Artikel 1: Algemeen

Deze Licentieovereenkomst beschrijft de licentieovereenkomst waaronder de Klant gebruik mag maken van Kleos. De Applicatie en de in dat kader geleverde diensten worden beheerd door Wolters Kluwer Belgium NV, (hierna “Wolters Kluwer” genoemd), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, België, Motstraat 30, BE 0405.772.873, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen.

De rechtsverhouding tussen Wolters Kluwer en de Klant wordt beheerst door huidige Licentieovereenkomst, de bestelbon en de facturen alsook de Algemene en Specifieke voorwaarden van Wolters Kluwer (hierna gezamenlijk “de Overeenkomst”). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere licentieovereenkomst van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaand en schriftelijk akkoord tussen Wolters Kluwer en de Klant.


Artikel 2: Definities

In het kader van huidige Licentieovereenkomst, hebben de hiernavolgende termen de volgende betekenis:

Administrator: betekent de persoon die als dusdanig wordt geïdentificeerd in de bestelbon;

Anomalie: betekent een functiestoornis die het gebruik van de Applicatie verhindert of een niet-conform resultaat of actie oplevert;

Applicatie: de door de Klant aangekochte modules van Kleos;

Bruteforce-aanvallen: betekent het kraken van wachtwoorden die versleuteld zijn met sterke encryptie (bijvoorbeeld via combinaties van beschikbare tekens);

Gebruikers of Users : de natuurlijke persoon die (als zelfstandige, werknemer, stagiair, interim, of op enige andere manier zowel op permanente, tijdelijke, vol- of deeltijdse basis) werkzaam is binnen de onderneming van de Klant en die daadwerkelijk gebruik maakt van de door de Klant verkregen Licentie en waarvoor de Klant een Licentie heeft aangekocht;

Gegevens: betekent de gegevens die de Klant opslaat in het kader van het gebruik van de Applicatie;

Hosten: betekent het online herbergen of opslaan van een Applicatie en/of document op externe servers bereikbaar voor de Gebruikers van de Klant;

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die onderhavige Overeenkomst ondertekent en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Wolters Kluwer;

Licentie: niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de Applicatie, verleend door Wolters Kluwer aan de Klant, in overeenstemming met huidige Licentieovereenkomst;

Migratie: betekent de integratie van de Gegevens van de Klant in de Applicatie door Wolters Kluwer;

Overeenkomst: betekent huidige Licentieovereenkomst, de bestelbon/investeringsplan en de facturen gezamenlijk.

 

Artikel 3: Standaardproduct en garantie

De Klant staat in voor het opleggen van huidige Licentieovereenkomst aan en de naleving ervan door elke Gebruiker binnen de reikwijdte van deze Overeenkomst.

Behoudens andersluidend beding, aanvaardt de Klant dat de Applicatie een standaardproduct is dat niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werd. Bijgevolg aanvaardt de Klant dat Wolters Kluwer geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Applicatie om aan de specifieke behoeften van de Klant te beantwoorden. Wolters Kluwer neemt alle redelijke maatregelen om de Klant te voorzien van een zo volledig en juist mogelijke Applicatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

 

Artikel 4: Wijziging van Kleos en van de Licentieovereenkomst

Wolters Kluwer kan de huidige Licentieovereenkomst aanpassen indien de Applicatie en/of haar functionaliteiten wijzigt of indien er wijzigingen noodzakelijk zijn om de functionaliteit te vrijwaren:

