ALGEMEEN

1. DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen onderstaande betekenis, wanneer ze met een hoofdletter geschreven worden.

Beherende Gebruiker: een categorie van Bewerkende Gebruikers, inbegrepen in het aantal Bewerkende Gebruikers dat in de Licentie toegestaan wordt, die over de nodige rechten beschikt om toezicht te houden op de Webdienst en om de Gebruikers toegang te verlenen;

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die de Licentieovereenkomst heeft ingediend en is aangegaan;

Koperscontent: alle elektronische gegevens, bestanden of informatie die door Gebruikers aan de Webdienst worden verstrekt en in de Omgeving van de Koper worden opgeslagen;

Adviesdiensten: alle aanvullende Diensten die adviesdiensten vergen waarom door de Koper verzocht wordt via een Dienstenverzoek en die gepaard kunnen gaan met extra kosten;

Data-eigenaar: een persoon die door de Koper aangewezen wordt om als primair aanspreekpunt voor Wolters Kluwer te fungeren, die over beslissingsbevoegdheden beschikt en die de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de Webdienst draagt;

Documentatie: doelt op de documentatie die bij het Product wordt verstrekt door Wolters Kluwer;

Bewerkende Gebruiker:  een Gebruiker die door de Beherende Gebruiker van de Omgeving aangesteld werd, die over Koperscontentrechten kan beschikken, zoals rechten om gebruikers te beheren en gegevens te wissen, en die Koperscontent in de Omgeving kan bewerken, zoals aangewezen in de Webdienst;

Legisway Essentials of Legisway Enterprise: Legisway Essentials of Legisway Enterprise verwijst naar de handelsnaam die Wolters Kluwer voor de Webdienst gebruikt;

Voorwaarden van Legisway Essentials of Legisway Enterprise: deze Algemene Voorwaarden van Legisway Essentials of Legisway Enterprise;

Datum van Inwerkingtreding: betekent ofwel (i) de datum die in de Licentieovereenkomst gespecificeerd wordt, waarop de Webdienst van start gaat, ofwel (ii) de datum waarop de Koper zich voor het eerst toegang verschaft tot het Product, welke van beide datums ook het eerste mag vallen;

Omgeving: een aan de Gebruiker gewijde omgeving binnen de Webdienst;

Vergoedingen: verwijst naar de vergoedingen die in de Licentieovereenkomst afgesproken werden;

Juridisch Thema: een reeks Onderwerpen met een gedeelde logische rapporterings- of toegangsvereiste, zoals beschreven in de Licentieovereenkomst;

Licentie: jaarlijks abonnement op de Webdienst dat de Koper de rechten toekent die in artikel 3 vermeld worden; 

Licentieovereenkomst: de overeenkomst voor de Webdienst en Diensten die door de Koper ingevuld en voorgelegd werd aan Wolters Kluwer en door Wolters Kluwer aanvaard werd en waarin de Voorwaarden van Legisway Essentials of Legisway Enterprise van toepassing verklaard werden;

Onderwerp: (juridische) vorm van informatie met een eigen dashboard en rapporteringstoegangsoptie waarin de band tussen twee entiteiten beschreven wordt en die deel uitmaakt van een Juridisch Thema en zoals beschreven in de Licentieovereenkomst;  

Onboardingdiensten: het standaard dashboard, een opleiding van een uur, tot 5 specifieke rapporten, tot 2 specifieke alarmen en tot 15 bijkomende rapporteringsvelden;zoals gedefinieerd in de Licentieovereenkomst. Voor elk gekozen type van Juridisch Thema omvat dit het opzetten van

Partijen: de Koper en Wolters Kluwer;

Product: betekent de Webdienst en elke hiermee verband houdende Documentatie;

Servers: een geheel van door Wolters Kluwer beheerde en ingezette computers en aanverwante apparatuur, waarop webserversoftware, ondersteunende software of databasesoftware geïnstalleerd werd om de Webdienst via het internet te kunnen leveren;

Diensten: alle door Wolters Kluwer verleende diensten, met inbegrip van o.a. Onboardingdiensten, Adviesdiensten, de configuratie van de Webdienst, de migratie van Koperscontent en de opleiding van Gebruikers, die extra kosten met zich kunnen meebrengen;

Diensturen: de openingsuren van de helpdesk van Wolters Kluwer, namelijk van maandag tot vrijdag, van 8.00 - 18.30 uur (CET);

Dienstenverzoek: een door Wolters Kluwer gedaan aanbod voor bijkomende Diensten waarom door de Koper verzocht werd, dat als door de Koper aanvaard beschouwd zal worden na het terugsturen van een ondertekend exemplaar naar Wolters Kluwer en waarop de Voorwaarden van Legisway Essentials of Legisway Enterprise van toepassing zijn;

Ondersteuning: het verstrekken van ondersteuning aan de Koper krachtens artikel 15;

Ondersteuningsticket: een verzoek van een Gebruiker aan Wolters Kluwer in verband met een probleem met de Webdienst of een vraag over het gebruik of de implementatie van de Webdienst;

Materialen van Derden: betekent software en data die in licentie gegeven of verstrekt wordt door derden die met het Product verbonden zijn. Bepaalde Materialen van Derden kunnen alleen beschikbaar zijn voor de Koper, als ze in de Licentieovereenkomst door de Koper besteld werden. Toepasselijke licentieovereenkomsten en disclaimers van Derden zullen in voorkomend geval samen met het Product bezorgd worden;

Gebruiker:   een natuurlijke persoon die door de Koper gemachtigd werd om gebruik te maken van de Webdienst namens de Koper en die een Bewerkende of Raadplegende Gebruiker kan zijn;

Raadplegende Gebruiker: een Gebruiker die raadplegende toegangsrechten heeft, d.w.z. beperkte ‘alleen lezen’-rechten;

Webdienst: verwijst naar de online softwareapplicatie van Legisway Essentials of Legisway Enterprise `die door Wolters Kluwer of haar leveranciers gehost wordt onder de naam ‘Legisway Essentials of Legisway Enterprise’, die ter beschikking gesteld wordt van de Koper ter raadpleging en gebruik en die onderworpen is aan een Licentieovereenkomst; 

Wolters Kluwer: doelt op Wolters Kluwer Belgium nv, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0405.772.873 en maatschappelijke zetel te Motstraat 30 – 2800 Mechelen;

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Licentieovereenkomst komt tot stand en wordt aangegaan vanaf de Datum van Inwerkingtreding tussen Wolters Kluwer en de Koper die het Product bestelt en geldt voor beide Partijen als wettelijk bindend. De persoon die de Licentieovereenkomst namens de Koper aanvaardt, verklaart dat hij of zij gemachtigd is om de Koper aan de Licentieovereenkomst te binden. De Licentieovereenkomst is van toepassing op iedere door de Koper genomen Licentie en alle door Wolters Kluwer aan de Koper verleende diensten met uitsluiting van eender welke andere voorwaarden die de Koper tracht op te leggen of op te nemen of die geïmpliceerd zouden worden door een transactie, de Koper of een bepaalde praktijk of handelwijze.

