Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek prawo), a także doktorantką w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG oraz radcą prawnym. Od 21 lat nieprzerwanie związana zawodowo z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku, gdzie pełniła funkcję zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, inspektora kontroli gospodarki finansowej, członka Kolegium Izby, a od 1.06.2011 r. pełni funkcję Prezesa Izby.

Wybrane publikacje

1. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego [w:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2014.
2. Reforma finansowania edukacji przedszkolnej w Polsce – założenia i cele finansowego wsparcia gmin oraz dylematy prawne związane z jego wdrażaniem [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2015.
3. Sprzedaż zwrotna nieruchomości jako niestandardowy instrument finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się jst [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, praca zbiorowa, red. J. Gliniecki, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016.
4. Realizacja przez jednostki samorzadu terytorialnego dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w ocenie regionalnych izb obrachunkowych [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2017.
5. Zaciąganie przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań długoterminowych – pojęcie limitu i upoważnienia określonego w uchwale budżetowej [w:] Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postylaty na przyszłość, praca zbiorowa, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2018.
6. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w działalności opiniodawczej i nadzorczej regionalnych izb obrachunkowych, ,,Finanse Komunalne” 2011/11.
7. Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do ograniczeń samodzielności finansowej w zakresie zadłużania się tych jednostek, ,,Finanse Komunalne” 2017/11.
8. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2017 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ,,Finanse Komunalne” 2018/7–8.


No Related Media found.