ORCID – 0000-0002-7068-0676.

Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi. W latach 2007–2012 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Autor ponad 160 opracowań naukowych, artykułów i glos.
Odbył staże naukowe: Kijów (1991 r. – 6 miesięcy), Szeged (1993 r. – 2 miesiące). Trzykrotny laureat nagrody I stopnia z publikacje naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2010–2018).
Zainteresowania to: prawo konstytucyjne, finansowe oraz samorządowe.

Publikacje (2016–2018)

1. Ryszard P. Krawczyk, Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [w:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, red A. Domańska i A. Michalak, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2018, ss. 79–115
2. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki „Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, red naukowa M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2018, ss.394, [w:] „Finanse Komunalne” 2018/12, s. 74–78.
3. Ryszard P. Krawczyk, Recenzja książki Tomasz Srokosz, „Koncesja komunalna”, Warszawa 2016. s. 232 [w:] „Finanse Komunalne” 2017/ 1–2
4. Ryszard P. Krawczyk, Parlamentinė Ministrų Tarybos kontrolė, vykdyta Lenkijos seimo plenarinių posėdžiųmetu, atsižvelgiant į 1997 metų Lenkijos Respublikos Konstituciją
5. Ryszard P. Krawczyk, Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego u progu nowego okresu finansowania z UE [w:] Zarządzanie publiczne. Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie wielowymiarowym, red. A. Kołodziejska, A. Korzeniowska-Polak, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, tom XVIII, z. 2, część I, Łódź-Warszawa 2017
6. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność samorządu terytorialnego – realizacja zadań publicznych a swoboda zawierania umów [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Zasada suwerenności. Problemy wybrane, księga dedykowana Profesorowi Michałowi Domagale, red. A. Domańska, K. Skotnicki, Łódź 2017, s. 59–85.
7. Ryszard P. Krawczyk, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym, red. D. Górecki, Łódź 2017, s. 85–100.
8. Ryszard P. Krawczyk – Absolutorium komunalne – czym być powinno i czym nie jest, s. 225–255 [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak, Łódź 2016.
9. Ryszard P. Krawczyk, Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016/12, s. 5–20.
10. Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, red. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016, s. 1–423.
11. Ryszard P. Krawczyk, Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, s. 43–97 [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, red. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Łódź 2016.
12. Ryszard P. Krawczyk, Lenkijos Seimo plenariniu posedziu metu vykdyta parlamentine Ministru Tarybos kontrole pagal 1997 metu Lenkijos Respublikos Konstitucją, s. 58–86 [w:] Lietuvos IR Lenkijos Konstituciones Teises Aktualijos: Parlamentas, Vilniaus Universitetas 2016.

Udział w konferencjach międzynarodowych w 2018 r.

1. Medzinarodna vedecka konferencja – „Organizacja sudnej moci v Polskiej republike, Ceskej republike a Slovenskej republike (ustavne vychodiska a ich presadzovanie v ustano-politickej praxi)”, organizator: Prevnicka fakulteta Univwrsity Pavla Jozefa Safarika w Kosicach oraz Facultas Iuridica Universitas Comeniana Bratislaviensis, Kosice 17–18 maja 2018 r.
Artykuł do publikacji: Kariera zawodowa sędziego w Polsce po roku 2017.
2. Konferencja polsko-litewska, Łódź 24–27 czerwca 2018 r., organizator: Katedra Prawa Konstytucyjnego UŁ.
Artykuł do publikacji: Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad samorządem.

Udział w konferencjach krajowych w 2018 r.

1. Ogólnopolska Konferencja naukowa, Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 19–20 października 2018 r.; wygłoszenie referatu: Zasada pomocniczości
Artykuł złożony do publikacji: Konstytucyjna zasada pomocniczości.
2. Konferencja organizowana przez: „Finanse Komunalne”, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Katedrę Prawa Konstytucyjnego UŁ, Warszawa, 8 października 2018 r.
Wygłoszenie referatu: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych.
Artykuł do publikacji: Obejście prawa przez jednostki samorządu terytorialnego ujawniane podczas kontroli regionalnych izb obrachunkowych, opublikowany w: „Finanse Komunalne” 2019/3.
3. Konferencja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, Łódź, 19 listopada 2018 r.
Publikacja: Problem najwyższego organu kontroli państwowej u progu tworzenia państwowości polskiej po I wojnie światowej [w:] Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100 rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, red A. Domańska, A. Michalak, Łódź 2018, ss. 79 – 115.


No Related Media found.
Back To Top