2.2 Voor de documenten waaruit de Licentieovereenkomst bestaat, geldt de volgende volgorde van prioriteit: Licentieovereenkomst; de Voorwaarden van Legisway Essentials of Legisway Enterprise. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten prevaleert het document met de hoogste prioriteit.

2.3 Wolters Kluwer kan wijzigingen aan deze voorwaarden aanbrengen. Mocht ze dat inderdaad willen doen, dan zal Wolters Kluwer de Koper hiervan ten minste 30 dagen op voorhand in kennis stellen. De Koper zal dan binnen 30 dagen na deze kennisgeving bezwaar kunnen maken tegen de beoogde wijziging. Bij een bezwaar waarover geen overeenstemming bereikt kan worden tussen de Partijen, zullen voor de Koper de bestaande Voorwaarden van Legisway Essentials of Legisway Enterprise van kracht blijven. Als de Koper de wijziging niet binnen 30 dagen na de kennisgeving ervan verwerpt, zal een wijziging als door de Koper aanvaard beschouwd worden.

 

3. LICENTIE VAN LEGISWAY ESSENTIALS OF LEGISWAY ENTERPRISE

3.1 Met inachtneming van de voorwaarden van de Licentieovereenkomst en de betaling door de Koper van alle relevante vergoedingen verleent Wolters Kluwer de Koper een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om zijn Bewerkende en Raadplegende Gebruikers toegang te geven tot het Product en het Product te laten gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, met inachtneming van het maximumaantal Bewerkende en Raadplegende Gebruikers dat is vastgelegd in de Licentieovereenkomst, voor zover van toepassing. De voorwaarden van voornoemde licentie zullen zijn zoals uiteengezet in de Licentieovereenkomst. De Koper zal alleen toegang verlenen tot het Product aan (i) zijn werknemers, met inbegrip van de werknemers van gelieerde ondernemingen, (ii) zijn gelieerde ondernemingen alsook (iii) zijn onafhankelijke contractanten (zij het uitsluitend voor zover zulke onafhankelijke contractanten een dergelijke toegang nodig hebben om diensten aan de Koper te kunnen leveren). De Koper is als enige verantwoordelijk voor de verbinding van zijn systemen met een telecommunicatiedienst die internettoegang en het gebruik van de Webdienst mogelijk maakt.

3.2 De Koper erkent en bevestigt dat de Webdienst op een ‘as is’-basis verstrekt wordt.

3.3 Wolters Kluwer zal op schriftelijk verzoek van de Koper een Omgeving voor de Koper creëren of een Omgeving van de Webdienst verwijderen. Als het aantal Gebruikers of de functies van de Webdienst waarvan een Gebruiker gebruikmaakt, niet overeenstemmen met de Licentieovereenkomst van de Koper, dan kan Wolters Kluwer de Koper een of meerdere extra vergoedingen aanrekenen. De Koper moet Wolters Kluwer schriftelijk en tijdig informeren over bijkomende Gebruikers.

3.4 Wolters Kluwer heeft het recht om de toegang van één of meer Gebruikers tot de Webdienst of de toegang van alle Gebruikers tot één of meer Koperscontent(s) op te schorten, als het aantal Gebruikers of de door een Gebruiker gebruikte functies niet stroken met de Licentieovereenkomst van de Koper. Wolters Kluwer heeft het recht om de toegang van een Gebruiker tot de Webdienst op te schorten, als zij over voorlopig bewijsmateriaal beschikt dat die Koper niet voldoet aan de in artikel 3.3 gestelde eisen.

3.5 Het Juridisch Thema zal aan de Koper toegewezen worden voor het handhaven van zijn Koperscontent. De Koper mag Koperscontent en Gebruikers creëren binnen het Juridisch Thema.

 

4. PRIJSSTELLING EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Wolters Kluwer zal de Vergoedingen zoals vermeld in de Licentieovereenkomst factureren aan Koper. Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de Vergoedingen te wijzigen tijdens de duur van de Licentieovereenkomst (a) bij een uitbreiding van de modaliteiten van Legisway Essentials of Legisway Enterprise of de betrokken dienstverlening of (b) indien en voor zover de kost voor het ter beschikking stellen van Legisway Essentials of Legisway Enterprise of bijbehorende dienstverlening stijgt en dit zijn basis vindt in het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening. Indien wijzigingen in Vergoedingen om een andere reden dan voorvermeld doorgevoerd zouden worden en Koper hier niet akkoord mee kan gaan, zal Koper dit trachten minnelijk op te lossen met Wolters Kluwer. Indien er geen akkoord bereikt kan worden, heeft Koper de mogelijkheid om ten laatste 1 (één) maand na deze aankondiging de Licentieovereenkomst schriftelijk en kosteloos op te zeggen..

4.2. Een dergelijke aanpassing van de Vergoedingen geldt voor de jaarlijkse Vergoedingen die verschuldigd zijn na een dergelijke verhoging en zijn niet onmiddellijk van kracht.

4.3 Wolters Kluwer zal de Koper jaarlijks een factuur toesturen voor het gebruik van de Webdienst in de loop van de maand waarin het gebruik van de Webdienst aangevat werd of in de maand erna. Facturen mogen elektronisch verstuurd worden. Alle Diensten en toepasselijke vergoedingen zijn opgenomen in de Licentieovereenkomst. Alle Diensten zullen de Koper aangerekend en door hem betaald worden, voordat ze geleverd worden. De Koper kan Wolters Kluwer per e-mail om aanvullende Diensten verzoeken. Eventuele aanvullende Diensten en de daarvoor geldende vergoedingen zullen door Wolters Kluwer bevestigd worden door middel van een Dienstenverzoek dat de Koper schriftelijk zal moeten aanvaarden. Zonder ontvangst van een door de Koper ondertekend Dienstenverzoek zal Wolters Kluwer niet beginnen met Diensten te leveren.

