Program iArkusz

Progman iArkusz

Progman iArkusz to internetowe narzędzie pozwalające na sprawne i bezbłędne przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego każdego typu jednostki oświatowej: szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz jednostek takich jak: bursy, schroniska młodzieżowe, ogniska pracy pozaszkolnej itp. Intuicyjna obsługa systemu sprawia, że program jest czytelny i zrozumiały także dla użytkowników, którzy do tej pory przygotowywali arkusz tylko w formie tradycyjnej.

Kluczowe funkcjonalności systemu:

Kluczowe funkcjonalności systemu

System iArkusz znacznie upraszcza projektowanie organizacji placówki dzięki:

> możliwości tworzenia arkuszy dla zespołów szkół, samodzielnych jednostek oraz zespołów szkolno – przedszkolnych,
> monitorowaniu zgodności SPN z aktualnymi Ramowymi Planami Ministerialnymi,
> kontroli zgodność godzin przydzielonych na danym poziomie kształcenia z limitami godzin obowiązkowych narzuconymi przez MEN,
> rejestrowaniu przydziałów godzin dla różnych typów grup i podziałów klasowych,
> automatycznemu wyliczeniu wielkości etatu określonego dla stanowisk o różnym pensum z uwzględnieniem uśrednienia pracy nauczyciela w roku szkolnym,
> tworzeniu archiwów lat poprzednich i funkcji przygotowania arkusza na rok następny,
> usprawnieniu przygotowania aneksów z wykazaniem różnic między aneksem a poprzednią wersją arkusza.

Wersje programów dedykowane dla organów nadrzędnych, samorządów, CUW

Baza Analiz Wynagrodzeń

Progman Zbiorczy iArkusz to kompleksowy system wspierający zarządzanie oświatą

Wdrożenie systemu zapewnia:
> pełną obsługę procesu opiniowania i zatwierdzania arkuszy,
> szczegółowe przeglądanie pojedynczego arkusza każdej placówki,
> możliwość ujednolicenia słowników, co gwarantuje jednolitość i integralność danych,
> dostęp do zbiorczej bazy pracowników jednostek oświatowych zatrudnionych w ramach danego organu,
> generowanie zbiorczych podsumowań statystycznych według wybranych parametrów,
> mechanizm porównania opisu zmian organizacji w trakcie roku szkolnego,
> dwustronną elektroniczną komunikację z jednostkami.

Porównanie SIO2 – kontrola zgodności danych

Porównanie z  SIO2 to moduł, zintegrowany z systemem Progman Zbiorczy iArkusz.

Porównanie z SIO2 to moduł, zintegrowany z systemem Progman Zbiorczy iArkusz

Znacznie automatyzuje proces monitorowania zgodności danych wykazywanych przez placówki oświatowe w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) z danymi zweryfikowanymi w arkuszach organizacyjnych.

Kluczowe funkcjonalności systemu:

> Analiza porównawcza danych zarejestrowanych przez szkoły w SIO z danymi z arkuszy organizacyjnych,
> Czytelna prezentacja porównywanych danych z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych widoków, w różnych układach z wyliczeniem wielkości odchyleń,
> Porównywanie wybranych kategorii danych dla każdej jednostki wg nr RSPO oraz stanu na dzień raportowania w SIO,
> Mechanizmy wspierające weryfikację kompletności ewidencjonowanych w obu systemach danych,
> Forma raportów przydatna do dalszego przetwarzania i analiz statystycznych dla pracowników organów nadzorujących.

Integracja z innymi systemami

Integracja
Integracja z systemami wewnętrznymi:
> Progman Kadry - import danych o pracownikach pedagogicznych i niepedagogicznych.

Integracja z systemami zewnętrznymi:
> LIBRUS Synergia - eksport danych o oddziałach, nauczycielach, przedmiotach i przydziałach klasowych.
> System Informacji Oświatowej (SIO) – możliwość zaimportowania skonsolidowanych plików jednostek na poziomie organu prowadzącego w celu wykazania różnic.
Chcesz lepiej poznać to rozwiązanie?
Wypełnij formularz i umów się na BEZPŁATNĄ prezentację produktu lub zapytaj o cenę

Wymagania techniczne

Technologia SaaS (Software as a Service) to model oferowania oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Taki sposób udostępniania eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania systemu Progman na komputerze, czy też serwerze Klienta. Użytkownik może korzystać z aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.

Wymagania sprzętowe dotyczące stacji roboczych realizujących dostęp do aplikacji z użyciem przeglądarki:

Rozdzielczość monitora: 1280x1024
System operacyjny: Windows 7/8/10
Przeglądarka: Przeglądarki oparte o silnik Chromium do jednej wersji wstecz (np. Chrom, Edge, Opera). Przeglądarka FireFox do dwóch wersji wstecz.
Łącze internetowe: Łącze internetowe o prędkości minimalnej 4 Mb/s download i upload
Back To Top