 • Wolters Kluwer zal de Klant van een wijziging in de Licentieovereenkomst en/of in de functionaliteiten van de Applicatie informeren per e-mail. Een dergelijke wijziging wordt onherroepelijk geacht aanvaard te zijn door de Klant indien deze niet binnen de 5 (vijf) werkdagen na de mededeling van de wijziging uitdrukkelijk en schriftelijk zijn weigering te kennen heeft gegeven en de Overeenkomst opzegt met onmiddellijke ingang, waarbij de abonnementskost indien nodig pro rata gecrediteerd zal worden.
 • Wolters Kluwer heeft te allen tijde het recht om Kleos en/of haar functionaliteiten met onmiddellijke ingang aan te passen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren met onmiddellijke ingang en dus zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. De voorwaarde is wel dat deze wijzigingen geen vermindering van de functionaliteit met zich brengen. Binnen dat kader heeft Wolters Kluwer het recht de aangeboden functionaliteiten van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen.
 • Wolters Kluwer kan ten slotte ieder aspect van de Licentieovereenkomst en/of van Kleos wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving indien zou blijken dat om het even welk aspect van Kleos en/of van de Licentieovereenkomst in strijd zou (kunnen) zijn met geldende wetgeving of indien zou blijken dat een wijziging noodzakelijk is om de Klant, derden of Wolters Kluwer te beschermen tegen om het even welk onheil i.v.m. het gebruik van Kleos, zoals – maar niet beperkt tot – IT-aanvallen of virussen.

 

Artikel 5: Gebruiksrecht en beperkingen

Wolters Kluwer verbindt er zich toe om aan de Klant toegang en een niet-exclusief gebruiksrecht te verlenen met betrekking tot de Applicatie, en dit gedurende de duur van de Overeenkomst en voor het overeengekomen aantal Gebruikers, in overeenstemming met de Licentieovereenkomst van de Overeenkomst.

Het gebruiksrecht van de Applicatie gebeurt enkel met het oog op het intern gebruik van de Applicatie door de Klant binnen zijn onderneming en enkel personen die binnen de onderneming van de Klant (als zelfstandige, werknemer, stagiair, interim, of op enige andere manier zowel op permanente, tijdelijke, vol- of deeltijdse basis) werkzaam zijn kunnen als Gebruiker worden aangewezen en bijgevolg rechtmatig gebruik maken van de door de Klant verkregen Licenties. Alle andere vormen van gebruik zijn slechts toegelaten mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer.

Het is de Klant niet toegestaan om de Applicatie aan te wenden voor eigen commerciële doeleinden of de commerciële doeleinden van enige andere onderneming. Zo mag de Klant de Applicatie niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Wolters Kluwer. Evenmin mag de Klant technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Applicatie te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.   

Om van de Applicatie gebruik te kunnen maken, dient de Klant zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

De Klant koopt een aantal licenties aan in functie van het aantal Gebruikers binnen zijn onderneming. Situaties waarbij toegang wordt verleend aan een groter aantal Gebruikers dan contractueel toegelaten, vormen een inbreuk door de Klant op de Overeenkomst (“Overmatig Gebruik”). Wolters Kluwer zal in het geval van Overmatig Gebruik de Klant hiervan in kennis stellen. De Klant kan vervolgens extra licenties aankopen bij Wolters Kluwer overeenkomstig het toepasselijke tarief. Indien de Klant nalaat extra licenties aan te kopen overeenkomstig haar Overmatig Gebruik binnen de 15 (vijftien) dagen na de voorafgaande kennisgeving door Wolters Kluwer, wordt dit geacht te gelden als bestelling van de licenties overeenkomstig haar Overmatig Gebruik en is Wolters Kluwer van rechtswege gerechtigd, zonder afbreuk aan haar overige rechten, om de Klant hiervoor een bijkomende factuur op te sturen overeenkomstig het toepasselijke tarief.


Artikel 6: Schorsing van het gebruiksrecht

Wolters Kluwer kan om gegronde redenen het gebruiksrecht eenzijdig schorsen, het gebruik beperken of de toegang tot de Applicatie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen, in geval van:

 • Ernstige betwisting, of gerechtelijke vervolging ingesteld door een derde, op grond van de onwettigheid of het in strijd zijn met de goede zeden of met de openbare orde van het geheel of een deel van de Gegevens;
 • Niet-betaling door de Klant van de facturen op hun vervaldag.

De Overeenkomst zal ook nog kunnen geschorst worden op initiatief van één der partijen, als deze het slachtoffer is van een geval van overmacht, dat regelmatig is aangegeven, onder de Licentieovereenkomst zoals voorzien in artikel 19 van deze Licentieovereenkomst.

