O czasopiśmie
„Finanse Komunalne” – dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku.
W stałych działach omawiane są problemy teoretyczne i praktyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

Kolegium tworzą prezesi RIO, powiązani ze środowiskiem naukowym, którzy sprawują swe funkcje od samego początku istnienia izb, a równocześnie zasiadają w kolegium od chwili założenia tego periodyku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Mirosław Stec – kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierujący „Finansami Komunalnymi” od pierwszego numeru. Znakomity skład Rady Naukowej świadczy o tym, że periodyk ma ambicje poważnego traktowania podejmowanych zagadnień i ścisłej współpracy ze środowiskami naukowymi.

Za publikację na łamach „Finansów Komunalnych” Autor otrzymuje 40 pkt (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Nauki z 5.01.2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).
zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji dwumiesięcznika "Finanse Komunalne", a także zasady ich publikacji.

Redakcja

Kolegium redakcyjne

Miroslaw-Stec
Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, redaktor naczelny "Finansów Komunalnych", członek kolegiów redakcyjnych: "Kwartalnika Prawa Prywatnego" i "Samorządu Terytorialnego".
Tadeusz-Dobek
były prezes RIO w Bydgoszczy
Studia magisterskie ukończył w 1972 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Przemysłu, natomiast w 1992 r.– Wydział Nauk Społecznych w zakresie bankowości i finansów na Uniwersytecie w Sztokholmie.
Ryszard-Pawel-Krawczyk
ORCID – 0000-0002-7068-0676

Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi. W latach 2007–2012 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Autor ponad 160 opracowań naukowych, artykułów i glos.
Prezes RIO w Gdańsku
doktorantka w Katedrze Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
Prezes RIO w Białymstoku
W 1993 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W tym też roku podjął pracę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej.
Zbigniew-Wojcik
Prezes RIO w Rzeszowie
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii
Klaudia Szawłowska-Milczarek
Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako wydawca i sekretarz redakcji uzyskane podczas pracy w wydawnictwach prawniczych: Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis Polska, od 2014 r. w Wolters Kluwer Polska. Sekretarz redakcji miesięcznika „Przegląd Sądowy” od 2010 r. i dwumiesięcznika „Finanse Komunalne” od 2014 r.

Rada naukowo-programowa

 • prof. UŁ dr hab. Andrzej Borowicz
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Leonard Etel
  Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Jerzy Małecki
  Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
  Uniwersytet Wrocławski
 • Elżbieta Suchocka-Roguska
  b. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 • prof. dr hab. Krzysztof Surówka
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Grażyna Wróblewska
  Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach dwumiesięcznika „Finanse Komunalne” w 2023 r. byli:

 • prof. Sławomira Kańduła
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. Iwona Kowalska
  (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. Krystyna Piotrowska-Marczak
  (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. Bogumił Pahl
  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. Marta Romańska
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 
 • prof. Marlena Sakowska-Baryła
  (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. Joanna Salachna
  (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr Piotr Sołtyk
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Waldemar Witalec
  (Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie)
 


Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Finansów Komunalnych
Back To Top