4.4 De Koper zal de facturen van Wolters Kluwer binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Het niet tijdig betalen door de Koper van een aan Wolters Kluwer verschuldigd bedrag wordt als een wezenlijke inbreuk op de Licentieovereenkomst beschouwd. Het bedrag van eender welke factuur die niet op de vervaldatum betaald werd, zal automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal meetellen, en met een vast bedrag gelijk aan 15% van het totaal van de uitstaande facturen met een minimum van EUR 150,00. Bovendien heeft Wolters Kluwer het recht om alle kosten aan te rekenen, die gemaakt werden bij het versturen van herinneringen of ingebrekestellingen (hierna ‘herinneringskosten’ genoemd). Als de Koper het nalaat om een of meerdere uitstaande vorderingen aan Wolters Kluwer te betalen, kan deze laatste de uitvoering van deze Licentieovereenkomst opschorten totdat de betaling van alle uitstaande rekeningen overgemaakt werd, met inbegrip van de bijkomende vergoeding voor geleden schade, verwijlinteresten en herinneringskosten. 

4.5 Alle door de Koper verrichte betalingen worden eerst in mindering gebracht van de oudste van de openstaande facturen van Wolters Kluwer, ongeacht enige andersluidende indicatie van de Koper. De Koper mag de betaling niet opschorten of de betaling van enig aan Wolters Kluwer verschuldigd bedrag uit hoofde van een verrekening, tegenvordering, prijsvermindering of andere reden niet inhouden.

4.6 Wolters Kluwer mag de in de Omgeving opgenomen gebruikersbeheergegevens al dan niet automatisch uitlezen en gebruiken ter verzekering van een juiste berekening en facturatie van de vergoeding voor het gebruik van de Webdienst aan de Koper. Verder heeft Wolters Kluwer tevens het recht om het aantal Gebruikers dat door de Koper in de Webdienst gehandhaafd wordt, te controleren in het kader van de fair-use policy. 

4.7 Alle door de Koper aan Wolters Kluwer verschuldigde bedragen worden, in weerwil van eender welke andersluidende bepaling, meteen na de beëindiging van de Licentieovereenkomst opeisbaar. Dit artikel 4.7 doet geen afbreuk aan eender welk ander recht dat Wolters Kluwer krachtens de wet of de Licentieovereenkomst toekomt.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De directe aansprakelijkheid van beide Partijen beperkt zich tot het totaal van alle Licentievergoedingen die door de Koper in de loop van de laatste 12 maanden vóór de gebeurtenis die het verlies of de schade veroorzaakte, aan Wolters Kluwer betaald werden voor het gebruik van de Webdienst, ongeacht de reden waarvoor deze aansprakelijkheid ingeroepen zou worden.

 1. In geen geval zullen de Partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor indirect verlies of indirecte schade van om het even welke aard die tot verlies of schade leidde als gevolg van zakelijke verliezen, winstderving, verlies van goodwill, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of verlies of corrumpering van gegevens.
 2. De Partijen kunnen zich niet beroepen op deze aansprakelijkheidsbeperking, als het verlies of de schade veroorzaakt werd door een opzettelijke fout of ernstig verzuim vanwege de Partijen.

5.2 Naast de Partijen kan ook elk van de aan hen gelieerde ondernemingen, werknemers, agenten en onderaannemers de in artikel 5.1 genoemde aansprakelijkheidsbeperking inroepen.

5.3 Dit artikel 5 blijft ook na de beëindiging van de Licentieovereenkomst van kracht.

 

6. SCHADEVERGOEDINGEN

6.1 De Koper vrijwaart Wolters Kluwer tegen alle lasten, kosten, uitgaven, schade en verliezen (waaronder juridische kosten en uitgaven) waaraan Wolters Kluwer blootgesteld zou worden, die zij zou lijden of die zij zou maken als gevolg van of in verband met:

 1. vorderingen van derden wegens een ongeoorloofd gebruik of niet-toegestane aanpassing van de Webdienst door de Koper;
 2. vorderingen van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de door Koper of Gebruikers opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onwettig is.

6.2 Wolters Kluwer zal de Koper vrijwaren tegen alle lasten, kosten, uitgaven, schade en verliezen (waaronder juridische kosten en uitgaven) waaraan de Koper blootgesteld zou worden, die hij zou lijden of die hij zou maken als gevolg van of in verband met een claim dat de Webdienst of eender welk deel ervan (met uitzondering van content van de Webdienst) een inbreuk vormt op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of intellectuele-eigendomsrecht van een derde.

6.3 Beide Partijen zullen elkaar onverwijld op de hoogte brengen van elke eventuele rechtszaak, claim of procedure en elkaar (op eigen kosten) de nodige rechten, informatie en bijstand verlenen om de ander te helpen zich hiertegen te verweren. Verder zal elke Partij ter zake ook haar eigen schade en toegewezen kosten dragen.

6.4 Dit artikel 6 blijft ook na de beëindiging van deze Licentieovereenkomst van kracht.

 

7 INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN EN RECHTEN OP DE KOPERSCONTENT

7.1 De Koper erkent en stemt ermee in dat alle intellectuele-eigendomsrechten op de Webdienst, met inbegrip van het functionele en technische ontwerp, de lay-out, de programmering, de structuur van de database, de functionaliteiten en de broncodes van de Webdienst alsook alle daarmee samenhangende documenten, uitsluitend toebehoren aan Wolters Kluwer of haar licentiegevers. De levering van de Webdienst of een aanverwant product of dienst houdt geen overdracht van intellectuele-eigendomsrechten aan de Koper in.

7.2 Alle rechten van om het even welke aard in verband met de Koperscontent behoren aan de Koper toe.

 

8 DUUR EN BEËINDIGING

8.1 Een Licentieovereenkomst wordt bindend op de Datum van Inwerkingtreding. Een Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twaalf (12) maanden, die automatisch wordt verlengd met een nieuwe periode van twaalf (12) maanden. Elk van beide Partij kan de Licentieovereenkomst slechts geheel of gedeeltelijk opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving in die zin aan de andere partij met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie (3) maanden vóór het einde van het contractjaar, tenzij ze beëindigd zou worden zoals anderszins bepaald werd in de Licentieovereenkomst. Indien de Licentieovereenkomst meer dan één Licentie voor de Webdienst omvat en er slechts één Licentie wordt beëindigd, blijft de Licentieovereenkomst onverminderd van kracht tot de laatste Licentie is beëindigd.  Voornoemde schriftelijke kennisgeving dient te gebeuren in de vorm van een opzeggingsschrijven dat ondertekend werd door hiertoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de Koper en dat per e-mail of aangetekende brief verstuurd werd.

8.2 Een Licentieovereenkomst zal van rechtswege aflopen op het moment dat alle Licenties van de Webdienst beëindigd worden, op voorwaarde dat er een kennisgeving in die zin verricht werd in overeenstemming met 8.1.