In alle mogelijke gevallen van schorsing verbindt Wolters Kluwer er zich toe om de Klant op voorhand op de hoogte te brengen. In elk geval zal de Klant de mogelijkheid krijgen tot een éénmalige export van de opgeslagen data en gegevens. Wolters Kluwer zal hiervoor kosten kunnen aanrekenen.

Wolters Kluwer heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van Wolters Kluwer in deze is uitgesloten.

 

Artikel 7: Verantwoordelijkheid voor de gegevens

Wolters Kluwer neemt geen kennis van de door de Klant opgeslagen data, informatie en Gegevens. De Klant is als enige verantwoordelijk dat de Gegevens die hij opslaat en uitwisselt via de Applicatie rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Wolters Kluwer is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door de Klant ingevoerde Gegevens of de nakoming van alle relevante wetgeving of enige andere wet- of regelgeving door de Klant.

 

Artikel 8: Veiligheid

Wolters Kluwer wordt geacht haar verplichtingen te zijn nagekomen inzake veiligheid en bescherming van de gegevens, in die mate dat zij:

 • De permanente veiligheid van de Gegevens van de Klant heeft verzekerd,
 • De transactionele veiligheid heeft verzekerd
 • Haar eigen verplichtingen heeft vervuld inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

Permanente veiligheid : Wolters Kluwer verbindt er zich toe om de nuttige technische en menselijke middelen aan te wenden, om de servers waarop de Gegevens resideren te beveiligen, via:

 • Het gebruik van een firewall-systeem;
 • Het instellen van een aanmeldingsprocedure waarbij zowel de Gebruiker als de Klant dienen te worden geïdentificeerd;
 • Het onzichtbaar maken van de Gegevens vanaf het internet (behalve vanuit de Applicatie zelf).

Transactionele veiligheid : Wolters Kluwer verbindt er zich toe om het HTTPS-protocol te gebruiken voor alle uitwisseling van gegevens over het internet tussen de Klant en de gehoste Applicatie (server) en gebruikt hiervoor een certificaat verleend door een erkende autoriteit.

Beheer van wachtwoorden en gebruikersnamen : de Gebruiker staat in voor het goede beheer en het correct gebruik van zijn wachtwoorden en gebruikersnamen conform de eisen die de Applicatie en Wolters Kluwer hieraan kunnen stellen. Om Bruteforce-aanvallen te vermijden moeten de wachtwoorden door de Gebruikers: (1) voorzien worden van een hoge graad van complexiteit, (2) regelmatig worden gewijzigd, (3) vertrouwelijk worden behandeld, (4) veilig worden bewaard, (5) correct worden gebruikt en (6) niet openbaar worden gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. Hoe dan ook kan Wolters Kluwer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik van de wachtwoorden en het Gebruikersbeheer van de Klant.

 

Artikel 9: Vertrouwelijkheid - beroepsgeheim

Elke partij verbindt zich ertoe om alle nodige voorzorgen te nemen om de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie van de andere partij te handhaven. Deze voorzorgen moeten minstens gelijkwaardig zijn aan diegene die worden genomen door de partijen om de vertrouwelijkheid te garanderen van hun eigen vertrouwelijke informatie. Wolters Kluwer verbindt zich ertoe de Gegevens waarvan zij kennis heeft gekregen als strikt vertrouwelijk te behandelen met inachtname en eerbiediging van het beroepsgeheim van de Klant.

Wolters Kluwer verbindt zich ertoe om de om alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van personen na te leven, waaronder, doch niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Wolters Kluwer zal optreden als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker bij het inloggen op de Applicatie. Deze Gegevens zullen enkel gebruikt worden met het oog op (i)het beheer van de toegang tot de Applicatie en (ii) communicatie met gebruikers zoals de aankondiging van updates en wijzigingen. Ze zullen door Wolters Kluwer voor geen enkel ander doel gebruikt worden noch gedeeld worden met enige derde partijen. Wolters Kluwer zal deze persoonsgegevens behandelen als vertrouwelijke informatie.

Voor alle andere persoonsgegevens die verwerkt worden binnen het kader van de Applicatie en het gebruik ervan door de Klant, treedt de Klant op als verantwoordelijke voor de verwerking. De Klant verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving terzake ten allen tijde na te leven. Wolters Kluwer draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de Gegevens die verwerkt worden door de Klant in het kader van de Applicatie.

