O czasopiśmie
Kwartalnik „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” koncentruje się wokół praktycznych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, stanowiąc płaszczyznę prezentacji najważniejszych problemów powstających na tle działania struktury samorządu ukształtowanej na gruncie polskiej Konstytucji i ustawodawstwa.

Prezentowane w czasopiśmie materiały cechują się doniosłością teoretyczną i praktyczną nie tylko w kontekście uwarunkowań polskich, lecz także w ogólnej perspektywie funkcjonowania modeli samorządu terytorialnego w państwach Europy. Teksty prezentowane w czasopiśmie odznaczają się przydatnością w praktyce orzeczniczej organów polskich, mogą znaleźć także zastosowanie w międzynarodowym dyskursie teoretycznym i praktycznym w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 40 pkt 
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 1.12.2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

 

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.

Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”, a także zasady ich publikacji.

Redakcja

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny
Profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego (od 2012 r.), wcześniej – kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji

ORCID: 0000-0002-3558-3969

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktor nauk prawnych; w latach 1972–1995 pracownik naukowy w Instytucie Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Profesor nauk prawnych, sędzia, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004 i 2010-2015; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Magister prawa; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2000–2006 pracownik Oddziału Nadzoru nad Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1994–1997 oraz 2010–2018.
Ryszard-Pawel-Krawczyk
ORCID – 0000-0002-7068-0676

Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi. W latach 2007–2012 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Autor ponad 160 opracowań naukowych, artykułów i glos.
prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca
Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach; autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.
Wieloletni współpracownik oraz członek kolegium redakcyjnego „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Adwokat; w latach 1989–1993 radna Miasta Krakowa, a także delegatka do Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego.
Miroslaw-Stec
Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, redaktor naczelny "Finansów Komunalnych", członek kolegiów redakcyjnych: "Kwartalnika Prawa Prywatnego" i "Samorządu Terytorialnego".

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" w 2020 byli:

 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
 • dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr
 • dr Bogdan Cybulski
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr Anna Fogel
 • dr Mirosław Gdesz
 • dr hab. Wojciech Gonet, prof. UPH
 • mec. Krzysztof Gruszecki
 • dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Leon Kieres
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, prof. UMSC
 • dr Ryszard P. Krawczyk
 • dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ
 • prof. dr hab. Wiesława Miemiec
 • dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM
 • dr hab. Przemysław Pest
 • dr Justyna Przedańska
 • mec. Krystyna Sieniawska
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW
 • prof. dr hab. Marek Szewczyk
 • dr Jakub Szlachetko
 • prof. dr hab. Marek Szydło
 • dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • dr hab. Jakub J. Zięty, prof. UWM

Kontakt z redakcją

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych
Back To Top