chevron right arrow icon Specifieke voorwaarden

chevron right arrow icon Bijzondere voorwaarden E-books

chevron right arrow icon Gebruiksvoorwaarden Databanken

chevron right arrow icon Gebruiksvoorwaarden senTRAL

chevron right arrow icon Licentieovereenkomst DLex

chevron right arrow icon Licentieovereenkomst Kleos

chevron right arrow icon Licentieovereenkomst Legisway

chevron right arrow icon Opdracht tot europees domicilieringsmandaat tussen bedrijven (B2B)

 

Artikel 1 - Algemeen

De rechtsverhouding tussen Wolters Kluwer Belgium NV, (hierna “Wolters Kluwer” genoemd), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, België, Motstraat 30, BE 0405.772.873, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden (waaronder licentievoorwaarden), de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer.

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen. Gewijzigde bepalingen worden steeds schriftelijk bekendgemaakt via de website van Wolters Kluwer en zijn van toepassing op de ten tijde van de wijziging bestaande Overeenkomsten. Indien de klant niet akkoord is met de wijziging, is de klant gerechtigd de Overeenkomst binnen 1 (één) maand na de wijziging schriftelijk en kosteloos op te zeggen.

Artikel 2 - Producten

De prestaties van Wolters Kluwer strekken ertoe informatie te verschaffen aan de klant via papieren dragers, elektronische dragers, internet, of enige andere drager of het ter beschikking stellen van software en alle daaraan gekoppelde dienstverlening. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als 'de Producten'. Voor Producten die betrekking hebben op recente ontwikkelingen in bepaalde materies waarvoor geen nieuwe informatie voorhanden is (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de materie), zal Wolters Kluwer geen informatie kunnen leveren. Evenwel ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Behoudens andersluidend beding, aanvaardt de klant dat de Producten standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat Wolters Kluwer geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Producten om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. Wolters Kluwer neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke Producten, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

Artikel 3 – Herroepingsrecht online aankopen

Indien de klant via de Wolters Kluwer webshop een aankoop op afstand doet, heeft hij het recht om binnen de termijn van 14 (veertien) dagen die begint op de dag na de inontvangstneming door de klant of een door hem aangewezen derde, de koop te ontbinden zonder opgave van redenen. Indien de bestelling uit meerdere producten met een verschillende levertijd bestaat, zal de termijn ingaan op de dag na de inontvangstneming van het laatste product van de bestelling.

Indien de klant beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen de vermelde termijn schriftelijk melden aan Wolters Kluwer via [email protected]. Zo snel mogelijk en uiterlijk 14 (veertien) dagen na uitoefening van het herroepingsrecht stuurt de klant het product (inclusief eventuele toebehoren), in originele verpakking en in originele staat, terug naar Wolters Kluwer. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Wolters Kluwer zal de ontvangst van het product bevestigen aan de klant en het bedrag (zijnde de prijs van het product en de eventuele leveringskosten) terugbetalen of crediteren binnen de 14 (veertien) dagen na ontvangst.

Tijdens de herroepingstermijn zal de klant het product slechts uitpakken en gebruiken in die mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen en het product te inspecteren, zoals de klant in een fysieke winkel zou doen. De klant is aansprakelijk voor elke eventuele waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van het product dat buiten deze omschrijving valt.

Het herroepingsrecht geldt niet voor online aankopen van software door professionele klanten.

Artikel 4 – Aanbiedingen en bestellingen

Commerciële documenten en aanbiedingen van Wolters Kluwer zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig gedurende de aangegeven termijn. Indien geen termijn aangegeven is, is de aanbieding geldig tot 30 (dertig) kalenderdagen na datum van uitgifte van de aanbieding. De Overeenkomst tussen Wolters Kluwer en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door Wolters Kluwer of bij begin van uitvoering door Wolters Kluwer.