De partijen komen overeen dat de bepalingen van deze Overeenkomst, evenals elke informatie die door de andere partij wordt medegedeeld strikt vertrouwelijk zijn. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst zal geen enkel van deze inlichtingen mogen medegedeeld worden aan derden tenzij (i) wanneer een van de partijen wettelijk verplicht is tot openbaar maken van deze inlichtingen, (ii) wanneer er schriftelijk en voorafgaandelijk toestemming is verkregen van de andere partij.

 

Artikel 10: Migratie van de Gegevens

Wolters Kluwer kan desgevraagd een migratie van de Gegevens uitvoeren. In voorkomend geval zal dit gebeuren volgens de modaliteiten vermeld op de bestelbon. De Klant bevestigt te beschikken over de nodige rechten om deze migratie te laten uitvoeren door Wolters Kluwer.

 

Artikel 11: Hosting van de Gegevens

Wolters Kluwer verbindt er zich toe om het geheel der Gegevens te Hosten, volgens de modaliteiten zoals vastgelegd in de Overeenkomst voor een vooraf bepaalde maximumvolume die 1 (één) Terrabyte bedraagt. De Klant zal over een beveiligde toegang beschikken over het geheel van de transacties.

Indien de Klant gedurende de loop van de Overeenkomst meer opslagruimte nodig heeft voor het Hosten van de Gegevens dan het vooraf bepaalde maximumvolume, zal Wolters Kluwer de Klant hiervan in kennis stellen. De Klant kan vervolgens extra opslagruimte bestellen bij Wolters Kluwer overeenkomstig het toepasselijke tarief. Indien de Klant evenwel extra opslagruimte gebruikt doch nalaat deze te bestellen binnen de 15 (vijftien) dagen na de voorafgaande kennisgeving door Wolters Kluwer, wordt dit gebruik geacht te gelden als bestelling van 1 (één) bijkomende schijf opslagruimte van 1 (één) Gigabyte en is Wolters Kluwer van rechtswege gerechtigd, zonder afbreuk aan haar overige rechten, om de Klant hiervoor een bijkomende factuur op te sturen overeenkomstig het toepasselijke tarief.

De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke en reglementaire bewaarverplichtingen omtrent de Gegevens, met inbegrip van de keuze om de documenten uitsluitend onder elektronische vorm te bewaren.

In geval van beëindiging van de Overeenkomst, verbindt Wolters Kluwer er zich toe om het geheel der Gegevens die de Klant laat Hosten in uitvoering van deze Overeenkomst aan de Klant over te dragen, indien deze laatste hem dat schriftelijk vraagt. Deze teruggave van de Gegevens aan de Klant zal gratis gebeuren: (1) binnen de 15 (vijftien) werkdagen volgend op het schriftelijke verzoek en (2) in een standaardbestandsformaat. Mits overeenkomst over de prijs en onder voorbehoud van technische beperkingen kan de Klant een teruggave van de Gegevens in een ander formaat dan het standaardbestandsformaat bekomen van Wolters Kluwer. Op vraag van de Klant kunnen de Gegevens eveneens beschikbaar blijven via Kleos mits de betaling van een jaarlijkse licentie.

In het geval de Klant de teruggave van de Gegevens niet zou vragen binnen een termijn van 6 (zes) maanden te rekenen vanaf de datum van effectieve beëindiging van de Overeenkomst, zal Wolters Kluwer genoemde Gegevens vernietigen, tenzij door partijen voorafgaand anders is overeengekomen.

Inzake beveiliging van de Gegevens verbindt Wolters Kluwer er zich toe om minstens elke 24 (vierentwintig) uur een geldige backup te maken. Het eventueel reconstrueren van Gegevens (de zijne of die van derden) kan een vertraging teweeg brengen in het gebruik van de Applicatie, gedurende de tijd die nodig is voor de reconstructie.

In de veronderstelling dat Wolters Kluwer genoodzaakt zou zijn om een backup te gebruiken voor de reconstructie van Gegevens, verbindt Wolters Kluwer er zich toe om de Klant daarvan op de hoogte te brengen, alsook om hem de datum en het uur daarvan mede te delen, teneinde de Klant in staat te stellen om de ontbrekende gegevens opnieuw op te nemen.

