Artikel 1: Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de databank van Wolters Kluwer waar licenties voor verleend worden, beheerd door Wolters Kluwer Belgium NV (hierna ‘Wolters Kluwer’ genoemd’), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen (België), Motstraat 30, ondernemingsnr 0405.772.873. Voor vragen over de Databank of de Gebruiksvoorwaarden kan contact opgenomen worden met Wolters Kluwer via [email protected].

Artikel 2: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

  • Databank : de virtuele bibliotheek of databank met onder meer wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, modellen of andere informatie die online kan geraadpleegd worden;
  • Gebruiker : de individuele natuurlijke persoon of rechtspersoon die effectief de Databank gebruikt en deze Gebruiksvoorwaarden aanvaard heeft;
  • Gebruiksrecht : het recht, zoals omschreven in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden, van een Gebruiker om zich van de Databank te bedienen conform deze Gebruiksvoorwaarden.
  • Gebruiksvoorwaarden : het geheel van de voorwaarden waaronder de Gebruiker gebruik mag maken van de Databank en waarmee hij zich expliciet akkoord verklaart.

Artikel 3: Omvang van het Gebruiksrecht

Wolters Kluwer verleent een tijdelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar Gebruiksrecht met betrekking tot de Databank. Er worden geen andere rechten verleend.

Het Gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden. De duur van het Gebruiksrecht is gelijk aan de duurtijd van de contractuele verbintenis met Wolters Kluwer. Bij de stopzetting van de contractuele verbintenis met Wolters Kluwer, eindigt ook het Gebruiksrecht voor de Gebruiker. 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Databank. Door het aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden via registratie en akkoordverklaring is de Gebruiker op de hoogte en akkoord met de Privacy Policy en Cookie Policy van Wolters Kluwer. Deze Gebruiksvoorwaarden, Privacy Policy en Cookie Policy zijn tevens te raadplegen, te downloaden en te printen op de website van Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.com/nl-be/privacy-cookies).

Wolters Kluwer kan deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen indien de Databank en zijn functionaliteiten wijzigen. Om van de Databank gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Databank te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden, zijnde de Databank en/of de inhoud ervan aan derden ter beschikking te stellen, te verkopen, te verhuren, te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen zonder voorafgaande toestemming van Wolters Kluwer. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Databank of de inhoud ervan te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Wolters Kluwer zal zich naar best vermogen inspannen om de Databank ten behoeve van de Gebruiker functioneel te houden. Wolters Kluwer heeft te allen tijde het recht om de Databank en diens functionaliteiten aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Wolters Kluwer kan eveneens het Gebruiksrecht eenzijdig stopzetten, het gebruik te beperken of de toegang tot de Databank geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen in de situaties zoals omschreven in de contractvoorwaarden. Wolters Kluwer zal de Gebruiker hierover informeren. Wolters Kluwer heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van Wolters Kluwer in deze is uitgesloten.

Wolters Kluwer zal zich inspannen om eventuele fouten in de software op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.

Artikel 4: Gepersonaliseerde login

Elke Gebruiker ontvangt een gepersonaliseerde login. De installatie op een netwerkserver of op een ander digitaal gemeenschappelijk platform dat de interne distributie van de Databank binnen een organisatie tot doel heeft is niet toegestaan. Wolters Kluwer behoudt de mogelijkheid en het recht om hierop controle uit te voeren. Bij elk oneigenlijk gebruik van de gepersonaliseerd login alsook bij elk misbruik van het Gebruiksrecht, heeft Wolters Kluwer de mogelijkheid de toegang tot de Databank onmiddellijk, tijdelijk of definitief, stop te zetten.

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Databank, waaronder de onderliggende software, eventuele afbeeldingen, logo’s, merknamen, .. berusten uitsluitend en exclusief bij Wolters Kluwer, dan wel haar licentiegevers. De Gebruiker zal de naam en reputatie van Wolters Kluwer te allen tijde in acht nemen en er zorg voor dragen dat haar gebruik van de Databank op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Wolters Kluwer.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Wolters Kluwer

De Databank is een databank die met de grootste zorg is samengesteld. Wolters Kluwer kan echter niet garanderen dat de de Databank altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Databank. De Gebruiker vrijwaart Wolters Kluwer voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Databank, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Wolters Kluwer, een andere gebruiker van de Databank dan wel een derde. De Gebruiker zal Wolters Kluwer alle schade en kosten vergoeden die Wolters Kluwer als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

Wolters Kluwer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade door onrechtmatig gebruik van de aan de Gebruikers verleende Gebruiksrechten (bijv. door misbruik van de door de Gebruiker gekozen gebruikersnaam en/of het door de Gebruiker gekozen paswoord). In geval dergelijk misbruik zou vastgesteld worden, zal de Gebruiker ogenblikkelijk zijn gebruikersnaam en/of paswoord aanpassen en de nodige medewerking verlenen opdat het misbruik zou worden beëindigd.

De Databank kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wolters Kluwer oefent geen controle uit op die websites van derden. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Wolters Kluwer in. Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van die websites en voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van de aanwezigheid van een hyperlink naar of de inhoud van die websites of van het feit dat de Gebruiker afgaat op het bestaan of de vermeende volledigheid of juistheid van die websites.

De Gebruiker aanvaardt dat de Databank een standaardproduct is dat niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werd. Bijgevolg aanvaardt de Gebruiker dat Wolters Kluwer geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Databank om aan de specifieke behoeften van de Gebruiker te beantwoorden.

De aansprakelijkheid van Wolters Kluwer is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, niet-beschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Wolters Kluwer is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, noch is Wolters Kluwer aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Gebruiker of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Wolters Kluwer wordt weerhouden, is Wolters Kluwer er enkel toe gehouden de Databank te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, maximaal de waarde van een jaarabonnement te vergoeden.

Artikel 7: Bescherming van de Privacy

Wolters Kluwer verbindt zich ertoe nooit kennis te nemen van de vertrouwelijke gegevens die door de Gebruiker worden ingebracht, tenzij na akkoord van de Gebruiker of indien dit om technische redenen absoluut noodzakelijk is. Wolters Kluwer verbindt zich er tevens toe de gegevens waarvan zij in die omstandigheden kennis zou hebben gekregen als strikt vertrouwelijk te behandelen met inachtneming en eerbiediging van het beroepsgeheim van de Gebruikers.

Wolters Kluwer eerbiedigt de van kracht zijn regelgeving betreffende bescherming van persoonlijke gegevens.

Artikel 8: Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de ondernemingsrechtbank te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel die uitsluitend bevoegd zijn. Wolters Kluwer kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

Indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zal de nationale bevoegde instantie van zijn keuze via het ‘Online Dispute Resolution Platform’ https://ec.europa.eu/consumers/odr bevoegd zijn.

Back To Top