Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach; autor i współautor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.


Back To Top