Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1994–1997 oraz 2010–2018, autor ok. 200 publikacji naukowych, w tym 5 monografii, kilkudziesięciu artykułów w naukowych czasopismach prawniczych oraz redaktor naukowy i współautor kilkudziesięciu monografii wielo autorskich i 2 wydań komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych są podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego. W latach 2006–2008 kierował zespołem ekspertów, którzy opracowali na zamówienie RPO trzeci projekt ustawy – Przepisy ogólne prawa administracyjnego wraz z jego uzasadnieniem. Od 1990 r. praktyk administracji publicznej, związany z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Białymstoku jako jego organizator i pierwszy przewodniczący, wieloletni prezes, a obecnie – wiceprezes tego organu.

No Related Media found.
Back To Top