Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii

W roku 1976 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku administracja, a następnie Studia Podyplomowe w zakresie nadzoru i kontroli finansów samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1997 r. na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

W latach 1990–1991 był delegatem w województwie rzeszowskim Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego (prof. Jerzego Regulskiego); członkiem zespołu ministerialnego opracowującego projekt ustawy o samorządzie powiatowym (1990). Od 1993 r. jest prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, a od 1998 r. członkiem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Od 1993 r. jest redaktorem naczelnym rocznika Regionalnych Izb Obrachunkowych w Rzeszowie „Budżet Samorządu Terytorialnego”, a od 1994 r. członkiem redakcji miesięcznika „Finanse Komunalne”. W latach 1995–2003 był sekretarzem redakcji półrocznika „Studia Rzeszowskie” Polska i Polacy w XX w. Od 2008 r. jest współpracownikiem redakcji Polskiego Słownika Biograficznego. Był także członkiem kolegium redakcyjnego „Encyklopedii Rzeszowa” (Rzeszów 2004), członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie (1994–1999), członkiem Rady Programowej „Radia Rzeszów” S.A. (1995–1999). Od 2018 r. jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Sejmowego.
W 2013 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zainteresowania naukowe to: samorząd terytorialny (ustrój, nadzór i kontrola), historia administracji XIX i XX w., Polskie Państwo Podziemne (1939–1945), sądy wojskowe Polski Ludowej (1944–1954); procesy polityczne działaczy niepodległościowego podziemia antykomunistycznego w Polsce (1944–1956), biografistyka polska XIX i XX w.
Jest autorem 5 książek i około 100 publikacji naukowych.

Publikacje (2015–2018)

1. [biogram:] Ślusarczyk Franciszek Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. LI, Warszawa–Kraków 2016, s. 44–46.
2. Relacja... [w:] Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, Rzeszów–Lwów 2016, s. 385–389.
3. [współredaktor:] Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020. Materiały II ogólnopolskiej konferencji naukowej, red. A. Czudec, Z. K. Wójcik, Rzeszów 2016.
4. [biogram:] Szczupiel Piotr [w:] Przemyski Słownik Biograficzny, t. III, Przemyśl 2016, s. 138–139.
5. Origins of Local Government in the Third Polish Republic: Issues in Outline [w:] Local Government in Selected Central and Eastern European Countries. Experiences, Reforms and Determinants of Development, red. M.W. Sienkiewicz, K. Kuć-Czajkowska, Lublin 2016, s. 15–41.
6. Ksiądz Jan Stączek – pocieszyciel strapionych, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2017/45, s. 127–140.
7. Stanisław Pitucha – żołnierz i łagiernik, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2017/46, s. 119–128.
8. Gotowi na niepodległość? [w:] Miasto waleczne. Przemyśl w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, Warszawa 2018, s. 93–106.
9. [współredaktor:] Skuteczność działania a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej, red. A. Czudec, Z.K. Wójcik, Rzeszów 2018.
10. Łukasz Ciepliński – między legendą a rzeczywistością, „Biuletyn IPN” – Pismo o najnowszej historii Polski 2018/3, s. 122–131.
11. [recenzja:] Jerzy Bartkowski, Ewa Nalewajko, Barbara Post, Inka Słodkowska, Droga do samorządności terytorialnej. Polska 1989–1990, Warszawa 2016, s. 308 – „Samorząd Terytorialny” 2018/6, s. 80–83.
12. Jerzy Regulski (1924–2015) – między „starym światem” a III Rzecząpospolitą, „Finanse Komunalne” 2019/1–2, s. 85–98.


No Related Media found.
Back To Top