Artikel 5 - Inkoopprocedures

Het plaatsen van bestellingen voor Producten via de bij de klant gangbare centrale inkoopprocedure, gebeurt louter om administratieve redenen en doet geenszins afbreuk aan de integrale geldigheid van de Overeenkomst.

Artikel 6 – Prijzen en facturatie

In België zijn de prijzen van Wolters Kluwer (behoudens anders vermeld) inclusief btw en exclusief verzend- en administratiekosten.

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst (a) bij een uitbreiding van de modaliteiten van de betrokken dienst of Product of (b) indien en voor zover de kost voor het ter beschikking stellen van het Product of dienst stijgt en dit zijn basis vindt in het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening. Indien prijsstijgingen om een andere reden dan voorvermeld doorgevoerd zouden worden en de klant hier niet akkoord mee kan gaan, zal de klant dit trachten minnelijk op te lossen met Wolters Kluwer. Indien er geen akkoord bereikt kan worden, heeft de klant de mogelijkheid om ten laatste 1 (één) maand na deze aankondiging de Overeenkomst schriftelijk en kosteloos op te zeggen.

Wolters Kluwer behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al haar abonnementen het principe der vooruitfacturering te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs. Wolters Kluwer behoudt zich tevens het recht voor de factureringsperiodiciteit te wijzigen, om te schakelen van delivery-based facturering (= factuur per verzonden item) naar time-based facturering (= factuur voor een bepaalde periode) of omgekeerd, het principe van gegroepeerde facturering (= facturering van verschillende Overeenkomsten middels één factuur) toe te passen en, in het algemeen, de factureringswijze te wijzigen. Elke afwijking op de door Wolters Kluwer vastgelegde factureringsperiodiciteit moet door de klant schriftelijk worden aangevraagd en wordt slechts na uitdrukkelijk akkoord van Wolters Kluwer toegestaan. Dergelijke afwijking kan aanleiding geven tot het aanrekenen van een meerkost per op te stellen factuur.

Artikel 7 - Betalingsmodaliteiten

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% (één percent) per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% (vijftien percent) op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van EUR 150,00 (honderdvijftig euro). Bovendien is Wolters Kluwer gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning (hierna 'herinneringskosten' genoemd) aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Wolters Kluwer te voldoen, kan Wolters Kluwer de uitvoering van haar Overeenkomsten met de klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.

Facturen mogen niet overgedragen of gecompenseerd worden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Wolters Kluwer.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud – ontbinding van de Overeenkomst

Alle geleverde Producten blijven eigendom van Wolters Kluwer tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. Zolang Wolters Kluwer zich overeenkomstig dit artikel de eigendom van de Producten heeft voorbehouden, mag de klant er niet over beschikken, noch door verkoop, uitlening, verpanding of op gelijk welke andere wijze. De klant verbindt zich ertoe Wolters Kluwer onmiddellijk in te lichten in geval een derde rechten doet gelden op de verkochte, maar nog niet volledig betaalde Producten. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van Wolters Kluwer. Bij niet-betaling of bij het niet respecteren van één van de bepalingen van de Overeenkomst, kan Wolters Kluwer van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst overgaan, onverminderd het recht om de geleverde Producten terug te nemen en een schadevergoeding te eisen.

Artikel 9 - Levering

Wolters Kluwer zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Producten op tijd te leveren. Indien er leveringstermijnen vermeld zijn, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van Wolters Kluwer geen resultaatsverbintenis. Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de Producten worden de eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Artikel 10 - Gebreken

Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per aangetekende brief overmaken aan de klantendienst van Wolters Kluwer en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de levering van de Producten, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen 14 (veertien) kalenderdagen na de ontdekking van dit gebrek. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Wolters Kluwer indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. De tijdige gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door Wolters Kluwer, zonder dat Wolters Kluwer daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Wolters Kluwer krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Wolters Kluwer beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Wolters Kluwer is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is Wolters Kluwer aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Wolters Kluwer wordt weerhouden, is Wolters Kluwer er enkel toe gehouden het Product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs (de jaarprijs ingeval van een abonnementsgebonden Product) terug te betalen.