8.3 Onverminderd eventuele andere rechten of rechtsmiddelen waarop de Partijen aanspraak kunnen maken, kan elk van de Partijen de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder aansprakelijkheid ten opzichte van de andere Partij, indien:

 1. de andere Partij een wezenlijke inbreuk pleegt op een van de voorwaarden van de Licentieovereenkomst en (in de veronderstelling dat een dergelijke inbreuk herstelbaar is) verzuimt die inbreuk recht te zetten binnen 30 dagen na hiervoor schriftelijk in gebreke te zijn gesteld;
 2. de andere Partij de Licentieovereenkomst voortdurend schendt (en er van deze schendingen ook kennisgegeven werd), zodat redelijkerwijs het standpunt onderbouwd kan worden dat haar gedrag niet in overeenstemming is met de intentie of het vermogen om zich aan de Licentieovereenkomst te houden;
 3. de andere Partij failliet werd verklaard of surseance van betaling werd verleend;
 4. de andere Partij in eender welk buitenlands rechtsgebied een soortgelijke actie onderneemt of ondergaat als gevolg van een schuld; of
 5. de andere Partij haar activiteiten staat.

8.4 Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst om welke reden dan ook:

 1. zal de Koper niet langer toegang hebben tot de Webdienst;
 2. komt het recht van de Koper om de Webdienst te gebruiken, meteen te vervallen en zal de Koper elk gebruik van de Webdienst staken;
 3. zal Wolters Kluwer niet langer verantwoordelijk zijn voor de bewaring van de gegevens in de Omgeving. De in artikel 21.2 bedoelde gegevens zullen de Koper ter beschikking gesteld worden, op voorwaarde dat de Koper binnen één maand na de datum van inwerkingtreding van de beëindiging van de Overeenkomst een schriftelijk verzoek daartoe aan Wolters Kluwer richt, in welk geval artikel 21.2 van toepassing zal zijn;
 4. zullen de op dat moment verworven rechten van de Partijen dan wel de voortzetting na beëindiging van eender welke bepaling waarvan uitdrukkelijk werd vermeld dat deze van kracht zou blijven na een beëindiging of die stilzwijgend als zodanig beschouwd zou worden, hierdoor niet getroffen of geschaad worden.

8.5 Indien een Koper een Licentie voor de Webdienst overeenkomstig artikel 8 wenst te beëindigen, is de Koper verantwoordelijk voor de tijdige verwijdering uit de Omgeving van alle Koperscontent die niet langer wordt gebruikt en voor het stopzetten van de toegang tot de desbetreffende Gebruikers. Er kunnen de Koper extra vergoedingen aangerekend worden in verband met de verwijdering van de Omgeving en Koperscontent die niet inbegrepen is in de Licentieovereenkomst.

8.6 Op verzoek en op kosten van de Koper zal Wolters Kluwer haar medewerking verlenen aan de overdracht van voor de Webdienst in de Omgeving bewaarde Koperscontent aan een derde partij. Wolters Kluwer garandeert echter niet dat een dergelijke overdracht mogelijk zal zijn binnen de door de Koper vereiste tijdspanne en conform diens specificaties en wijst elke aansprakelijkheid ten opzichte van een dergelijke overdracht van de hand.

8.7 De Koper is verplicht Wolters Kluwer binnen 10 dagen na verzending van de kennisgeving van opzegging schriftelijk mee te delen wat er met de gegevens van de relevante Webdienst(en) moet gebeuren. Indien de Koper Wolters Kluwer bij beëindiging van de respectieve Licentie of Licentieovereenkomst niet tijdig instructies bezorgt over de verwijdering of overdracht van gegevens, heeft Wolters Kluwer het recht om de gegevens binnen 120 dagen na de beëindiging van de Overeenkomst te vernietigen. Wolters Kluwer wijst elke aansprakelijkheid in verband met een dergelijke overdracht van de hand.

 

9 OVERMACHT

9.1 Een tekortkoming of vertraging in het nakomen van haar verplichtingen krachtens de Licentieovereenkomst door Wolters Kluwer die het gevolg is van of toegewezen kan worden aan een geval van overmacht, zal niet als een inbreuk van Wolters Kluwer op de Licentieovereenkomst beschouwd worden. Onder overmacht wordt o.a. een tekortkoming van een leverancier van Wolters Kluwer verstaan, alsook overheidsmaatregelen of -instructies, stakingen, stroomstoringen, internet- of telefoononderbrekingen en andere omstandigheden waarover Wolters Kluwer redelijkerwijs geen controle heeft.

9.2 Indien een vertragende gebeurtenis als bedoeld in artikel 9.1 60 dagen of langer aanhoudt, kan elk van beide Partijen de Licentieovereenkomst opzeggen door de andere Partij schriftelijk in kennis te stellen van haar voornemen om dit te doen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van deze kennisgeving, tenzij de vertraging in de uitvoering inmiddels beëindigd werd.

 

10 SLOTBEPALINGEN

10.1 Alle kennisgevingen en andere mededelingen die door de Koper aan Wolters Kluwer verricht worden, moeten schriftelijk gebeuren en kunnen per e-mail verstuurd worden. Het is aan de Koper om te bewijzen dat een e-mail of andere vorm van schriftelijke communicatie door Wolters Kluwer ontvangen werd. Alle kennisgevingen aan de Koper door Wolters Kluwer kunnen per e-mail of een andere vorm van schriftelijke communicatie gebeuren.

Geen enkele wijziging of afwijking van de Licentieovereenkomst wordt als geldig beschouwd, tenzij deze schriftelijk en door beide Partijen ondertekend of overeenkomstig artikel 2.3 bepaald werd. 10.2

10.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer is het de Koper niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen krachtens de Licentieovereenkomst over te dragen, toe te wijzen, te belenen of door een derde te laten gebruiken.

10.4 Wolters Kluwer is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Licentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of over te dragen. Het staat Wolters Kluwer vrij om haar verplichtingen uit hoofde van de Licentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden of te delegeren.

10.5 De Licentieovereenkomst en alle andere overeenkomsten en wettelijke banden tussen de Partijen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

10.6 De Partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van koophandel van Brussel exclusief bevoegd zullen zijn om alle geschillen of vorderingen te beslechten, die zouden voortvloeien uit of verband zouden houden met de uitleg en uitvoering van de Licentieovereenkomst en alle andere overeenkomsten en wettelijke banden tussen de Partijen.

 

GEBRUIK VAN DE WEBDIENST

 

11 VERSTREKKING EN GEBRUIK VAN DE WEBDIENST

11.1 De Webdienst wordt vanop een centrale locatie aangeboden als een gedeelde generieke oplossing. De Webdienst wordt niet specifiek voor de Koper gehandhaafd.