 

Artikel 12: Verzoek om inlichtingen van overheidswege

In geval een verzoek om inlichtingen aan Wolters Kluwer omtrent de Klant of een Gebruiker, zal Wolters Kluwer de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen teneinde deze toe te laten zijn verplichtingen inzake zijn beroepsgeheim na te leven en indien nodig de bevoegde beroepsinstantie op de hoogte te stellen. De Klant erkent en aanvaardt dat Wolters Kluwer gevolg zal geven aan een bevel tot overmaking van gegevens door een bevoegde overheid.

 

Artikel 13: Onderhoud en beschikbaarheid

13.1 Corrigerend onderhoud

Als de Klant een probleem ondervindt, waarvan de oorzaak volgens hem een Anomalie is, dan meldt hij dit aan Wolters Kluwer en beschrijft daarbij zo nauwkeurig mogelijk de gevolgen van deze Anomalie. Als het vastgestelde probleem te wijten is aan een reproduceerbare Anomalie, verbindt Wolters Kluwer er zich toe om daaraan te verhelpen.

13.2 Evolutief onderhoud

De Klant aanvaardt dat Wolters Kluwer kan overgaan tot de vervanging van de lopende versie van de Applicatie door een nieuwe versie zonder dat dit voorafgaandelijk moet gecommuniceerd worden aan de Klant en op voorwaarde dat de nieuwe versie niet minder functionaliteiten biedt dan de vorige versie. Wolters Kluwer behoudt zich echter de mogelijkheid voor om de wijze van toegang tot genoemde functionaliteiten (schermen, lijsten, staten, …) te wijzigen.

13.3 Helpdesk

De Overeenkomst omvat bijstand onder de vorm van een Helpdesk.

De Helpdesk geldt uitsluitend voor oproepen die betrekking hebben op het gebruik van de Applicatie zelf. Deze is beschikbaar iedere werkdag van 8.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.30 uur.

In geval van een Anomalie, verbindt Wolters Kluwer er zich toe:

 • Om deze Anomalie te analyseren binnen de 8 (acht) werkuren volgend op de oproep;
 • Om de Klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van een nauwkeurige diagnose van de Anomalie ten laatste binnen een termijn van 3 (drie) werkdagen na de oproep.

De behandeling van de oproep kan twee vormen aannemen:

 • Ofwel wordt de Klant door Wolters Kluwer telefonisch geïnformeerd omtrent de diagnose en de behandeling van de Anomalie en dit binnen de hierboven vermelde termijnen;
 • Ofwel wordt de Klant door Wolters Kluwer per elektronische post (e-mail), per brief of per fax geïnformeerd omtrent de diagnose en de behandeling van de Anomalie en dit binnen de hierboven vermelde termijnen.

Wolters Kluwer zal alle redelijke middelen aanwenden om de Klant zo vlug mogelijk weer een normaal werkende Applicatie te bieden.

De Klant neemt van zijn kant alle redelijke maatregelen om de beveiliging en integriteit van zijn IT-omgeving te verzekeren. Wolters Kluwer raadt de Klant in dit verband aan om in ieder geval op zijn eigen werkposten en/of server een gebruikslicentie te installeren voor een Anti-virus software, met regelmatige updates.

13.4 Beschikbaarheid van de Applicatie

De Klant aanvaardt dat het onderhoud van de Applicatie dan wel van de onderliggende IT-infrastructuur aanleiding kan geven tot een voorlopige opschorting van de mogelijkheid tot gebruik van de Applicatie en van de toegang tot de Gegevens van de Klant.

Er wordt naar gestreefd om niet-dringende interventies plaats te laten vinden op werkdagen ( van maandag tot en met vrijdag ) buiten het tijdschema van 9.00 tot 20.00 uur of op niet-werkdagen. Indien dit onmogelijk blijkt voor Wolters Kluwer, verbindt Wolters Kluwer er zich toe om de Klant minstens 24 (vierentwintig) uur op voorhand te verwittigen via e-mail over het vooropgestelde tijdschema, evenals, indien mogelijk, over de voorziene duur van de interventie.

