstęp, wspomnienie i jeden z rozdziałów), s. 1–319.
4. Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, red. M. Błachucki, Warszawa 2015 (w tym wstęp i jeden z rozdziałów), s. 1–237.
5. Skargi, wnioski i petycje – Powszechne środki ochrony prawnej, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Wrocław 2017 (w tym wstęp i jeden z rozdziałów), s. 1–648.

Artykuły, rozdziały i inne (2016–2018)

1. Judicial Control Of Guidelines On Antimonopoly Fines In Poland, “Revista de Concorrência e Regulação” 2016, nr 25, s. 35–70.
2. Komentarz do art. 17, 31a, 31b, 31c, 31d, 73a [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. E. Stawicki, A. Stawicki, Warszawa 2016, s. 481–486, 733–758, 923–931, 1088–1098.
3. Postępowanie w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek [w:] Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, Warszawa 2016 (współautorstwo G. Sibiga), s. 213–298.
4. The role of the OECD in development and enforcement of competition law, “e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público” 2016, Vol. 3, Nr 3, s. 169–200.
5. Współdziałanie organów administracji publicznej na szczeblu krajowym i europejskim w świetle nowelizacji KPA, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2017/2(11), s. 33–55.
6. Postępowanie skargowe jako próba zastępczej regulacji ochrony interesów faktycznych osób trzecich w postępowaniu administracyjnym po likwidacji instytucji osoby zainteresowanej [w:] Skargi, wnioski i petycje – Powszechne środki ochrony prawnej, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Wrocław 2017, s. 289–314.
7. Działalność samorządu radców prawnych i jego członków w zakresie realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądowego, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2017, nr 3 (12), s. 9–33.
8. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 listopada 2016 r., VI ACz 2293/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 10, s. 132–142.
9. Rola i właściwość sądów powszechnych i administracyjnych w sprawach antymonopolowych w świetle najnowszego orzecznictwa i zmian normatywnych, „Studia Prawnicze” 2017, nr 3, s. 115–147.
10. Poland [w:] Report - Investigatory powers and procedural safeguards: Improving OLAF’s legislative framework through a comparison with other EU law enforcement authorities (ECN/ESMA/ECB), red. M. Luchtman, J. Vervaele, Utrecht 2017, s. 165–188 (współautorstwo C. Nowak).
11. Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius) 2017, Vol. LXIV, 2, s. 157–166.
12. Commentary on the Polish competition law [w:] Competition Law in Western Europe and the USA, red. Y. Hofhuis, Amsterdam 2018, s. PO.C.1 – PO.C.104 (współautorstwo A. Falecki).
13. New act on contractual advantage in the trade in agricultural and food products in Poland, “European Competition Law Review” 2018, nr 4 (39), s. 152–160, (współautorstwo S. Jóźwiak).
14. Przenikanie się cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych elementów w nowych procedurach administracyjnych na przykładzie postępowania w sprawie ponownego wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, „Opolskie Studia Prawno-Administracyjne” 2018, Nr XVI/1[1], s. 21–32 (współautorstwo G. Sibiga).
15. Implementation of Damages Directive and the Prospects for Private enforcement in Poland, “Global Competition Litigation Review” 2018, nr 2 (11), s. 47–55 (współautorstwo R. Stankiewicz).
16. Rozwój i nowe formy współpracy międzynarodowej organów administracji publicznej, a sprawowanie przez nie jurysdykcji administracyjnej (na przykładzie administracji antymonopolowej) [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 341–349.
17. The evolution of competition authorities networks and the future of cooperation between NCA’s in Europe, “Österreichische Zeitschrift für Kartellrecht” 2018/4, s. 119–127.
18. Razem czy osobno? Specjalizacja i integracja organów antymonopolowych, ochrony konsumentów i regulacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2017, nr 3, s. 7–51.
19. The Consistency of Polish Competition Law with ICN Recommendations – the Example of Merger Notification Obligation, “Studia Prawnicze” 2018, nr 3, s. 103–129.No Related Media found.
Back To Top