Studia magisterskie ukończył w 1972 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Przemysłu, natomiast w 1992 r.– Wydział Nauk Społecznych w zakresie bankowości i finansów na Uniwersytecie w Sztokholmie.
Od 1992 r. jako Pełnomocnik Wojewody Bydgoskiego ds. Utworzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej współuczestniczył w realizacji zadań Izby przypisanych na mocy ustawy wojewodzie bydgoskiemu. W latach 1992–1993 reprezentował Skarb Państwa i był Przewodniczącym Rady Bydgoskiego Banku Budownictwa SA, natomiast w latach 1993–2017 był prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W 1994 r. przewodniczył zespołowi autorskiemu raportu „Dofinansowanie przez gminy zadań zleconych, powierzonych i innych nie własnych przez gminy w 1993 roku”, który był przygotowywany dla Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP na podstawie ankiet zebranych z 2457 gmin w Polsce przy współudziale wszystkich izb. Autorem opracowania była Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy.

Od 1994 r. do chwili obecnej jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Finansów Komunalnych” odpowiedzialnym za dział „Budżet”, a także redaktorem trzech zeszytów monotematycznych „Finansów Komunalnych”. Był redaktorem merytorycznym Konferencji „Finansów Komunalnych” organizowanych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO) i Wolters Kluwer Polska w latach 2014, 2015, 2016 i 2017.
Od utworzenia regionalnych izb obrachunkowych w 1993 r. od początku aktywnie uczestniczył w kontaktach zagranicznych izb. W latach 1994–1996 w ramach współpracy z Audit Commission (Wielka Brytania) koordynował pracę zespołu polskiego. Efektem dziewięciu warsztatów był podręcznik „Kontrola Finansów Komunalnych” – pierwsze w kraju tak szerokie opracowanie z zakresu metodologii, technik i procedur kontroli gospodarki finansowej gmin, związków międzygminnych, komunalnych osób prawnych i sejmików samorządowych – kontroli realizowanej przez regionalne izby obrachunkowe w Polsce.
W wyniku nawiązanej w 1994 r. współpracy z Amerykańskim Korpusem Pokoju zostały zorganizowane cztery tygodniowe warsztaty dla inspektorów kontroli i prezesów izb nt. „Kształtowanie relacji interpersonalnych w procesie kontroli”, których był współorganizatorem i gospodarzem.
Po nawiązaniu kontaktów z EURORAI (The European Organisation of Public Finance Audit Institutions) – Europejską Organizacją Regionalnych Instytucji Audytu Zewnętrznego Finansów Publicznych w 1998 r. uczestniczył w siedmiu kolejnych kongresach Organizacji (do 2016 r.). Podczas V Kongresu w Barcelonie w 2004 r. reprezentował KRRIO z okazji przyjęcia Krajowej Rady i trzech polskich izb (w tym RIO w Bydgoszczy) do grona Organizacji. Na kolejnym, VI Kongresie w 2007 r. w Crans Montana zaprezentował doświadczenia polskich regionalnych izb obrachunkowych i wygłosił referat „Nowe formy zlecania i finansowania zadań publicznych jako wyzwanie dla regionalnych izb obrachunkowych w Polsce”. Nawiązane kontakty i przeprowadzone rozmowy z władzami EURORAI zaowocowały organizacją dwóch międzynarodowych konferencji w Polsce: w 2006 r. we Wrocławiu – „Audyt długu publicznego” oraz w 2009 r. w Bydgoszczy – „Audyt pomocy społecznej”. Organizacja Konferencji w Bydgoszczy, której był gospodarzem, została wysoko oceniona przez władze EURORAI, czego wyrazem było zaproszenie do moderowania jednej z sesji Konferencji w Barcelonie (październik 2009 r.).
W imieniu KRRIO odpowiedzialny za współpracę z EURORAI.

Publikacje (2015–2019)
T. Dobek, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2014 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 2015/7–8, s. 115–146.
T. Dobek, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2015 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 2016/7–8, s. 126–157.
T. Dobek, Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2016 r. Omówienie Sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych złożonego do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Finanse Komunalne” 2017/7–8, s. 125–156.
T. Dobek, Współpraca zagraniczna regionalnych izb obrachunkowych w Polsce, „Finanse Komunalne” 2019/1–2, s. 20–40.


No Related Media found.
Back To Top