11.2 Wolters Kluwer zal de Koper binnen 5 werkdagen na de datum van inwerkingtreding van de Licentieovereenkomst één URL van de Webdienst, één URL voor het aanmaken van een wachtwoord en één gebruikersnaam toezenden.

11.3 Elke Licentie omvat een Omgeving waarin de Koper Koperscontent kan bewaren en beheren. Daarnaast is de Koper gemachtigd om een of meerdere Gebruikers aan te wijzen en hen toegang te verlenen tot de Koperscontent en de Omgeving(en).

11.4 Elke natuurlijke persoon krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen en deze logingegevens mogen niet gebruikt of gedeeld worden door of met een andere natuurlijke persoon. Indien een tweede Gebruiker probeert in te loggen op de Webdienst met een gebruikersnaam en een wachtwoord die reeds in gebruik zijn, kan de al lopende sessie beëindigd worden.

11.5 Wolters Kluwer heeft het recht de aangeboden functionaliteiten van de Webdienst van tijd tot tijd aan te passen om de werking van de Webdienst te verbeteren of te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Wolters Kluwer zal alles in het werk stellen om fouten in de Webdienst op te lossen, maar garandeert niet dat alle fouten gecorrigeerd zullen worden. Indien een wijziging tot een verandering in de werking van een bepaalde functionaliteit leidt, zal Wolters Kluwer dit via een online mededeling in de Webdienst of via een e-mail kenbaar maken aan de Data-eigenaar. Er zullen geen wijzigingen verricht of weggelaten worden voor de Koper.

11.6 De Gebruikers bepalen welke informatie via de Webdienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Wolters Kluwer heeft geen weet van deze informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de door Gebruikers opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens wettig zijn en geen inbreuk betekenen op de rechten van derden. Wolters Kluwer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de via de Webdienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie.

11.7 Wolters Kluwer is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens of de naleving van voorschriften door Gebruikers. Wolters Kluwer getroost zich elke inspanning om ervoor te zorgen dat door Gebruikers ingevoerde transacties correct worden geregistreerd en gevalideerd door de Webdienst. Gegevens die door een Gebruiker onjuist ingevoerd werden, kunnen echter niet als zodanig door de Webdienst worden herkend en zullen derhalve ook onjuist worden opgeslagen of geregistreerd.

11.8 Indien Wolters Kluwer vaststelt dat de informatie die op of via de Webdienst wordt opgeslagen of uitgewisseld onwettig is, zal Wolters Kluwer de toegang tot deze gegevens blokkeren en de Gebruiker ervan op de hoogte stellen dat hij deze situatie dient recht te zetten, tenzij Wolters Kluwer wettelijk verplicht is om de respectieve gegevens te verwijderen. In geen geval zal Wolters Kluwer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de opslag van de gegevens of de schade die hieruit zou voortvloeien.

11.9 Wolters Kluwer, de Koper en de Gebruikers zijn verplicht om alle wachtwoorden geheim te houden. Wolters Kluwer is echter alleen verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord, als het op de Servers van Wolters Kluwer opgeslagen werd. Als de Koper gebruikmaakt van eigen authenticatieservers, zijn het de Koper en zijn Gebruikers die verantwoordelijk zijn voor het geheimhouden van alle wachtwoorden.

11.10 Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikerscodes en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat de Gebruikers die inloggen met een gebruikerscode en wachtwoord, de Gebruikers zijn die daartoe door de Koper gemachtigd werden. Zodra de Koper weet of reden heeft om te vermoeden dat gebruikerscodes of wachtwoorden in handen van onbevoegden zijn gevallen, moet hij Wolters Kluwer daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen.

11.11 De Koper is verantwoordelijk voor het aanmaken en wijzigen van de Gebruikerswachtwoorden en zal zijn best doen om ervoor te zorgen dat de Gebruikers hun wachtwoord om veiligheidsredenen tijdig wijzigen. Wolters Kluwer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige tekortkoming in dit opzicht langs de kant van de Koper.

11.12 De Koper ziet erop toe dat de Gebruikers de gebruiksinstructies en aanwijzingen van Wolters Kluwer nauwgezet opvolgen en gebonden zijn aan de van toepassing zijnde praktijken voor een normaal gebruik van de Webdienst. Indien het gedrag van de Koper of een Gebruiker de goede werking van de Webdienst en aanverwante Webdiensten in gevaar brengt, heeft Wolters Kluwer het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Webdienst voor die Gebruiker of alle Gebruikers te blokkeren.

11.13 Wolters Kluwer hanteert geen vaste limiet voor de hoeveelheid gegevens die de Koper of Gebruikers met behulp van de Webdienst mogen verwerken. Dit betekent echter niet dat Wolters Kluwer een onbeperkte verwerking van dergelijke gegevens zal toestaan voor eender welk doeleinde. In overeenstemming met de fair-use policy van Wolters Kluwer geldt dat, als de Koper de Webdienst voor andere doeleinden aanwendt dan vermeld in de Licentieovereenkomst, Wolters Kluwer de Koper zal informeren en de Partijen over de gevolgen hiervan zullen onderhandelen.

11.14 Het is Wolters Kluwer niet toegestaan om de gegevens uit de Omgeving of de Koperscontent op een andere manier te gebruiken dan om diensten te leveren aan de Koper. Wolters Kluwer mag de gegevens echter wel in anonieme vorm gebruiken voor - en uitsluitend voor - statistische doeleinden en verbindt er zich toe om deze statistieken aan te wenden met het oog op de continue handhaving en verbetering van de Webdienst. Voor het specifieke doeleinde om deze diensten te leveren en alleen voor dit doeleinde is het Wolters Kluwer toegestaan om een kopie van de Omgeving in de testomgeving te gebruiken teneinde de correcte werking van de Omgeving te controleren of om het correct functioneren van een update van de Webdienst te testen, die niet volledig geanonimiseerd zal worden.

 

12 OPLEIDINGSSESSIES

12.1 In aanvulling op de in de in artikel 1 bedoelde Onboardingdiensten kan de Koper Gebruikers aanmelden voor het bijwonen van een door Wolters Kluwer georganiseerde opleiding over het gebruik van de Webdienst. Indien het aantal aanmeldingen naar mening van Wolters Kluwer daartoe aanleiding geeft, heeft Wolters Kluwer het recht om de opleidingssessie te verplaatsen of te combineren met één of meerdere andere opleidingen. Wolters Kluwer geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud of het resultaat van de training. De Koper aanvaardt dat de training naar beste vermogen door Wolters Kluwer wordt gegeven.

