1. Voorwerp en toepassingsgebied van de licentie

  Deze licentievoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de software DLex. De software en de in dat kader geleverde diensten worden beheerd door Wolters Kluwer Belgium NV, (hierna “Wolters Kluwer” genoemd), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, België, Motstraat 30, BE 0405.772.873, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen.

  De rechtsverhouding tussen Wolters Kluwer en de Klant wordt beheerst door onderhavige licentievoorwaarden, de offerte en de facturen alsook de Algemene en Specifieke Voorwaarden van Wolters Kluwer (hierna gezamenlijk “de Overeenkomst”), te raadplegen via www.wolterskluwer.com/nl-be/know/terms-and-conditions. De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijk akkoord tussen Wolters Kluwer en de Klant. Wolters Kluwer behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen. Gewijzigde bepalingen worden steeds schriftelijk bekendgemaakt via de website van Wolters Kluwer en zijn van toepassing op de ten tijde van de wijziging bestaande Overeenkomsten. Indien de Klant niet akkoord is met de wijziging, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst binnen 1 (één) maand na de wijziging schriftelijk en kosteloos op te zeggen.

  De standaard DLex software met klant/server-architectuur, de standaard of specifieke aanvullende modules en de geïntegreerde programma’s van derden, die nodig zijn voor de werking ervan, vormen zowel samen als apart de software DLex. (hierna “de Software” genoemd).

  Tegen betaling van de voorziene bijdrage verleent Wolters Kluwer de klant een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om de Software te gebruiken. Het gebruik is persoonlijk en wordt enkel toegekend aan de Klant, zijn personeelsleden en zijn aangestelden en uitsluitend voor het vastgelegd aantal licenties. De Klant verbindt zich ertoe om de Software alleen voor eigen behoeften te gebruiken.

  Het gebruik omvat niet het recht om de Software aan derden te verdelen, inclusief het lenen, verhuren of verkopen. Behoudens uitdrukkelijke bepaling, voorzien in de onderhavige Overeenkomst, is het de Klant verboden om:

  • de Software over te dragen, te verkopen, af te staan of te verhuren aan een derde partij;

    

  • de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, disassembleren, decompileren, op welke manier ook te vervalsen, permanent of tijdelijk te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te vertalen in een andere programmeertaal, te repareren en elke andere soort van transformatie uit te voeren, onverminderd de door de geldende wetgeving erkende, dwingende rechten betreffende de juridische bescherming van computerprogramma’s;

    

  • elke vermelding of teken op de softwarecomponent van de Software, zoals een copyright, een merk, een opschrift, een al dan niet vertrouwelijke markering, de vermelding van een bedrijfsgeheim, enzovoort, te verwijderen, wijzigen, verbergen of vervalsen op welke manier ook.

  Wanneer de Klant het recht heeft om de Software te kopiëren, zonder dat deze zin geïnterpreteerd mag worden als de verlening van dit recht, moet de Klant garanderen dat al deze vermeldingen of tekens op dezelfde manier als bij het origineel op de kopie staan. Dezelfde verplichting geldt voor de volledige documentatie en bijgevoegde documenten met betrekking tot de Software.

   

 2. Intellectueel eigendom

  De Software en zijn benaming zijn eigendom van Wolters Kluwer. In geen geval kan de onderhavige Overeenkomst geïnterpreteerd worden als een overdracht van rechten. Wolters Kluwer behoudt het eigendom van alle standaard of specifieke ontwikkelingen met betrekking tot de Software en kan de ideeën, concepten, methoden, knowhow en technieken met betrekking tot de programmering of bijgewerkte gegevensverwerkingen naar aanleiding van de uitvoering van een willekeurige prestatie, zelfs wanneer de prestatie besteld en betaald werd door de Klant. Geen enkele betaling door de Klant leidt tot de overdracht van het intellectueel of industrieel eigendomsrecht ten voordele van de Klant of een derde, of kan als dusdanig geïnterpreteerd worden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk bepaald wordt.

   

 3. Databasemotor

  Om te functioneren, maakt de software gebruik van de diensten van een databasemotor, dewelke ter indicatie meegegeven wordt in de offerte. Wolters Kluwer is vrij om van databasemotor te veranderen naargelang de technische ontwikkelingen.