 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

Wolters Kluwer verklaart houder te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Applicatie en is regelmatig houder van de gebruiksrechten en/of exploitatierechten die betrekking hebben op de software van derden noodzakelijk voor de werking van de Applicatie.

De Applicatie, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s en het geheel van eventuele andere elementen bevat in de Applicatie, wordt beschermd door de intellectuele rechten van Wolters Kluwer, haar eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten. Voor zover technisch mogelijk en door Wolters Kluwer voorzien, mag de Klant voor backup-doeleinden en voor zijn eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, een kopie van de Applicatie maken en/of de Applicatie geheel of gedeeltelijk afdrukken of downloaden, op voorwaarde dat alle copyrightkennisgevingen en andere mededelingen die op de Applicatie vermeld worden, ook op de reservekopie komen te staan. De Klant gaat ermee akkoord dat, teneinde deze intellectuele rechten te beschermen, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer en behoudens uitdrukkelijke toelating door dwingende wettelijke bepalingen, noch de Klant, noch een derde partij in naam van de Klant het volgende zal doen:

 • De Applicatie, geheel of gedeeltelijk, decompileren, demonteren of ontsleutelen;
 • De Applicatie, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of afgeleide werken ervan maken;
 • De Applicatie, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken om servicebureaudiensten,
  commerciële timesharingdiensten of andere computerdiensten aan derden te verlenen;
 • De Applicatie, geheel of gedeeltelijk, verzenden of functionaliteit ervan verlenen via het internet of een ander netwerk (behalve waar hierboven uitdrukkelijk is toegestaan);
 • De Applicatie, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen,
  verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze overdragen;
 • De in de Applicatie aangebrachte eigendoms- en auteursrechtaanduidingen, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of verwijderen.

Bovenvermelde bepalingen gelden ook voor de broncodes, de technische documentatie, de helpteksten en de gebruikershandleidingen van de Applicatie. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. Voormelde bepalingen gelden ook voor de uittreksels uit de Applicatie die omwille van publicitaire of andere doeleinden, al dan niet kosteloos, door Wolters Kluwer worden aangeboden.

 

Artikel 15: Referentie

De Klant geeft Wolters Kluwer uitdrukkelijk de toestemming om zijn naam, mondeling of schriftelijk te gebruiken als referentie.

 

Artikel 16: Prijzen, aanpassing van de prijzen en betaling

De prijzen voor het gebruik van de Applicatie en de andere bijkomende diensten en prestaties worden bepaald in de bestelbon. De prijzen kunnen jaarlijks herzien worden (a) bij een uitbreiding of wijziging van de modaliteiten van de Applicatie of de gerelateerde diensten; of (b) indien en voor zover de kost voor het ter beschikking stellen van de Applicatie of gerelateerde diensten stijgt en dit zijn basis vindt in het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening. Indien prijsstijgingen om een andere reden dan voorvermeld doorgevoerd zouden worden en de Klant hier niet akkoord mee kan gaan, zal de Klant dit trachten minnelijk op te lossen met Wolters Kluwer. Indien er geen akkoord bereikt kan worden, heeft de Klant de mogelijkheid om ten laatste 1 (één) maand na deze aankondiging de Overeenkomst schriftelijk en kosteloos op te zeggen, waarbij de abonnementskost indien nodig pro rata gecrediteerd zal worden. De Klant verbindt zich tot een jaarlijks op voorhand te betalen abonnementskost. Deze abonnementskost is volledig verworven door Wolters Kluwer bij de start van het abonnementsjaar. In geen geval – ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald – is Wolters Kluwer gehouden tot enige terugbetaling van de abonnementskost. Bij iedere jaarlijkse stilzwijgende of uitdrukkelijke verlenging, zal de Klant de betreffende factuur van Wolters Kluwer ontvangen.

Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% (één percent) per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% (vijftien percent) op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 150,00 (honderdvijftig euro). Bovendien is Wolters Kluwer gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de Klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Wolters Kluwer te voldoen, kan Wolters Kluwer de uitvoering van haar Overeenkomsten met de Klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding, verwijlinteresten en herinneringskosten.

