ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3558-3969

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (2009–2014 redaktor prowadzący oraz sekretarz kolegium); sekretarz redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny” (2009–2014 redaktor prowadzący); w latach 2010–2014 redaktor prowadzący miesięcznika „Finanse Komunalne”. W latach 2014–2018 redaktor tematyczny kwartalnika „Wrocławskie Studia Sądowe”.

Od 2010 r. pracownik w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 2011–2013 adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej; w latach 2008–2014 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Członek grupy naukowej NoN – Nauka o Nauce; stypendystka Institut für Politikwissenschaft Eberhard Karls Universität Tübingen; członek zarządu Fundacji Pomocy, Rozwoju i Edukacji „Drzazga”; autorka publikacji naukowych z zakresu nauki administracji, teorii i prawa administracyjnego oraz filozofii prawa; w latach 2008–2018 autorka działu stałego „Przegląd Piśmiennictwa” w miesięczniku „Samorząd Terytorialny”.

Publikacje z lat 2016–2019

2019
J. Przedańska, Influence of the European Funds Officer on the effectiveness of spending EU funds, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2019, nr 11, s. 2–7, 10.33226/0137-5490.2019.11.1

J. Przedańska, M. Szwast, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – w stronę upodmiotowienia samorządu terytorialnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, nr 4, s. 165–178, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/20508

J. Przedańska, R. Suwaj, Wprowadzenie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym: uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych, Samorząd Terytorialny, 2019, nr 6, s. 9–23
J. Przedańska [w:] D. Sześciło, J. Przedańska, M. Szwast, B. Wilk, J. Jakubek-Lalik, P. Kłucińska, P. Jakubowski, Demokracja samorządna [w:] Polska samorządów: silna demokracja, skuteczne państwo, red. D. Sześciło, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego 2019, s. 116–172, ISBN 978-83-65882-68-4, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy operacyjne/Masz Glos/Polska samorzadow.pdf#page=116
J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, The agency theory approach to the public procurement system, „Meissner Hochschulschriften” 2019, nr 8, s. 97–110
J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, Smart city. From concept to implementation, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2019 (w druku)

2018
J. Przedańska, Collaboration of territorial self-government units with private entities using the example of public-private partnership [w:] Local government: tasks, organization, functioning, red. M. Bujňáková, E. Ura, Elżbieta Feret, S. Pieprzny, Košice 2018, s. 162–172
J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, Smart city projects: mechanizmy implementacji idei inteligentnego miasta, „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 11, s. 5–15

2017
J. Przedańska, Równość w wolności – między komunitaryzmem a liberalizmem [w:] Wolność w prawie administracyjnym. VII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, red. J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 31–54
J. Przedańska, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy administracji publicznej z otoczeniem, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2017, nr 111, s. 143–158
J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, The agency theory approach to the public procurement system, „Wroclaw Review of Law, Administration and Economics” 2017, nr 1, s. 154–165, 10.1515/wrlae-2015-0059
J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 1–2, s. 181–183
J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 6, s. 93–94
J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 10, s. 92–93
J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 11, s. 92–94
J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, Relacja agencji w systemie zamówień publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 497, s. 207–222, 10.15611/pn.2017.497.14

2016
J. Przedańska, Ab ovo: czyli o koncepcji państwa prawa [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, red. J. Korczak, Wrocław 2016, s. 393–407, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79804
J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 7–8, s. 188–189
J. Przedańska, Przewartościowanie wartości nowego zarządzania publicznego [w:] Antywartości w prawie administracyjnym. VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, red. A. Błaś, Warszawa s. 130–145


No Related Media found.
Back To Top