12.2 De vergoedingen en het registratieformulier voor het bijwonen van een opleidingssessie worden gepubliceerd op de website van Legisway Essentials of Legisway Enterprise.

 

13 DIENSTEN

13.1 De Partijen kunnen het afzonderlijk en schriftelijk eens worden over eventuele aanvullende Diensten die door Wolters Kluwer geleverd zullen worden. Dergelijke diensten worden door de Koper per e-mail aangevraagd en kunnen tegen een specifieke vergoeding worden verstrekt. Daarop zal er dan een Dienstenverzoek door Wolters Kluwer uitgevaardigd worden, dat de Koper schriftelijk zal moeten aanvaarden. Zonder ontvangst van een door de Koper ondertekend Dienstenverzoek zal Wolters Kluwer niet beginnen met de Diensten te leveren. Wolters Kluwer zal bij de verstrekking van zulke Diensten een redelijke mate van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid in acht nemen, in overeenstemming met het aanvaarde Dienstenverzoek. Bij het leveren van Adviesdiensten garandeert Wolters Kluwer niet dat ze een specifiek resultaat zal bereiken met de verstrekking van Adviesdiensten, zelfs al zou ze zich tot het bereiken van een dergelijk resultaat verbonden hebben. Adviseurs zijn niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van het gegeven antwoord.

13.2 Indien overeengekomen werd dat er Adviesdiensten in fasen verstrekt worden, is Wolters Kluwer gemachtigd de aanvang van de diensten die deel uitmaken van een fase op te schorten, totdat de Koper de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.3 Wolters Kluwer is er slechts toe gehouden om instructies van de Koper met betrekking tot de uitvoering van Adviesdiensten op te volgen, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werd en geen extra werk met zich meebrengt alsook op voorwaarde dat de instructies in kwestie redelijk zijn en tijdig bezorgd werden.

13.4 Als een Dienstenverzoek ingediend wordt met het oog op de uitvoering ervan door een specifieke persoon, heeft Wolters Kluwer niettemin het recht om deze persoon door een andere persoon te vervangen na de Koper hiervan op de hoogte gebracht te hebben.

 

14 PRIVACY EN BESCHERMING

14.1 Het gebruik van Legisway Essentials of Legisway Enterprise kan de verwerking van persoonsgegevens door Wolters Kluwer ten behoeve van de Koper inhouden. Wolters Kluwer zal daarbij optreden als verwerker zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), hierna de ‘AVG’, en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen nakomen. De Koper zal daarbij als verwerkingsverantwoordelijke gelden voor alle persoonsgegevens die door Wolters Kluwer namens de Koper verwerkt worden, zoals deze rol gedefinieerd wordt in de AVG, en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen nakomen.

14.2 Wolters Kluwer zal de persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de Licentieovereenkomst en andere wettelijke instructies van de Koper. Bij gebruik van de Webdienst wordt de Koperscontent opgeslagen op servers die zich geografisch gezien binnen de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden.

14.3 Rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van uitvoering en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking zal Wolters Kluwer passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met de risico's die de verwerking van persoonsgegevens met zich brengt.

14.4 De Koper aanvaardt zijn rol om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De Koper zorgt er daarom voor dat Gebruikers de gebruikelijke beveiligingssoftware op hun apparaten geïnstalleerd hebben, zoals antivirus-, antispam-, antispyware-, antimalware-, antiphishingsoftware, (hardeschijf)versleuteling en firewallsoftware. Bovendien zal de Koper er ook op toezien dat Gebruikers zich houden aan de juiste organisatorische maatregelen, zoals: het gebruik van sterke wachtwoorden.

14.5 Wolters Kluwer heeft het recht om een beroep te doen op subverwerkers voor de correcte uitvoering van deze Licentieovereenkomst. Alvorens met een nieuwe subverwerker in zee te gaan, zal Wolters Kluwer de Koper hiervan op de hoogte brengen. Binnen 14 dagen na deze kennisgeving zal de Koper dan schriftelijk bezwaar kunnen maken tegen de voorgestelde subverwerker. Indien Koper tijdig bezwaar maakt, zullen de Partijen overleg plegen over oplossingen, zoals: een wijziging in de configuratie of het gebruik van Legisway Essentials of Legisway Enterprise door Koper om verwerking door de gewraakte subverwerker te voorkomen. Als de Partijen niet binnen 60 dagen tot een oplossing kunnen komen, kan Koper het desbetreffende deel van de Licentieovereenkomst beëindigen met betrekking tot die producten en diensten die zonder de inschakeling van de gewraakte subverwerker niet geleverd kunnen worden.

14.6 Voor zover Wolters Kluwer bij de uitvoering van de Overeenkomst subverwerkers inschakelt en gelet op de aard van die subverwerking, zal Wolters Kluwer de subverwerker in kwestie van rechtswege verbinden tot verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die niet minder streng zullen zijn dan de tussen Wolters Kluwer en de Koper overeengekomen verplichtingen.

14.7 Wolters Kluwer zal de Koper redelijkerwijs bijstaan bij het nakomen van zijn verplichtingen op grond van de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover Wolters Kluwer beschikt.

14.8 Mocht de Licentieovereenkomst beëindigd worden, dan zal Wolters Kluwer de Koperscontent (en de daarin opgenomen persoonsgegevens) overeenkomstig artikel 8.5 e.v. van deze Voorwaarden van Legisway Essentials of Legisway Enterprise verwijderen of terugbezorgen.

14.9 Indien zij hierom verzocht wordt, zal Wolters Kluwer de Koper de informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat aan de in artikel 28 van de AVG vermelde verplichtingen voldaan wordt, waaronder de mogelijkheid om beveiligingsrapporten in te kijken op het kantoor van Wolters Kluwer. Mocht de Koper, na controle van voornoemde informatie, een eigen audit wensen uit te voeren, dan kan hij dat eenmaal per jaar en op eigen kosten doen. Wolters Kluwer en de Koper zullen in dat geval te goeder trouw een datum en tijdstip afspreken, waarop een dergelijke audit kan plaatsvinden.

 

SERVICENIVEAU

15 ONDERSTEUNING

15.1 De Koper heeft recht op Ondersteuning bij het gebruik van de Webdienst met betrekking tot de functionaliteiten ervan. Een dergelijke Ondersteuning is beschikbaar tijdens de Diensturen. Wolters Kluwer kan alleen Ondersteuning bieden, als de Koper gebruikmaakt van besturingssystemen die worden ondersteund door de fabrikant van de besturingssystemen. Ondersteuning omvat algemene bijstand met betrekking tot de Webdienst, inclusief uitleg van de documentatie, hulp om de Koper in staat te stellen de Webdienst correct te laten werken en verificatie en analyse van de juistheid van de ingevoerde en verwerkte gegevens. De geboden Ondersteuning strekt zich niet uit tot de volledige werking van functies wanneer de Gebruiker geen opleiding gevolgd heeft en omvat evenmin de verstrekking van implementatie-, opleidings- en Adviesdiensten.