Artikel 12 - Annulering

Behoudens Producten die via de webshop aangekocht werden, dient elke annulering van de bestelling door de klant schriftelijk te gebeuren binnen 14 (veertien) kalenderdagen na datum van bestelling én dient de annulering door Wolters Kluwer schriftelijk te worden aanvaard. In geval de annulering van de bestelling toegestaan wordt, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% (vijftien percent) van de waarde van de bestelling, en 25% (vijfentwintig percent) met een minimum van 500,00 EUR (vijfhonderd euro) indien het Product een (software)licentie betreft. Niettegenstaande enige annulering zullen alle reeds gepresteerde diensten (waaronder maar niet beperkt tot analyses, installatieservices of opleidingen) die in tussentijd reeds geleverd zijn geweest steeds betaalbaar blijven.

Artikel 13 – Duur en beëindiging

Behoudens andersluidend beding, bedraagt de duur van een Overeenkomst betreffende een abonnementsgebonden Product 1 (één) jaar. Tenzij anders overeengekomen, geldt als ingangsdatum van de Overeenkomst de datum die vermeld wordt als ingangsdatum in de factuur. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 (één) jaar, behoudens schriftelijke opzegging tenminste 1 (één) maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging door Wolters Kluwer of de klant.

Elk van de partijen heeft het recht de bestelling of het abonnement bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder opzeg of vergoeding verschuldigd te zijn en zonder zich voorafgaand tot de rechtbank te moeten wenden in geval van staking van betalingen, faillissement, ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de andere partij.

Artikel 14 – Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de ondernemingsrechtbank te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en Wolters Kluwer kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zal de nationale bevoegde instantie van zijn keuze via het ‘Online Dispute Resolution Platform’ https://ec.europa.eu/consumers/odr bevoegd zijn.

Artikel 15 - Productwijzigingen

Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de kenmerken, werkwijzes, samenstellingen, … van de Producten te wijzigen en/of uit te breiden (zoals maar niet beperkt tot  aanvullingen of bijwerkingen, internetservices, of andere).

Artikel 16 – Verbod op verhuring of uitlening

Elke verhuring of uitlening van het verkochte Product zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer is verboden. Wolters Kluwer zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de klant aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant het Product verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250,00 EUR (tweehonderd vijftig euro) per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Wolters Kluwer om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de Producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de Producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Wolters Kluwer.

Artikel 18 - Gegevensbescherming

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Wolters Kluwer. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Wolters Kluwer aangeboden Producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Wolters Kluwer. De contactgegevens van de klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.

In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Wolters Kluwer zullen de gegevens van de klant uitsluitend verwerkt worden door Wolters Kluwer en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. Wolters Kluwer zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor.

Wolters Kluwer zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval Wolters Kluwer het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van Wolters Kluwer via www.wolterskluwer.com/nl-be/privacy-cookies en de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.

Artikel 19 – Specifieke voorwaarden

Bepaalde Producten waarbij de informatie, services, een expert solution of software ter beschikking van de klant gesteld wordt, zijn naast onderhavige algemene voorwaarden onderworpen aan specifieke voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website van Wolters Kluwer of kunnen op eenvoudig verzoek bij Wolters Kluwer bekomen worden. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben.

Artikel 20 – Niet-overdraagbaarheid

De klant mag de Overeenkomst niet overdragen aan een derde behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer.

Artikel 21 - Overmacht

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van Wolters Kluwer, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers van Wolters Kluwer). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 (drie) maanden duren, dan kan elke partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn.

Artikel 22 - Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

Artikel 23 – Afstand van recht

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Wolters Kluwer houdt geenszins een afstand van recht in.

(laatste update: 1 oktober 2020)

Back To Top