Artikel 1: Voorafgaandelijk
 1. Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Wolters Kluwer Belgium NV (hierna "Wolters Kluwer" genoemd) en de klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Wolters Kluwer en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Wolters Kluwer, hierna: de "Klant"), met betrekking tot de verkoop van E-Books (met uitzondering van de E-Books zoals vermeld in artikel 7 van de Specifieke Voorwaarden van Wolters Kluwer) (hierna: "E-Book" of in het meervoud "E-Books").
 2. Door het plaatsen van een bestelling van een E-Book via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze bijzondere voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze bijzondere voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

  Als de Klant onderhavige bijzondere voorwaarden niet aanvaardt, mag het E-Book niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het E-Book reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het E-Book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze bijzondere voorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

 3. Onderhavige voorwaarden zijn bijzondere voorwaarden (hierna: "Bijzondere Voorwaarden") die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van E-Books (met uitzondering van de E-Books zoals vermeld in artikel 7 van de Specifieke Voorwaarden van Wolters Kluwer), en dienen te worden aangevuld met de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden van Wolters Kluwer, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen de Klant en Wolters Kluwer en waarbij de Klant verklaart akkoord te gaan met de inhoud ervan. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en Specifieke Voorwaarden van Wolters Kluwer en onderhavige Bijzondere Voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben. Indien de E-Books deel uitmaken van een abonnement, zal het Herroepingsrecht uit artikel 5 van deze Bijzondere Voorwaarden en het herroepingsrecht voor online aankopen zoals vermeld in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn en zal het abonnement slechts overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Voorwaarden beëindigd kunnen worden.

  De Algemene Voorwaarden en Specifieke Voorwaarden van Wolters Kluwer kunnen geraadpleegd worden op de website van Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.be) of kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden bij Wolters Kluwer per e-mail: [email protected] of via telefoon: +32 (0)15 78 76 00 .

Artikel 2: Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering, download

 1. Offertes en prijslijsten van Wolters Kluwer houden geen enkele verplichting/verbintenis in vanwege Wolters Kluwer, en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wolters Kluwer niet.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Wolters Kluwer en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Wolters Kluwer gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.
 3. De levering van het E-Book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met link naar het E-Book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Wolters Kluwer aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant geen e-mailbericht van Wolters Kluwer hebben ontvangen, of mocht de link niet werken, dient hij de klantendienst van Wolters Kluwer onmiddellijk te contacteren via [email protected] of via het telefoonnummer +32 (0)15 78 76 00.

Artikel 3: Gebruik van E-books

 1. Voorwaarden voor gebruik:
  Om E-Books te kunnen gebruiken en te lezen, dient de Klant het Smarteca platform of de Smarteca app te gebruiken, die door Wolters Kluwer aangeboden worden.Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de gebruiksmethodiek en het leveringsproces van E-Books eenzijdig en te allen tijde aan te passen.

  Indien de Klant voor het consulteren van het bij Wolters Kluwer aangekochte E-Book gebruik maakt van software en/of applicaties van derde partijen is Wolters Kluwer niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het E-Book.

 2. Gebruik E-Books:
  De E-Books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het
  E-Book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, vergunnen met licentie of sub-licentie of op andere wijze over te dragen. Bij inbreuk op deze bepaling is Wolters Kluwer gerechtigd om alle nodige maatregelen te nemen om de rechten op het E-book te beperken of volledig in te trekken.

Artikel 4: Prijzen en betaling 

 1. De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de orderbevestiging die hij ontvangt conform artikel 2 van deze Bijzondere Voorwaarden. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Wolters Kluwer worden gecorrigeerd.
 2. De aankoop van E-Books kan worden betaald op de volgende wijzen:
  • Bancontact
  • Visa
  • Mastercard

  Indien de Klant geen consument is en over een btw-nummer beschikt, kan Wolters Kluwer een factuur opmaken en versturen voor de aankoop. Wolters Kluwer kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de Wolters Kluwer webshop (http://shop.wolterskluwer.be/).

  Voor de verwerking van de online betalingen, doet Wolters Kluwer beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Wolters Kluwer stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Wolters Kluwer heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

  De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform en/of de kaartverstrekker van toepassing, die eveneens de alleen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

  Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan Wolters Kluwer in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

  Het aangekocht E-Book zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 5: Herroepingsrecht

Indien de Klant via de Wolters Kluwer webshop een E-book aankoopt, heeft hij het recht om binnen de termijn van 14 dagen die begint op de dag na de ontvangst van de e-mail met de link naar het E-Book (waarmee het E-Book beschikbaar wordt gesteld op Smarteca) door de Klant of een door hem aangewezen derde, de koop te ontbinden zonder opgave van redenen. Indien de bestelling uit meerdere producten met een verschillende levertijd bestaat, zal de termijn ingaan op de dag na de ontvangst van de e-mail met de link naar de laatste E-Book van de bestelling.

Indien de Klant beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen de vermelde termijn schriftelijk melden aan Wolters Kluwer via [email protected]. Wolters Kluwer zal na ontvangst van deze melding de rechten op het geretourneerde E-book intrekken. Wolters Kluwer zal hierop het bedrag (zijnde de prijs van het product) terugbetalen of crediteren.

Tijdens de herroepingstermijn zal de Klant het E-book slechts gebruiken in die mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van het E-book vast te stellen, zoals de Klant in een fysieke winkel zou doen.

Wanneer E-Books als onderdeel van een pakket aangekocht worden, zal de Klant slechts het volledige pakket kunnen retourneren.

 

Back To Top