Prawo07 lutego, 2024

Przerwy uregulowane w statucie - Monika Sewastianowicz

Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Obejmuje to również przerwę międzylekcyjną.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/2

Prawo oświatowe daje szkołom dużą swobodę w kwestii uregulowania czasu trwania i harmonogramu przerw międzylekcyjnych – żadna ustawa ani rozporządzenie nie zawiera ścisłych wytycznych odnośnie do tej kwestii. Z art. 98 ust. 1 pkt 4 pr. ośw. wprost wynika, że należy je zawrzeć w statucie szkoły z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. Podobne zastrzeżenie znajdziemy również w § 2 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 do r.r.s. Z kolei w § 14 r.BHP.s. określono, że przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela, a jeśli tylko zezwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny przebywać na świeżym powietrzu. Długość czasu wolnego między lekcjami ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego (§ 14 ust. 3 r.BHP.s.), przy czym ważne jest, by przerwy zorganizowano w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłku na terenie szkoły.

Spełnienie norm higienicznych ocenia Państwowa Inspekcja Sanitarna, sprawdzając placówkę oświatową m.in. pod kątem higieny procesu nauczania z uwzględnieniem norm higienicznych i możliwości percepcyjnych uczniów, w tym potrzeby równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia oraz zapewnienia odpowiednich przerw. Według wytycznych sanepidu lekcje należy dzielić przerwami dającymi dzieciom możliwość odpoczynku i spożycie posiłku w szkole. Przyjmuje się, że powinny mieć jedną przerwę 20-minutową lub ewentualnie dwie 15-minutowe, a pozostałe nie krótsze niż 10 minut. Przerwy 5-minutowe dopuszczalne są tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy konieczne jest dowiezienie uczniów do innego budynku. W czasie kontroli inspektorzy sprawdzają długość przerw i jeśli bez uzasadnienia są za krótkie, odejmują szkole punkty (www.psse-jaroslaw.pl/dok/Poradnik.pdf). Nauczyciel nie może zatrzymywać dzieci na przerwie w klasie, muszą mieć zapewniony odpoczynek.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top