15.2 De Koper moet minstens één Data-eigenaar aanduiden. Eén van de Data-eigenaars zal als voornaamste contactpersoon met Wolters Kluwer fungeren en de Beherende Gebruiker(s) aanwijzen. De Koper zal Wolters Kluwer tijdig informeren over de aanwijzing van de Data-eigenaar en over eventuele wijzigingen die zich tijdens de Licentieovereenkomst kunnen voordoen. Wolters Kluwer kan verlangen dat een Data-eigenaar en/of Beherende Gebruiker voldoet aan bepaalde door Wolters Kluwer gestelde competentie-eisen of bepaalde opleidingssessies bijwoont. Artikel 4 en 12 zullen op deze opleidingssessies van toepassing zijn.

15.3 Ondersteuning wordt verleend per telefoon of e-mail. Wolters Kluwer heeft het recht gratis per telefoon en e-mail ondersteuning te bieden. Telefonische Ondersteuning wordt uitsluitend tijdens de Diensturen verleend en is alleen beschikbaar voor de Data-eigenaar en Gebruikers. Wolters Kluwer zal haar best doen om vragen adequaat te beantwoorden, maar staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.

15.4 Gebruikers kunnen per e-mail of telefoon een Ondersteuningsticket bij Wolters Kluwer indienen. Gebruikers kunnen de website van Legisway Essentials of Legisway Enterprise raadplegen voor bijkomende informatie.

15.5 De Koper zal er voor zover praktisch mogelijk voor zorgen dat Gebruikers, alvorens een Ondersteuningsticket aan te maken, hun vragen met betrekking tot de Webdienst eerst aan een Data-eigenaar en/of andere Beherende Gebruiker stellen en de website van Legisway Essentials of Legisway Enterprise raadplegen.

15.6 Wolters Kluwer en door Wolters Kluwer ingeschakelde derden kunnen toegang hebben tot de Omgeving en de Koperscontent voor het verlenen van Ondersteuning en kunnen de maatregelen nemen die zij nodig achten voor het oplossen van een in een Ondersteuningsticket aangegeven probleem.

15.7 Ondersteuning wordt op afstand verleend vanuit een servicecenter van Wolters Kluwer. Indien bijstand op de locatie van de Koper gewenst is, dient een afzonderlijke overeenkomst te worden gesloten tegen het dan geldende tarief. Artikel 13 zal op een dergelijke overeenkomst van toepassing zijn.

15.8 Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor de onjuiste, onvolledige of vertraagde verzending en/of ontvangst van een door een Gebruiker ingediend Ondersteuningsticket als gevolg van het slechts gedeeltelijk functioneren van de telecomdiensten of -apparatuur van derden en/of de Koper.

15.9 Wolters Kluwer kan vrij kiezen welke personeelsleden een Ondersteuningsticket behandelen. De Koper kan niet vragen om door een specifieke persoon geholpen te worden.

15.10 De Koper kan door Wolters Kluwer gefactureerd worden voor de verwerking van een factureerbare Dienst. In dat geval zal Wolters Kluwer de Koper op voorhand informeren en alleen de gevraagde Diensten verwerken na ontvangst van een goedkeuring van de Koper.

 

16 REACTIETIJDEN VAN ONDERSTEUNINGSKANALEN

16.1 Wolters Kluwer doet haar uiterste best om elk probleem op te lossen, waarvan melding gemaakt werd via een Ondersteuningsticket. Voor Ondersteuningstickets die via een van de ondersteuningskanalen ingediend worden, gelden de volgende prioriteiten:

 1. Per telefoon:Wolters Kluwer zal 90% van de oproepen in minder dan een minuut beantwoorden tijdens de openingsuren van de dienst.
 2. Per e-mail: Wolters Kluwer zal 90% van de e-mails binnen de eerstvolgende 8 openingsuren van de dienst beantwoorden.

 

17 TOEGANKELIJKHEID VAN DE WEBDIENST

17.1 Wolters Kluwer zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de Webdienst toegankelijk is voor de Koper, zodat hij deze kan gebruiker voor de voor hem toegestane doeleinden.

17.2 Wolters Kluwer zal een minimaal toegankelijkheidsniveau (uptime) van de Webdienst van 99,7% per maand waarborgen, met uitzondering van de uitsluitingen zoals aangegeven in artikel 18. Bovengenoemd percentage wordt gemeten over een kalendermaand en op het dichtstbijzijnde meetpunt. Onder toegankelijkheid wordt verstaan dat de Webdienst op het internet beschikbaar is op de aan de Koper verstrekte URL en geleverd wordt op de Servers. Onder toegankelijkheid wordt niet het bestaan begrepen van een werkende punt-tot-puntverbinding tussen de systemen van de Koper en contractanten van Wolters Kluwer die Koperscontent en de Servers onderhouden. Wolters Kluwer is niet verantwoordelijk voor de systemen van de Koper of de internetinfrastructuur waarmee verbinding gemaakt wordt.

17.3 De toegankelijkheid van de Webdienst wordt elke 3 minuten gemeten vanaf minstens 6 locaties over de hele wereld. De actuele situatie met betrekking tot de toegankelijkheid kan bekeken worden via het loginscherm van de Webdienst. De vermelde waarden geven de gemiddelde minimale toegankelijkheid weer voor de cumulatieve waarden van alle meetlocaties in de wereld.

 

18 PRESTATIE VAN DE WEBDIENST

18.1 Wolters Kluwer garandeert dat zij alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de Webdienst probleemloos functioneert en dat de snelheid voldoende is om er overdag ononderbroken mee te kunnen werken. Niettegenstaande het voorgaande geldt dat Wolters Kluwer:

 1. niet garandeert dat het gebruik van de Webdienst door de Koper zonder onderbrekingen zal verlopen of geen fouten zal bevatten, noch dat de Diensten aan de vereisten van de Koper zullen voldoen; en
 2. niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor vertragingen, leveringsfouten of andere verliezen of schade als gevolg van de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en faciliteiten, waaronder het internet. Bovendien erkent de Koper dat de Webdienst onderworpen kan zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die eigen zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten.

