O czasopiśmie

Kwartalnik „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” posiada długą historię oraz wieloletnie doświadczenie – ukazuje się bowiem regularnie od 1994 r. Kwartalnik jest jedynym ogólnopolskim czasopismem naukowym, który koncentruje się wokół praktycznych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Stanowi przy tym płaszczyznę prezentacji najważniejszych problemów powstających na tle działania struktury samorządu terytorialnego ukształtowanej na gruncie Konstytucji, ustawodawstwa i orzecznictwa.
„Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” charakteryzuje jego potencjał – będąc pismem naukowym i profesjonalnym, łączy wymiar naukowy z praktycznym poprzez bezpośrednie odwoływanie się do orzecznictwa organów administracji publicznej (samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych, wojewodów) i sądów (administracyjnych i powszechnych) oraz trybunałów w sprawach samorządowych.

W Kwartalniku publikujemy recenzowane glosy, komentarze, opinie, polemiki oraz omówienia orzeczeń, które dotyczą urzeczywistniania problemów praktyki i stosowania prawa samorządowego. Jest to także jedyne czasopismo tworzące platformę do dzielenia się niepublikowanymi nigdzie (i niepodlegającymi publikacji) decyzjami samorządowych kolegiów odwoławczych, jak również uchwałami regionalnych izb obrachunkowych. Wszystko to sprawia, że kwartalnik „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” wraz miesięcznikiem „Samorząd Terytorialny” tworzą dwa kluczowe w Polsce czasopisma naukowe w obszarze prawa samorządowego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 70 pkt 
(zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 17.07.2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

 

zadady-etyczne
Zasady etyczne
Zapoznaj się z zasadami etycznymi dotyczącymi publikacji w czasopismach naukowych, zasadami etycznymi obowiązującymi autorów, redakcję oraz recenzentów.
Zasady zgłaszania
Zasady zgłaszania materiałów
Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”, a także zasady ich publikacji.
recenzja-czasopism
Procedura recenzyjna
Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Orzecznictwie w Sprawach Samorządowych”

Redakcja

Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny
Profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego (od 2012 r.), wcześniej – kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Justyna-Przedańska
Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3558-3969

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktor nauk prawnych; w latach 1972–1995 pracownik naukowy w Instytucie Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Profesor nauk prawnych, sędzia, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004 i 2010-2015; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Magister prawa; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2000–2006 pracownik Oddziału Nadzoru nad Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1994–1997 oraz 2010–2018.
Ryszard-Pawel-Krawczyk
ORCID – 0000-0002-7068-0676

Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi. W latach 2007–2012 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Autor ponad 160 opracowań naukowych, artykułów i glos.
prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca
Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach; autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.
Wieloletni współpracownik oraz członek kolegium redakcyjnego „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Adwokat; w latach 1989–1993 radna Miasta Krakowa, a także delegatka do Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego.
Miroslaw-Stec
Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, redaktor naczelny "Finansów Komunalnych", członek kolegiów redakcyjnych: "Kwartalnika Prawa Prywatnego" i "Samorządu Terytorialnego".

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" w 2021 byli:

 • dr hab. Kazimierz Bandarzewski
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • prof. dr hab. Tomasz Bąkowski
  (Uniwersytet Gdański)
 • dr Bogdan Cybulski
  (były Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu)
 • dr hab. Paweł Daniel, prof. SWPS
  (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr Anna Fogel
  (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie)
 • dr hab. Wojciech Gonet, prof. UPH
  (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • mec. Krzysztof Gruszecki
  (radca prawny)
 • dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Leon Kieres
  (sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku)
 • dr hab. Elżbieta Klat-Górska, prof. UWr
  (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Ryszard P. Krawczyk
  (Uniwersytet Łódzki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi)
 • prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca
  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ
  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr hab. Maciej J. Nowak, prof. ZUT
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM
  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Piotr Pietrasz
  (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr Justyna Przedańska
  (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. SWPS
  (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS)
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
  (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW
  (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. Marek Szewczyk
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Jakub H. Szlachetko
  (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Jakub J. Zięty, prof. UWM
  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Kontakt

Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji o czasopiśmie, skontaktuj się z Redakcją

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

e-mail: [email protected]

Zamów prenumeratę Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych
Back To Top