 

Artikel 17: Duur en beëindiging van de Licentie

De Licentie die Wolters Kluwer op de Applicatie verleent, is beperkt in de tijd en is geldig tot de beëindiging ervan. Behoudens andersluidend beding, wordt de Licentie verleend voor een periode van 1 (één) jaar. Behoudens schriftelijke opzegging ten minste 3 (drie) maanden voor de Klant of 6 (zes) maanden voor Wolters Kluwer voor het einde van de lopende periode, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes, telkens van dezelfde duur als de initieel overeengekomen periode.

Indien een Licentie wordt toegekend aan een welbepaalde groep Gebruikers (bv. een vennootschap, een advocatenassociatie, etc.), dan beschikken de leden daarvan slechts over een gebruiksrecht zolang zij deel uitmaken van deze groep. Bij splitsing of ontbinding van de groep, waarbij vroegere leden elk afzonderlijk verder de Applicatie, of een onderdeel ervan, wensen te gebruiken, kan de bestaande Licentie aan één van hen worden overgedragen, mits schriftelijk akkoord van Wolters Kluwer, en dienen de andere leden een nieuwe Licentie te bekomen. 

De Overeenkomst neemt een einde:

 • Door het niet verlengen van de Overeenkomst op initiatief van één van de partijen, betekend per aangetekende brief met ontvangstbewijs, minstens 6 (zes) maanden voor de verjaardag van de Overeenkomst indien de (al dan niet gedeeltelijke) opzeg gebeurt door Wolters Kluwer en 3 (drie) maanden voor de verjaardag van de Overeenkomst indien de opzeg gebeurt door de Klant. Ongeacht de gedeeltelijke of gehele opzegging van de Overeenkomst door de Klant blijft de Klant steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en heeft de Klant geen recht op gedeeltelijke creditering of terugbetaling van de laatste factuur;
 • Door de ontbinding die geschiedt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst (a) omwille van een geval van overmacht, gebleken en aangegeven onder de licentieovereenkomst zoals voorzien in artikel 19 op initiatief van de meest gerede partij en per aangetekende brief met ontvangstbewijs, na verloop van een termijn, zonder ander voorafgaand bericht en zonder enige schadevergoeding van/voor de ene of de andere partij (b) indien de andere partij in staat van faillissement is verklaard, zijn betalingen heeft gestaakt of het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

De Klant verbindt zich ertoe Wolters Kluwer in te lichten over alle wezenlijke juridische, economische en sociale veranderingen die de structuur van de onderneming zouden kunnen beïnvloeden.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de bijzondere gevallen waarin beëindiging van de Overeenkomst mogelijk is.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid en vrijwaring

Elke partij verklaart te beschikken over alle rechten die nodig zijn voor het nakomen van haar verplichtingen, zonder beperking noch voorbehoud, in het bijzonder wat elke van de elementen betreft die zij ter beschikking van de andere partij zal stellen in uitvoering van de Overeenkomst.

De Klant erkent zijn eigen behoeften nauwkeurig te hebben geëvalueerd en, enkel en alleen op zijn eigen verantwoordelijkheid, de overeenstemming daarvan met de Applicatie te hebben beoordeeld op datum van ondertekening van de Overeenkomst.

Wolters Kluwer staat enkel in voor de Hosting van de Gegevens en is op geen enkele wijze bevoegd, gemachtigd of in staat tot controle van de inhoud van de Gegevens. De Klant blijft als enige instaan voor de inhoud van de Gegevens en de controle daarop en zal Wolters Kluwer vrijwaren tegen elke claim met betrekking tot de door de Klant opgeslagen Gegevens in de Applicatie.

Wolters Kluwer, haar leveranciers en/of partners zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de aanschaffingskosten voor vervangende producten of diensten, gederfde winst, verlies van informatie of gegevens, imagoschade of enig andere speciale, indirecte, bijkomende of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de verkoop van, het gebruik van, of van het niet kunnen gebruiken van het geheel of een deel van de Applicatie, zelfs als Wolters Kluwer van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte gesteld werd.