18.2 Wolters Kluwer staat slechts in voor de in artikel 18.1 genoemde prestaties, indien en voor zover de Koper voldoet aan de door Wolters Kluwer aangegeven minimale systeemvereisten, met inbegrip van de ondersteuning van Internet Explorer, Firefox en andere browsers die onder Windows, Apple Macintosh en Linux of andere platformen draaien. Bovendien dienen de Koper en Wolters Kluwer over voldoende bandbreedte te beschikken. In dit opzicht wordt ervan uitgegaan dat ten minste 128 kBit/s (zowel downloaden als uploaden) te allen tijde beschikbaar is voor het werkstation vanwaar de Webdienst gebruikt wordt, wat gemeten dient te worden door een onafhankelijke website zoals www.speedtest.nl. Het is echter niet zo dat elke individuele werkplek deze bandbreedte moet hebben.

18.3 Wolters Kluwer is te allen tijde bevoegd om deze minimale systeemvereisten te wijzigen. In dat geval zal de Koper hierover op voorhand geïnformeerd worden. Indien de Koper niet aan deze nieuwe eisen voldoet, vervalt de hierboven genoemde garantie ten aanzien van de prestaties.

18.4 De Webdienst is een zuivere webdienst. Dit betekent dat de Webdienst niet ontwikkeld werd voor gebruik via Terminaldiensten of Citrix. Wolters Kluwer tracht dergelijke constructies naar beste vermogen te ondersteunen.

 

19 INFORMATIEBEVEILIGING

19.1 In overeenstemming met de op dat moment geldende praktijken en procedures zal Wolters Kluwer beveiligingsprocedures met betrekking tot de Webdienst en de bescherming van de Koperscontent handhaven en afdwingen. Wolters Kluwer zal van tijd tot tijd beveiligingsbeoordelingen van de Webdienst uitvoeren en kan de Webdienst en beveiligingsprocedures op basis van de resultaten van dergelijke beoordelingen actualiseren.

19.2 De Webdienst wordt aangeboden vanaf een locatie die is uitgerust om de Webdienst op professionele wijze aan te bieden volgens de huidige stand van de techniek, de kennis en het gebruikelijke en aanvaardbare kostenniveau. Dit omvat de fysieke bescherming van de plaats, het beletten dat onbevoegden er toegang toe hebben, 24 uur per dag, 7 dagen per week hardware-ondersteuning, brandpreventie, noodstroomvoorziening in geval van een stroompanne en een beveiligde internettoegang met inbegrip van een firewall, algemene beveiliging, gegevensbescherming en het maken van reservekopieën.

19.3 Wolters Kluwer zal zich redelijke commerciële inspanningen getroosten om het dataverkeer van en naar de Webdienst te monitoren en onmiddellijk te reageren op ongeoorloofde pogingen van derden om toegang tot de Webdienst te verkrijgen, op onregelmatig verkeer dat niet door de Webdienst kan worden afgehandeld, op schadelijk dataverkeer of op andere pogingen om de goede werking van de Webdienst te ondermijnen. In dergelijke gevallen heeft Wolters Kluwer het recht om de toegang tot de Webdienst te blokkeren.

 

20 UITSLUITINGEN

20.1 Het in artikel 15 tot en met 18 genoemde serviceniveau is niet van toepassing in de volgende situaties:

 1. tijdens de regelmatige onderhoudswerken. Deze worden niet meer dan 2 keer per maand gepland en beginnen niet eerder dan 23.00 uur (Nederlandse tijd). Wolters Kluwer zal de Koper ten minste 2 werkdagen van tevoren schriftelijk informeren over een dergelijk onderhoud;
 2. in geval van incidenten die het gevolg zijn van of te wijten zijn aan overmacht;
 3. in geval van enig probleem of storing veroorzaakt door een handeling van een Gebruiker;
 4. in geval van het niet beschikbaar zijn van de Webdienst op verzoek van de Koper en/of het niet beschikbaar zijn van de Webdienst tijdens werkzaamheden op verzoek van de Koper;
 5. indien Wolters Kluwer de medewerking van de Koper nodig heeft om een probleem of fout vast te stellen of te isoleren en de Koper of de respectieve partner van Wolters Kluwer deze medewerking niet verleent;
 6. indien de Koper niet voldoet aan de in artikel 18.2 genoemde minimale systeemvereisten;
 7. indien het incident veroorzaakt wordt door een storing in de systemen van de Koper of de internetinfrastructuur.

 

21 BACK-UP- EN ANDERE DIENSTEN

21.1 De Koper stemt in met het maken van dagelijkse back-ups van de Koperscontent in de Omgeving. Dergelijke back-ups zullen gewoonlijk na 30 dagen gewist worden.

 

Databasetype

Terugplaatsing van een back-up van de laatste zaterdag tot vandaag

Terugplaatsing van een back-up van vóór de laatste zaterdag (maximum dagen voor Bedrijfsactiviteiten en Documenten)

Bewaring en regelmaat waarmee back-ups gemaakt worden

Bedrijfsactiviteiten

Dezelfde dag teruggeplaatst

Teruggeplaatst binnen 5 dagen of noodaanpassing (dezelfde dag)

Dagelijkse back-up die 30 dagen bewaard wordt

Documenten

Dezelfde dag teruggeplaatst

Teruggeplaatst binnen 5 dagen of noodaanpassing (dezelfde dag)

Dagelijkse back-up die 30 dagen bewaard wordt

Gearchiveerde Documenten

Teruggeplaatst binnen 5 dagen (de enige beschikbare back-up die elke 6 maanden gemaakt wordt)

Teruggeplaatst binnen 5 dagen (de enige beschikbare back-up die elke 6 maanden gemaakt wordt)

Back-up die elke 6 maanden gemaakt wordt en waarvan alleen de laatste bijgehouden wordt

21.2 Na beëindiging van de Licentieovereenkomst en op voorwaarde dat het verzoek daartoe overeenkomstig artikel 8.4 en 8.5 werd geformuleerd, zal Wolters Kluwer op kosten van de Koper en ervan uitgaande dat de Partijen het eens zijn geworden over de omstandigheden waaronder dit dient te gebeuren, de Koperscontent in de Omgeving ter beschikking stellen van de Koper in de vorm van een algemeen toegankelijk bestand en standaard bestandsformaat. Wolters Kluwer is niet verplicht de verstrekte Koperscontent om te zetten of anderszins geschikt te maken voor gebruik door de Koper.

21.3 De Koper kan vragen om de gegevens terug te plaatsen met gebruik van de back-ups in overeenstemming met de regeling vermeld bij artikel 13.1. Wolters Kluwer is niet verplicht de verstrekte gegevens om te zetten of anderszins geschikt te maken voor gebruik door de Koper.

 

 

Back To Top