Uniwersytet Jagielloński
Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

Jest współtwórcą reform ustrojowych w sferze samorządu terytorialnego i administracji publicznej. W latach 1990–1991 był delegatem Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie krakowskim, a następnie (1991–1994) wiceministrem w rządzie Hanny Suchockiej, odpowiedzialnym za samorząd i terytorialną administrację rządową. Współtwórca (1992) regionalnych izb obrachunkowych. Ekspert Komisji Konstytucyjnej (1996–1997) w zakresie samorządu terytorialnego. Kierownik zespołu, który przygotował w latach 1997–1998 dla rządu Jerzego Buzka koncepcję i projekty ustaw tworzących ustrój nowych województw. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej od początku jej istnienia i członek Rady Szkoły, a w latach 2011–2016 jej przewodniczący. W latach 1999–2005 przewodniczący Rady Służby Cywilnej, a w latach 2008–2017 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W latach 2011–2018 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Jest redaktorem naczelnym „Finansów Komunalnych” (od 1995 r.) i „Przeglądu Legislacyjnego” (2011–2018), członkiem kolegiów redakcyjnych: „Kwartalnika Prawa Prywatnego”, „Samorządu Terytorialnego”, „Casusu” i „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zainteresowania naukowe to: prawo samorządu terytorialnego, ustrojowe prawo administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, a także: prawo handlowe, prawo papierów wartościowych, prawo umów gospodarczych oraz prawo transportowe.
Jest autorem 3 monografii, blisko 100 artykułów naukowych, redaktorem tomów Systemu Prawa Handlowego: t. 4 – Prawo instrumentów finansowych i t. 5 Prawo umów handlowych, współredaktor podręcznika Prawo gospodarcze prywatne.

Publikacje (2015-2018)

1. Mirosław Stec, Marek Mączyński, Zakres i charakter zadań samorządu województwa a sfera użyteczności publicznej, „Kontrola Państwowa” 2016/1, s. 122–143.

2. Mirosław Stec, Ewolucja nieograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody na osobie pasażera w prawie konwencyjnym, Usus magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016, s. 245–257.

3. Mirosław Stec, Marek Mączyński (red.), Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016.

4. Mirosław Stec, U źródeł zasady zespolenia w administracji publicznej, Misja publiczna. Wspólnota. Państwo, Studia z prawa i administracji, Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. I, Wrocław 2016, s. 469–483.

5. Mirosław Stec, Konosament [w:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 671–692.

6. Mirosław Stec, Dowody składowe [w:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, red. M. Stec, Warszawa 2016, s. 733–748.

7. Mirosław Stec (red.), System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów finansowych, Warszawa 2016.

8. Mirosław Stec, Ochrona pasażera w transporcie morskim i w żegludze śródlądowej w świetle Rozporządzenia (UE) nr 1177/ 2010 Parlamentu Europejskiego i Rady, Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1403–1415.

9. Mirosław Stec, Stefan Płażek (red.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Warszawa 2017.

10. Mirosław Stec, Założenia aksjologiczne rządowego procesu legislacyjnego i ich realizacja, Aksjologia prawa administracyjnego, t. I, Warszawa 2017, s. 345–360.

11. Mirosław Stec, Umowy transportowe [w:] System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2017, s. 1647–1694.

12. Mirosław Stec (red.), System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, Warszawa 2017.

13. Mirosław Stec, O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań  i kompetencji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017/3, s. 33–47.

14. Mirosław Stec, Recenzja książki C. Banasińskiego i K. Jaroszyńskiego „Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz”, „Finanse Komunalne” 2018/5, s. 75–77.

15. Mirosław Stec, O trybie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, Qui bene dubitat, bene sciet, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, Warszawa 2018, s. 747–760.

16. Mirosław Stec, Umowa przewozu [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2018, s. 1045–1126.

17. Mirosław Stec, Umowy nienazwane w działalności transportowej [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. Katner, Warszawa 2018, s. 577–622.

18. Mirosław Stec, Wpływ nowych zasad zarzadzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość, Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018, s. 371–387.

19. Mirosław Stec, Pojęcie imprezy turystycznej w nowej – europejskiej i polskiej – regulacji normatywnej, Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018, s. 1069–1085.

20. Mirosław Stec, Pojęcie i przesłanki uzyskania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków 2018, s. 493–509.

21. Mirosław Stec, Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Societas et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Poznań 2018, s. 589–605.

22. Teresa Mróz i Mirosław Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018.

Back To Top