Prawo29 listopada, 2021

Kultura innowacyjności - Małgorzata Jas

Jak efektywnie realizować w szkole innowację, aby to przedsięwzięcie nie było fajerwerkowym, spektakularnym popisem atrakcyjnych zdarzeń, a stało się „powerbankiem” wzmacniającym procesy ukierunkowane na jakościowe zmiany, których ostatecznymi beneficjentami i najważniejszym podmiotem są uczniowie? Jak rozpoznawać potencjał innowacyjności u nauczycieli oraz czynić ich „agentami zmiany”? Jak tworzyć kulturę innowacyjności w szkole?

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/11

Każda innowacja jest zmianą, ale nie każda zmiana jest innowacją. Według Doroty Ekiert-Grabowskiej i Davida Oldroyda: Zmiana to zarówno planowane, jak i nieplanowane, pożądane i niepożądane zjawiska i procesy. Termin „innowacja” jest zazwyczaj używany na oznaczenie procesu (bądź efektu) planowanego inicjowania, wprowadzania i utrwalania nowych praktyk, sposobów działania bądź rezultatów w systemie edukacji na różnych szczeblach (Warszawa 1996, s. 6).

Wprowadzenie w marcu 2020 r. obowiązkowej edukacji zdalnej było zmianą nieprzewidzianą, nieplanowaną i niepożądaną. Choć spowodowała wzrost kompetencji cyfrowych szkolnych społeczności oraz poprawę infrastruktury informatycznej placówek, trudno ją nazwać innowacją. Na progu roku szkolnego 2021/2022 istotne dla każdego dyrektora stają się pytania:
- Jakie zmiany nastąpiły w okresie pandemii w obszarze wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli, a jakie w ich postawach? Czego nauczyliśmy się w wyniku doświadczenia nauczania w okresie pandemii, czego oduczyliśmy?
- Jak ja i zespół, którym kieruję, potraktowaliśmy przywrócenie stacjonarnej formuły nauczania? Czy w funkcjonowaniu nauczycieli widoczne jest dążenie do powrotu do „starego”, tradycyjnego modelu nauczania, czy też pojawia się refleksja o szansach wykorzystania nowo zdobytych umiejętności i unowocześnionej bazy w procesach edukacyjnych zaplanowanych na bieżący rok szkolny (i w dalszej perspektywie)?
- W jakim stopniu praktyki, sposoby działania doświadczane od marca 2020 r. wpłynęły na świadomość (moją i ludzi w mojej organizacji) istoty zmiany? Na naszą otwartość na zmianę?
- Które zmiany okazały się pozytywne i trwałe – o których z nich pracownicy mojej szkoły mówią (zaczynają mówić) jak o własnym stylu pracy (Gawroński, Otręba, 2020, s. 110)? Ilu nauczycieli tak mówi? Jak wykorzystać to zjawisko (i potencjał tych nauczycieli) do poprawy jakości pracy szkoły (wzmocnienia oraz upowszechnienia nowych praktyk)?


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top