In het algemeen, zal Wolters Kluwer, haar leveranciers en/of partners in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige Licentieovereenkomst, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs-)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels-)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Applicatie die niet volledig aan Wolters Kluwer te wijten valt (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), computervirussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Wolters Kluwer gewaarschuwd werd voor deze schade. De Klant is verantwoordelijk voor het installeren van alle nodige anti-virusprogramma’s en voor het regelmatig updaten daarvan.

Wolters Kluwer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld, indien de hierboven vermelde schade het gevolg is van een gebrekkige werking van de computerconfiguratie (het geheel van hardware en software), zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag, etc.) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, fouten in de systemen, Applicatiessoftware in combinatie met de hardware van de Klant, etc.).

Elke aansprakelijkheid in hoofde van Wolters Kluwer vervalt indien de Klant de aangegeven gebruiksaanwijzing niet heeft opgevolgd, indien de Applicatie niet oordeelkundig werd aangewend of indien de Applicatie door de Klant werd gewijzigd. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de in de Applicatie besloten Gegevens. De Klant verbindt zich ertoe zichzelf tegen mogelijke verliezen te beveiligen door regelmatig correcte veiligheidskopieën te nemen van zijn programma- en gegevensbestanden, en deze op hun deugdelijkheid te controleren.

De aansprakelijkheid van Wolters Kluwer is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals onder andere verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving, …. Wolters Kluwer is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de Klant, noch is Wolters Kluwer aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Wolters Kluwer wordt weerhouden, is Wolters Kluwer maximaal gehouden tot de jaarlijkse abonnementsprijs, behalve in geval van fraude of opzettelijke fout van Wolters Kluwer, of indien lichamelijke schade zou rechtstreeks voortvloeien uit een schadegeval waarvan de oorzaak bij Wolters Kluwer ligt.

 

Artikel 19: Overmacht

Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers of onderaannemers van Wolters Kluwer). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot een redelijk minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 (drie) maanden duren, dan kan elke partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling verschuldigd zou zijn of enige verdere termijn in acht zou moeten worden genomen.

 

Artikel 20: Bewijs

De Klant aanvaardt dat de communicaties en de opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs. De Klant aanvaardt ook dat gesprekken met Wolters Kluwer per telefoon kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van ieder ter zake dienend feit, indien de Klant vooraf werd geïnformeerd van deze opname en hiermee instemde.

 

Artikel 21: Afwijkingen van de Overeenkomst

Iedere mogelijke afwijking van deze Overeenkomst is slechts geldig indien deze schriftelijk wordt overeengekomen en ondertekend door alle partijen. Echter, het loutere feit dat een partij niet op ieder ogenblik op de volledige naleving van de Overeenkomst staat, leidt niet tot rechtsverwerking of verval van recht. Die partij kan nog steeds de volledige naleving van de Overeenkomst eisen.

 

Artikel 22: Afsplitsbaarheid

Als één of enkele bepalingen van deze Overeenkomst nietig worden bevonden en/of niet meer tegenstelbaar zijn, blijft deze Overeenkomst niettemin bestaan. De partijen moeten in een dergelijk geval ernaar streven om de nietige of niet-tegenstelbare bepaling te vervangen met een geldige en tegenstelbare bepaling die overeenstemt met de economische doelstellingen nagestreefd in en met deze Overeenkomst. Wolters Kluwer zal daartoe een voorstel aan de Klant richten.

 

Artikel 23: Overdraagbaarheid en relevante wijzigingen

Het is de Klant niet toegestaan de Overeenkomst over te dragen aan derden. Elke wijziging (zoals een naamswijziging, adreswijziging, …) bij de Klant dient onmiddellijk gemeld te worden aan Wolters Kluwer.

 

Artikel 24: Kennisgevingen

Iedere kennisgeving in het kader van de Overeenkomst aan Wolters Kluwer zal steeds geschieden:

 • ·ofwel per e-mail op het volgende adres: [email protected]
 • ·ofwel per aangetekend schrijven op adres van de maatschappelijk zetel

 

Artikel 25: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de ondernemingsrechtbank te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en Wolters Kluwer kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

(laatste update: november 2020)

Back To Top