  Deze databasemotor maakt geen deel uit van de Software in de betekenis van de onderhavige Overeenkomst. Wolters Kluwer verleent geen enkele garantie van welke aard ook op deze Software van derden. De prijs van de gebruikslicentie van de databasemotor wordt apart van de Software gefactureerd en komt bij de prijs van de Softwarelicentie.  De gebruiksvoorwaarden van deze databasemotor, zoals ze vermeld worden door de uitgever van deze software van derden, maken deel uit van huidige Overeenkomst. De Klant zorgt ervoor dat hij en de gebruikers die hij machtigt de Software te gebruiken, deze gebruiksvoorwaarden naleven. De Klant vrijwaart Wolters Kluwer tegen elke vordering van de eigenaar van de databasemotor.

   

 4. Informatie

  De Klant erkent dat hij op de hoogte is van de minimaal vereiste technische aanbevelingen voor het gebruik van de Software en dat zijn hardware en software overeenstemmen met deze aanbevelingen. De Klant erkent tevens dat technische aanbevelingen kunnen evolueren, en dat Wolters Kluwer deze evoluties kan volgen indien dit nodig is om de veiligheid en performantie van de Software op punt te houden. Wolters Kluwer zal de Klant over dergelijke evoluties die impact hebben op de Software informeren. De Klant zelf zal verantwoordelijk zijn om deze evoluties in technische aanbevelingen toe te passen waar nodig.

  De Klant erkent dat hij volledig op de hoogte gesteld werd van de eigenschappen, functionaliteiten, verplichtingen, werking, mogelijkheden, reactietijd en architectuur van de Software. Hij bevestigt dat hij naar behoren geïnformeerd werd en ontslaat Wolters Kluwer van haar verplichting om extra informatie te verschaffen.

   

 5. Levering, installatie, oplevering

  De Software wordt geleverd op een duurzame ondersteuning, in een uitvoerbaar formaat, voor zover de aanbevolen configuratie nageleefd wordt. Behoudens andersluidend akkoord krijgt de Klant geen kopie van de Software in een uitvoerbaar formaat. De leveringstermijn opgegeven door Wolters Kluwer is indicatief.

  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Software zonder gegevens en niet-geprogrammeerd geleverd en geïnstalleerd wordt. De Klant werd ervan op de hoogte gebracht dat een lege en niet-geprogrammeerde Software van dit type wegens zijn aard onbruikbaar is. De Software moet in elk geval geprogrammeerd zijn en kan ook bestaande gegevens overnemen indien de Klant dit wenst. Beide prestaties maken geen deel uit van de levering.

  Bij de oplevering van de Software wordt de uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding door de Klant verstaan. Deze wordt verkregen zodra de lege en niet-geprogrammeerde Software zonder ernstig voorbehoud functioneert. Onder ernstig voorbehoud wordt verstaan de niet-naleving van een specifiek bepaalde functionaliteit of een grote werkingsstoornis waardoor de Klant de Software niet kan gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst of met de door de Klant specifiek bepaalde en door Wolters Kluwer aanvaarde finaliteiten op het ogenblik dat de Overeenkomst gesloten werd.

  De oplevering wordt als stilzwijgend aanvaard beschouwd van zodra één van de volgende dingen zich voordoet: (i) de Klant de Software, zelfs leeg en niet-geprogrammeerd, gebruikt op een andere manier dan tijdens de testfase, (ii) de Klant zonder voorbehoud een factuur betaalt voor het onderhoud van de Software, of (iii) de Klant zonder voorbehoud de factuur met betrekking tot de licentie betaalt, (iv) op de 7de (zevende) kalenderdag die volgt op de levering van de lege en niet-geprogrammeerde Software.

   

 6. Aard van de verplichtingen – Verantwoordelijkheid

  Wolters Kluwer is steeds gebonden aan een middelenverbintenis, tenzij er voor een welbepaalde verplichting uitdrukkelijk iets anders vermeld wordt, en zonder dat deze vermelding uitgebreid kan worden tot andere, zelfs aanverwante, verplichtingen.

  De aansprakelijkheid van Wolters Kluwer is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

  De Klant is alleen verantwoordelijk voor het gebruik van de Software en voor de gegevens of documenten die de Software omvat. Deze bepaling geldt eveneens voor de gegevens van welke aard ook, waarvan de Software voorzien is, zelfs als deze geleverd worden met de Software, zoals het gerechtelijk jaarboek, de persoonlijke gegevens van de leden van de juridische beroepsgroepen, enz. De beschikbaarheid van deze gegevens in de Software stelt de Klant niet vrij van zijn verplichting om ze te controleren. Alleen de Klant is aansprakelijk in geval van een fout of discrepantie tussen deze gegevens en de realiteit.

  Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk gesteld indien (i) de door de Klant aangevoerde schade het gevolg is, zelfs gedeeltelijk, van een slechte uitvoering of (gehele of gedeeltelijke) niet-uitvoering van zijn verplichtingen; (ii)de schade is het gevolg van een non-conform gebruik; (iii) de schade is in zijn oorsprong of omvang het gevolg van een computervirus; (iv) de schade heeft te maken met de onbeschikbaarheid of verstoring van het netwerk van de Klant (LAN), de bekabeling of het telecommunicatienetwerk; (v)de schade heeft te maken met onderdelen van de hardware- of software-installatie van de Klant, waarin Wolters Kluwer niet tussenkomt; (vi) de schade bestaat in de vervalsing, de vernietiging of het verlies van gegevens van het besturingssysteem of inhouden van andere software.

  Wolters Kluwer is nooit gehouden om de indirecte schade van de Klant te herstellen, behalve in geval van opzetschade (deze uitzondering geldt echter niet in het geval van opzetschade door een toeleverancier). Worden met name beschouwd als indirecte schade:

  • Omzetverlies, het missen van een kans om winst te maken, imagoschade, het missen van een verkoopkans (business opportunity) of elke andere gelijkaardige schade;
  • De kosten voor de aankoop, de installatie, het testen, de plaatsing en de inwerkingstelling van alternatieve software en/of als vervanging gebruikte software en alle aanvullende diensten die door derden in dit kader geleverd worden;
  • De extra kosten betreffende de lonen van het gesalarieerd of zelfstandig personeel van de Klant of van zijn toeleveranciers;
  • De kosten voor de overname, het herstel, de installatie en/of de restauratie van verloren of corrupte gegevens;
  • Onnodige uitgaven voor de voorbereiding van de installatie, de tests en de inwerkingstelling van de Software;
  • Het aansprakelijk stellen, door een derde, van de Klant, van een lid van diens gesalarieerd of zelfstandig personeel of van elke persoon waarvoor de Klant instaat;
  • Elke boete, opgelegd door de overheid waaronder de Klant valt.


 7. Integriteit van de gegevens – Back-up

  Wolters Kluwer neemt geen kennis van de door de Klant opgeslagen data, informatie en gegevens. Naast de restricties, beperkingen of vrijstellingen van verantwoordelijkheid, zoals bedoeld in de voorwaarden voor onderhoud, verkoop en/of verlening van toepasbare diensten, aanvaardt de Klant als essentieel onderdeel van de Overeenkomst dat alleen hij verantwoordelijk is voor de opgeslagen gegevens op zijn informaticasysteem, voor de back-up van deze gegevens en voor de dagelijkse controle van de goede werking van het back-upproces. Zijn aandacht werd vooral gevestigd op de noodzaak om regelmatig en, indien mogelijk, automatisch back-ups van zijn systeemgegevens te maken en om regelmatig de bruikbaarheid en doeltreffendheid van deze gegevens na te gaan.

  Elk storing van apparatuur kan een volledig of gedeeltelijk verlies van de gegevens en programma's veroorzaken.  Indien het nodig is om de Software en gegevens volledig of gedeeltelijk opnieuw te installeren, zal de tussenkomst van Wolters Kluwer beperkt zijn tot het opnieuw installeren van de laatste geldige back-up, gemaakt door de Klant, en zal deze tussenkomst gefactureerd worden volgens het op dat moment geldende tarief.

   

 8. Gebruiksrecht DLex App

  Bij de aankoop van DLex wordt aan de Klant een gebruiksrecht van de DLex App toegekend. Huidige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op deze DLex App. Voor de DLex App gelden tevens bijzondere Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden van de DLex App worden de Klant bij het downloaden van de DLex App ter kennis gebracht. Door het downloaden, de installatie of het gebruik van de Dlex App geeft de Klant te kennen dat hij deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en zal naleven.

 

Bijlagen

chevron right arrow icon Algemene en Specifieke Voorwaarden Wolters Kluwer

chevron right arrow icon Addendum Algemene Verordening Gegevensbescherming

chevron right arrow icon Licentie overeenkomst Microsoft SQL Server 2008 Workgroup Edition

 

Back To Top