ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0574-9411

Doktor habilitowany, jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; od 1.10.2010 r. jest zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2001–2010 pracował jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, był kierownikiem Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Autor ponad 100 publikacji, głównie z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego.

Publikacje (2016–2018)


Współautor 3 komentarzy:
1. Ordynacja Podatkowa, Komentarz, Warszawa 2017.
2. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018.
3. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2018.

Artykuły naukowe (2017–2018):
1. A. Kabat, Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania [w:] IUS EST A IUSTITIA APPELLATUM, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017.
2. A. Kabat, Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018.


No Related Media found.
Back To Top